GENEL F Z K
1. I
I
n h z 2,998 x 108 m/s olarak veriliyor.
n bir y lda ald yolu bulunuz. (Bu mesafe
k y l d r.) ( 1 y l= 365,25 gün)
2. A a daki say lar n anlaml rakam say lar n
bulunuz.
4500
4500,00
0,0032
Çal ma Ka d No: 01
Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR
0,04050
7. Bir evdeki salonun 3m×3m×6m olan boyutlar n
0,5 metre küçültürsek salonun hacmi kaç litre
küçülür?
8.
Taban alan 15 cm2 ve yüksekli i 0.4 m olan bir
silindirin hacmi kaç cm3 tür? ( =3 al n z.)
9.
h
3. A a daki birim dönü ümlerini yaparak i lemleri
istenen birim cinsinden tamamlay n z.
0,105 km = …… m= ……. cm
0,03 m + 0,7 dm + 3 cm= …. cm
2,8 dm2 + 2300 mm2 = …….. cm2
66.104 cm2 - 0,54 dam2 = ……. m2
3,3 m3 - 6.102 cm3 = ……… dm3
4,54 x103 cm3+ 2,20x103 dm3= …………… m3
4. Gerçek kütlesi 17,8 g olan bir plastik top
6
h /2
;ekildeki piramidin taban dikdörtgendir. Piramidin
hacmi 256 cm3 ise h kaç cm dir?
10. Dereceli silindire bir ta at ld nda silindirdeki
su yüksekli i 15 cm art yor. Silindirin taban
yar çap 3cm oldu una göre ta n hacmi kaç cm3
olur?
ayn terazi ve ayn birim kütlelerle alt defa
tart lm ve; 17,6; 17,9; 18,0; 17,2; 17,4;
17,5 de erleri bulunmu tur. Ölçme sonuçlar
için mutlak, ba l ve yüzde ba l hata
hesaplar n yap n z.
11. Bir ta parças n n hacmi 450 cm3 tür. Taban
yar çap 5 cm olan dereceli bir silindire bu ta
at ld nda su yüksekli i kaç cm artar?
5. Yuvarlama kurallar n kullanarak; 56,234596
say s n 6, 5, 4 ve 3 anlaml rakam bulacak
ekilde yuvarlay n z.
12. Yar çap 3 cm olan kur undan yap lm bir küre
kullan larak 1cm yar çapl kaç küre yap labilir?
6.
r2
r1
;ekildeki demir
borunun iç yar çap
r1=1cm, d yar çap
r2=1,2 cm ve boyu 2m
dir. Boru kaç
cm3demirden
yap lm t r?( =3
al n z)
13. Standard bir yolcu uça ile Güne e
ula mam z ne kadar sürer?
Download

4. Gerçek kütlesi 17,8 g olan bir plastik top aynı terazi ve aynı birim