Evrak Tarih ve Sayısı :08.01.2015 - 1501080227 Yazının Ekidir
Ek.34.1: 18.12.2014/06‐34 gün ve sayılı Senato kararı ekidir. 02-08 Şubat 2015
Bahar yarıyılı Ders Kayıtları
09-10 Şubat 2015
Bölüm Başkanlıklarınca kapatılan derslerin tespit edilmesi ve web sayfasında
ilan edilmesi
Kapatılan Derslere yazılan öğrencilere, kapatılan dersin yerine yeni ders
seçimi hakkı verilmesi (Kapatılan ders / derslerin yerine yeni ders seçmek
isteyen öğrenciler "DİLEKÇE İLE" ilgili Bölüm Başkanlıklarına
başvuracaklardır.)
11-12 Şubat 2015
11-12 Şubat 2015
13 Şubat 2015
16 Şubat 2015
16-18 Şubat 2015
20 Şubat 2015
23-27 Şubat 2015
02 Mart 2015
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönt. 20-c maddesi uyarınca Mazereti
uygun görülen öğrencilerin, kayıt yenileme işlemleri
2014-2015 Güz yarıyılı mezuniyeti için staj defterlerinin Bölüm Başkanlığına /
Program yürütücülüğüne tesliminin son günü
Bahar Yarıyılı Derslerinin Başlangıcı
Fakülte Dekanlıkları / MYO Müdürlüklerince Kapatılan ders yerine yeni ders
seçen ve mazeretli kayıt yenileme yapan öğrencilerin derslerinin sisteme
girilmesi
BİDB'ce Katkı Payı-Öğrenim Ücretlerinin hesaplanması ve miktarların ilgili
Bankaya bildirilmesi
KAYITLI tüm Öğrenciler için Katkı Payı - Öğrenim Ücreti Ödeme
Katkı Payı - Öğrenim Ücreti yatırmayanların derslerinin sistem üzerinden
silinmesi
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1501080227&ErisimKodu=5ac0e1db
Download

Ek.34.1: 18.12.2014/06-34 gün ve sayılı Senato kararı ekidir.