27.11.2014
SAĞLIK BAKANLIĞINA VE HASTANE YÖNETİCİLERİNE SESLENİYORUZ…
İstanbul’un merkezinde, bir üniversitede, hem de en yoğun olan acil servisinde 3 aya varan
bir süreyle SAHTE DOKTOR nasıl görev yapar?





Basamaklı sağlık sistemini “hekim ve hastane seçme özgürlüğü” adı altında
kaldırdıysanız…
Muayene ve poliklinik yükünü eğitim araştırma hastaneleri ile üniversite
hastanelerine yüklediyseniz…
75 milyonluk bir ülkede acil servislerde yılda 90 milyon muayene yapılıyorsa ve
sizlerin hedefi bu sayıları daha fazla arttırabilmek olursa…
Ve bu muayeneleri çoğu hastanede başlarında eğitim sorumlusu olmadan, kendisi
eğitim almadan acil tıp uzmanlık öğrencileri (asistanlar) yapıyor ve iş yükü altında
eziliyorsa…
Denetleme mekanizmalarınız yoksa ya da işlemiyorsa…
Bu acil servislerde sahte bir hekimin tespit edilmeden 3 ay görev yapabilmesi şaşırtıcı
değildir.
Adını vermek istemeyen hastane yöneticilerinin “TTB kimliği” söylemi ile suçu TTB’ye yıkma
çabaları gerçekleri örtemez. En fazla “hekim kimliği”nin ne olduğunu unuttuklarının itirafı
olarak kabul edilebilir.
Şu an sağlık sisteminde ortaya çıkan skandal gelişmeler; Sağlık Bakanlığı ve atadığı hastane
yönetimleri yalnız sağlık hizmetlerinin nasıl sunulacağını değil, hesap vermesini de
bilmediklerini göstermektedir…
Şöyle ki; fiziki şartları, hekim ve diğer sağlık çalışanlarının yetersiz olduğu Bağcılar Eğitim
Araştırma Hastanesi’nin acil servisinin tadilata girmesi için acil tıp asistanlarının eylem
yapması gerekmiştir.
Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’nin Acil Tıp ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma
Hastanesi’nin dahiliye uzmanlık eğitimi vermeye yeterli olmadığının kabulü uzmanlık
öğrencilerinin çabaları, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun denetimi ile gerçekleşmiştir.
TTB İstanbul Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası bu haklı talep ve
arayışların yanında ve destekçisi olarak yer almış, sağlık istemindeki yıkımı ve sonuçlarını
teşhir etmiş, yönetici konumundakileri uyarmıştır.
İnsan ve toplum sağlığı merkezli olmaktan çıkmış, iktidarın kısa dönemli politikaları ile çöken
bir sağlık sisteminde yaşamaktayız.
Türkiye’nin onurlu hekimleri ve sağlık emekçileri, meslek örgütleri ve sendikaları halkın
sağlığı ve sağlık çalışanlarının haklarını savunmakta üzerine düşeni yapmakta ve yapmaya
devam edecektir.
Sağlık Bakanlığı Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi yöneticileri kötü
bir sınav vermektedir. Daha iki ay önce sağlık çalışanlarının sağlığına verilen değer, sağlıksız
çalışma koşullarından kaynaklı uyuz vakaları ve bunlara zamanında, gerektiği gibi müdahale
edilmemesi ile kendini ortaya koymuştu. Hastane yöneticilerinin buna verdiği yanıt, hastalığı
ortaya çıkaran nedenlerin ortadan kaldırılması değil, olayın inkarı ve oda-sendika temsilcisi
arkadaşlarımıza soruşturma açmak olmuştur.
Sağlık Bakanlığı ve Hastane Yöneticileri bu olayda ise inkar etme şartları olmadığından, olayı
yandaş medya eliyle önemsizleştirme, örtbas etme gayretlerini hemen devreye koymuşlardır.
Bakanlığın açıklamasında yer alan “gözlemci olarak bulundu” ifadesi ne anlama gelmektedir?
Bu kişi acil serviste ne yapmıştır? Tanı ve tedavi uygulanan hastalar hakkında bir araştırma
yapılmış mıdır ya da yapılacak mıdır? Başka hastanelerde de çalışmış mıdır? Sorular
çoğaltılabilir ancak bundan sonra yapılması gereken kamuoyunu aydınlatacak, kafalarda
oluşan şüpheleri giderecek incelemeler yapmak, buna onay veren, olanak tanıyan tüm
yetkililer hakkında soruşturma açmak olmalıdır. Bu olayla ortaya çıkan, hastanelerde,
özellikle acil servislerde çalışan sağlık emekçilerinin çalışma koşulları, personel eksikliği vb.
sorunlar yeniden gözden geçirilmeli, ağır çalışma koşulları düzeltilmelidir.
Sağlık Bakanlığı ve Hastane Yönetimini yaşanan skandalda sorumluluklarını kabul etmeye ve
sağlık hizmet sunumunda yeni skandallara dur demeye çağırıyoruz. Bu sağlık skandalında
sorumluluğu olanların biran önce ortaya çıkarılması ve kamuoyu ile paylaşılmasını bir kez
daha hatırlatıyoruz.
İstanbul Tabip Odası ve SES olarak bu olayda tarafız, halkın sağlık hakkının yanında yer alıp,
sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz.
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ-İSTANBUL TABİP ODASI
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI
Download

sağlık bakanlığına ve hastane yöneticilerine sesleniyoruz…