T.e. MU~ vALiLiGi il Mil6 Egitim Miidiirliigii
Say! : 17480297/604/617160
Konu:: Degerler Egitimi Odiil Toreni
20/0 1I201 5
................................. MUDlTRLUGUNE II Milli Egitim Miidiirliigiimiizce siirdiiriilen Degerler Egitimi kapsannnda, faaliyetlere
katllanlann te~vik edilmesi ve yapllan faaliyetlerin daha etkili ve verimli olmasl amaclyla,
okullarda ~ah~ma yapan ogrenci, veli ve idarecilere Milli Egitim Miidiiriimiiziin katlbmlyla
Degerler Egitimi Onur Belgesi verilecektir. Ekli listede ismi belirtilen ogrenci ve
ogretmenlerin 21.01.2015 ~ar~amba giinii saat 14.00'da Mu~ Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Konferans Salonunda hazlf bulunmalan hususunda;
Gereginin yapllmaslD1 rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Vali a.
Milli Egitim Miidiirii
EKLER: 1- Degerler Egitimi Ba~an Odiil Listesi v
DAGITIM: ilgili Okul MiidiirlUklerine Bu evrak gi\venli elektronik imza ile imza1arum$Ur. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 34db-606b-306b-a48a-6bba kodu ile teyit edilebilir.
2014-2015 DE ERLEREGIT
SIRA
OKULUNADI
1
Rekabet Kurumu EML
2
13
4
5
6
17
18
9
10
11
Ahi EVRAN Mesleki ve Tek. A. L.
ErentOrk Oz Anadolu Lisesi
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1 26
127
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
·38
i 39
140
41
42
43
44
45
46
O~RENCiNIN ADI-SOVADI
EYlOL - EKiM AVI DE~ERi "iviLiK"
ibni Sina Anadolu Lisesi
12
Fatih Orta Okulu
ilyas Sami ilkokulu
iMKB Ilkokulu
Klzllaga~
YBO
Gazi ilkokulu
Sungu Egitimciler C;PL
TOrk Telekom ilkokulu
Yarpuzlu ortaokulu
BASARILI 0(; RENeI
AbdUlbekir TEKiN
Yusuf AYDIN
Muzaffer AKIN
Fuat C;AVU$
Nurhak BOZDAG
Ayetullah UYGUR
Ferdi BOZKURT
GUIer ALGOL
Oguzhan OZDEMiR
isa OZEL
SongUl BARAN
Semra ONAY
GUlbahar AKMAN
Esmanur OFLAZ
Nurda T~
Muhammed UYKUR
Bahar SARCAN
Merve TASKIN
Elif KANDEMiR
Muhammet YILDIZ
Fatma OGOT
Elif YILDIRIM
Mizgin YAZICI
Nisanur SOYLEMEZ
Ceylan TAViS
GamzeSAYAN
Baran KAYA
Efe GENe;
Beyzanur Asi
Havvanur KARDAS
KASIM AVI DE~ERI"PAV~MAK"
Mustafa Harun FIRAT
Yusuf BAYRAKTAR
GOrsel GONDOGDU
Mehmet DURSUN
Rekabet Kurumu EML
Veysi SENTORK
Ferhat AKBULUT
Orner BALKAYA
Ahi EVRAN Mesleki ve Tek. A. L.
GUisOm YILDIZ
Havvanur BALA
ogOrlu ilkokulu
EmreAKN
ErentOrk Oz Anadolu Lisesi
Beyzanur DEMIR
ilyas Sami ortaokulu
Esra OZMEN
Esman FiDAN
Elif BECERiK
Klzilagac Cumhuriyet YBO
Mervenur YETKiN
Fidan e;AGLAYAN
Gazi ilkokulu
ibni Sina Anadolu Lisesi
DULLERI
SINIF
10
10
I
Veli
OAretmen
10
11
Ogretmen
!
10
11
I
10
i
11
11
11
7
6
2
4
3
3
4
6
4
4
4
I
I
I
I
4
3
8
5
11
10
Ogretmen
12
Veli
10
11
1
9
6
6
6
6
6
14
I
47
48
49
50
51
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
~
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
181
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Sungu Egitimciler C;PL
Vali Adil YAZAR ilkokulu
Elif <;:ELiK
Tuba $AKAR
Yusuf YILDIRIM
Figen OZARSLAN
Eda TALAY
Mehmet YAVUZ
Hakan ALGAN
Senem <;:ELiK
ARALIK AYI DE~ERi "MERHAMET"
Sueda ANDIC;
Mujde SAYGI
Alparslan KIZ YBO
Ramazan KARAKAYA
Melek AKTA$
Zeynep i$iKLI
Cumhuriyet Ortaokulu
Slla BOLBOL
Ebubekir U<;:AR
Alparslan Ilkokulu
~DEVRIM
<;:ogurlu ilkokulu
Erentlirk Oz Anadolu Lisesi
ilyas Sami ilkokulu
iMKB llkokulu
Rekabet Kurumu Lisesi
Sel~uklu
Ortaokulu
Sungu Egitimciler C;PL
Turk Telekom ilk/Ortaokulu
Vali Adil YAZAR Ilkokulu
Yarpuzlu IIk/Ortaokulu
ilyas Sami Ortaokulu
Gazi ilkokulu
nAGA
Emre AKIN
Kader DEMiRTA$
Alim Birhat OZBEY
Rabia DiGER
Muhammet YILDIZ
Berat KILI<;:
Ferhat BOGA
Berna ASLAN OMCA
Caner SOYLEMEZ
Hasan GONGOR
KaderYASUL
Ay~enurYAGIZ
3
2
Ogretmen
Ogretmen
Ogretmen
Ogretmen
Ogretmen
Ogretmen
3
3
6
8
8
5
7
5
2
9
10
4
4
4
9
9
Ogretmen
5
I
6
7
9
I
10
11
12
Ogretmen i
6
4
Emir BAKIS
EmrahTUTAL
MesutORAL
Mutlu GOZEL
BU$ra DONMEZ
Ramazan Bedirhan ARSLANHAN
OzgOn (lze, URFA
W,etmen
Seher KONUK
Hacer KILI<;:ARSLAN
Emine Helin AKDA$
6
8
NurgOl SEKER
EylOl AKMAN
8
3
Hatice C;OKLO
Orner DALKAYA
3
Ogretmen
Filiz $AHiN
Adalet C;iTiL
~tmen
tmen
Kenan DENiz
Ogretmen
Resul BiNGOL
Download

Duyuru İçin Tıklayınız..