Değer
l
iMes
l
ekt
aş
ı
mı
z,
13 Mayı
s2014 t
ar
i
hi
ndeyapt
ı
ğı
mı
zYönet
i
m Kur
ul
ut
opl
ant
ı
s
ı
ndayenidönem i
çi
n
aş
ağı
dabel
i
r
t
i
l
enkomi
s
yonl
ar
ı
nol
uş
t
ur
ul
upçal
ı
ş
mal
ar
abaş
l
amakar
ar
ıal
ı
nmı
ş
t
ı
r
.
Komi
s
yonl
ar
akat
ı
l
maki
s
t
eyenmes
l
ekt
aş
l
ar
ı
mı
zı
nOdamı
zamai
lv
eyat
el
efonyol
uyl
a
i
s
i
ml
er
i
niv
egünceli
l
et
i
ş
i
m bi
l
gi
l
er
i
ni(
çal
ı
ş
t
ı
ğıkur
um,cept
el
efonuv
emai
ladr
es
i
)
v
er
er
eks
unacakl
ar
ıdes
t
ekOdamı
zi
çi
nçoköneml
i
di
r
.
Odamı
zayapacağı
nı
zkat
kı
l
ar
ı
nı
zdandol
ayış
i
mdi
dent
eş
ekküreder
,
çal
ı
ş
mal
ar
ı
nı
zdabaş
ar
ı
l
ardi
l
er
i
z.
Teki
r
dağTabi
pOdas
ı
Yönet
i
m Kur
ul
u
• AİLE HEKİMLİĞİKOMİSYONU
• ASİSTAN HEKİMLER KOMİSYONU
• BASIN-YAYIN KOMİSYONU
• EĞİTİM KOMİSYONU
• HUKUK KOMİSYONU
• İŞÇİSAĞLIĞIVE İŞYERİHEKİMLİĞİKOMİSYONU
• ÖZELHEKİMLİK KOMİSYONU
• SOSYALAKTİVASYON VE HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU
• TIPÖĞRENCİLERİKOMİSYONU
Download

tıklayınız.