1.Kimlik bilgileri
Ad:
Soyad:
Doğum Yeri ve Tarihi:
Askerlik Durumu:
Lise:(Başlama ve bitiş
tarihi)
Üniversite:
(Başlama ve bitiş
tarihi)
Uzmanlık eğitim
programına girdiği TUS
dönemi ve TUS puanı
Bildiği yabancı diller ve
dil düzeyini gösterir
sınav sonuçları
2. Eğitim sorumluları
Programı Yöneticisi
Eğitim Danışmanı
3.Tıpta uzmanlık süreci
a. Atama işlemlerinden sonra, uzmanlık öğrencisine tıp fakültesi
sekreterliğince kurum bilgileri, özlük hakları, çalışma düzeni hakkında bilgi
verilir, kimlik kartı ve uzmanlık karnesi teslim edilir. Öğrenci eğitim alacağı
programın sorumlusu ve öğretim üyeleri ile tanışır. Öğrencinin eğitim
danışmanı belirlenir.
b. Uzmanlık öğrencileri göreve başlamalarının ilk yılı içinde oryantasyon
eğitim programlarına katılması sağlanır. Programda, kurumun tanıtımı, tıpta
uzmanlık yönetmenliği, eğitim sürecinde haklar, görevler ve sorumluluklar,
bilimsellik, bilimsel araştırma, iletişim, hasta hekim hakları, tıp hukuku, iş
sağlığı güvenliği, acil ve olağanüstü hallerde davranış, kayıt tutma, epikriz
yazma, kurumdaki bilişim sistemleri ve benzeri konuları içerir.
c. Uzmanlık öğrencisi, karnesini muhafaza etmek, eğitim aşamalarında
gerekli alanları eğiticilerine doldurtmak ve onaylatmaktan sorumludur.
Uzmanlık eğitimi bitirme sınavına girebilmek için tamamlanmış karne şarttır.
d. Eğitim süresinin yarısını dolduranlara uzmanlık tezi tez danışmanı
belirlenir. Tez üç aylık aralıklarla tez danışmanı tarafından takip edilir. Tez
bitince tez değerlendirme jürisi belirlenir ve tezin kabulü için gereken
işlemler yapılır.
4. Tanımlamalar ve açıklamalar
Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi yapılabilmesi için bir programın
uygulaması gereken asgari eğitim ve öğretim.
Genişletilmiş eğitim programı: Her program için çekirdek eğitim müfredatını
da içeren ve o programa özgü eğitim ve öğretim.
Eğitici: Uzmanlık eğitimi verme yetkisi olan kişiler.
Program: Bir ya da birden fazla kurum tarafından ilgili uzmanlık dalının
eğitime yönelik eğitim standardını da içeren çekirdek eğitim müfredatını
karşılayacak şekilde yapılandırılmış fonksiyonel yapı.
Program yöneticisi: İlgili programdaki eğitimin koordinasyonunda yetkili ve
sorumlu olan eğitici.
Yeterlik: (Requirement) Belirli bir konuda gerekli asgari koşulu gösterir. Bu
koşul uzmanlık eğitimi veren kurum ve program, eğitici, uzmanlık öğrencisi,
kaynaklar, ölçme ve değerlendirme, vb. hakkında olabilir.
Yeterlilik: (Qualification) Geçerliliği kabul edilen bir yükseköğretim
programının başarıyla tamamlanması sonucu o program için öngörülen
öğrenme kazanımlarına ulaşıldığını onaylayan ve yetkili bir otorite tarafından
basılı olarak verilen derece, diploma veya sertifika türü belgedir.
Yetkinlik: (Competence); Bilgiyi kişisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri
iş ve çalışma ortamları ile mesleki ve kişisel gelişim konusunda kullanabilme
yeteneğidir. “yetkinlik”, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme
yetkinliği, öğrenme yetkinliği, iletişim ve sosyal yetkinlik, alana özgü ve
mesleki yetkinlik kavramları ile tanımlanır.
Tıp eğitiminde yetkinlikler 7 temel alanda toplanmışlardır. Yedinci temel alan
olan ‘Hizmet Sunucusu’ alanına ait yetkinlikler klinik yetkinlikler ve girişimsel
yetkinlikler olarak ikiye ayrılırlar. Sağlık hizmeti sunumu ile doğrudan ilişkili
‘Hizmet Sunucusu’ alanını oluşturan yetkinlikler diğer 6 temel alana ait
yetkinlikler olmadan gerçek anlamlarını kazanamazlar ve verimli bir şekilde
kullanılamazlar. Bu temel yetkinlik alanları aşağıda sıralanmıştır;
1. Yönetici
2. Ekip Üyesi
3. Sağlık Koruyucusu
4. İletişim Kuran
5. Değer ve Sorumluluk Sahibi
6. Öğrenen ve Öğreten
7. Hizmet Sunucusu
a.Klinik Yetkinlik: Bilgiyi, kişisel, sosyal ve/veya metodolojik
becerileri tıbbi kararlar konusunda kullanabilme yeteneğidir;
b.Girişimsel Yetkinlik: Bilgiyi, kişisel, sosyal ve/veya metodolojik
becerileri tıbbi girişimler konusunda kullanabilme yeteneğidir.
Yetkinlik Düzeyleri: Yetkinlik düzeyi ifadesi “Hizmet Sunucusu” temel
alanındaki yetkinlikler için kullanılır. Yetkinlik düzeyi denilirken kastedilen
uzmanlık öğrencisinin eğitimini tamamlayıp uzman olduğunda o yetkinlikteki
ulaşması beklenen derinliktir.
Klinik yetkinlikler için; üç ana düzey ve iki adet ek düzey tanımlanmıştır.
Öğrencinin ulaşması gereken düzeyler bu üç ana düzeyden birini mutlaka
içermelidir. T ve TT düzeyleri A ve K ile birlikte kodlanabilirken B düzeyi
sadece K düzeyi ile birlikte kodlanabilir. B, T ve TT düzeyleri birbirlerini
kapsadıkları için birlikte kodlanamazlar.
B: Hastalığa ön tanı koyma ve gerekli durumda hastaya zarar vermeyecek
şekilde ve doğru zamanda, doğru yere sevk edebilecek bilgiye sahip olma
düzeyini ifade eder.
T: Hastaya tanı koyma ve sonrasında tedavi için yönlendirebilme düzeyini
ifade eder.
TT: Ekip çalışmasının gerektirdiği durumlar dışında herhangi bir desteğe
gereksinim duymadan hastanın tanı ve tedavisinin tüm sürecini yönetebilme
düzeyini ifade eder.
Klinik yetkinliklerde bu düzeylere ek olarak gerekli durumlar için A ve K
yetkinlik düzeyleri eklenmektedir:
A: Hastanın acil durum tanısını koymak ve hastalığa özel acil tedavi girişimini
uygulayabilme düzeyini ifade eder.
K: Hastanın birincil, ikincil ve üçüncül korunma gereksinimlerini tanımlamayı
ve gerekli koruyucu önlemleri alabilme düzeyini ifade eder.
Girişimsel Yetkinlikler için dört düzey tanımlanmıştır.
1: Girişimin nasıl yapıldığı konusunda bilgi sahibi olma ve bu konuda
gerektiğinde açıklama yapabilme düzeyini ifade eder.
2: Acil bir durumda, kılavuz veya yönerge eşliğinde veya gözetim ve denetim
altında bu girişimi yapabilme düzeyini ifade eder.
3: Karmaşık olmayan, sık görülen tipik olgularda girişimi uygulayabilme
düzeyini ifade eder.
4: Karmaşık olsun veya olmasın her tür olguda girişimi uygulayabilme
düzeyini ifade eder.
Yetkinlik kazanılacak öğrenme alanları: Yetkinlik kazanılacak üç öğrenme
alanı vardır: Bilgi, beceri, tutum/davranış.
Bilgi: (Knowledge) Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen
gerçek, malumat, vukuf. Verilerin öğrenme yoluyla özümsenmesidir.
Beceri: (Skill); Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir
işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet. Bilgiyi
uygulayabilme, problemleri çözebilme ve görevleri tamamlayabilme
yeteneğidir.
Tutum / Davranış:( Attitude / Behavior); Tutulan yol, tavır / Davranma işi,
tutum, davranım, muamele, hareket. Tutum, uzmanlık öğrencisinin bir konu
hakkında edindiği tavır ve inançların gerçek yaşamdaki mesleki
uygulamalarına etkisidir.
Kıdem: Ulusal yeterlilik çerçevesinde yer alan seviyelere ait sahip olunması
gereken bilgi, beceri ve yetkinlik tanımıdır. TUKMOS’ta kıdem, 1’inci kıdem
ve 2’nci kıdem olarak iki düzeyde ele alınması önerilmektedir. Kıdem,
müfredat içeriğinde bulunan yetkinliklerin eğitim sürecinde kazanılma
önceliğini göstermesi açısından önemlidir. 1’inci kıdem yetkinlikleri eğitim
sürecinde öncelik verilmesi gereken yetkinliklerdir. 1’inci kıdem yetkinlikler;
mortalitesi, morbiditesi ve prevalansı/insidansı yüksek olan klinik
problemleri çözmek için gereken yetkinlikler ile sık uygulanan ve karmaşık
olmayan girişimsel yetkinliklerdir.
TUKMOS tarafından önerilen öğrenme ve öğretme yöntemleri üçe
ayrılmaktadır:
“Yapılandırılmış Eğitim Etkinlikleri” (YE), “Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri” (UE)
ve “Bağımsız ve Keşfederek Öğrenme Etkinlikleri” (BE).
1.Yapılandırılmış Eğitim Etkinlikleri (YE)
1.1. Sunum
Bir konu hakkında görsel işitsel araç kullanılarak yapılan anlatımlardır. Bu
yöntemde eğitici öğrencide eksik olduğunu bildiği bir konuda ve öğrencinin
pasif olduğu bir durumda anlatımda bulunur.
1.2. Seminer
Sık görülmeyen bir konu hakkında deneyimli birinin konuyu kendi
deneyimlerini de yansıtarak anlatması ve anlatılan konunun karşılıklı soru ve
cevaplar ile geçmesidir. Sunumdan farkı konuyu dinleyenlerin de kendi
deneyimleri doğrultusunda anlatıcı ile karşılıklı etkileşim içinde olmasıdır.
1.3. Olgu tartışması
Bir veya birkaç sık görülen olgunun konu edildiği bir küçük grup eğitim
aktivitesidir. Bu eğitim aktivitesinin hedefi, farklı düzeydeki kişilerin bir
olgunun çözümlenmesi sürecini tartışmalarını sağlayarak, tüm katılımcıların
kendi eksik veya hatalı yanlarını fark etmelerini sağlamak ve eksiklerini
tamamlamaktır.
1.4. Makale tartışması
Makalenin kanıt düzeyinin anlaşılması, bir uygulamanın kanıta
dayandırılması ve bir konuda yeni bilgilere ulaşılması amacıyla
gerçekleştirilen bir küçük grup etkinliğidir. Makalenin tüm bölümleri
sırası ile okunur ve metodolojik açıdan doğruluğu ve klinik uygulamaya
yansıması ile ilgili fikir üretilmesi ve gerektiğinde eleştirilmesi ile sürdürülür.
Eğitici her basamakta doğru bilgiyi verir ve doğru kararı açıklar.
1.5. Dosya tartışması
Sık görülmeyen olgular ya da sık görülen olguların daha nadir görülen farklı
şekilleri hakkında bilgi edinilmesi, hatırlanması ve kullanılmasını amaçlayan
bir eğitim yöntemidir. Eğitici, dosya üzerinden yazı, rapor, görüntü ve diğer
dosya eklerini kullanarak, öğrencinin olgu hakkında her basamakta karar
almasını sağlar ve aldığı kararlar hakkında geribildirim verir. Geribildirimler
öğrencinin doğru kararlarını devam ettirmesi ve gelişmesi gereken
kararlarının açık ve anlaşılır bir biçimde ifade edilerek geliştirmesi amacıyla
yapılır.
1.6. Konsey
Olgu ya da olguların farklı disiplinler ile birlikte değerlendirilmesi sürecidir.
Olgunun sık görünürlüğünden çok karmaşık olması öğrencinin karmaşık
durumlarda farklı disiplinlerin farklı bakış açılarını algılamasını sağlar.
1.7. Kurs
Bir konu hakkında belli bir amaca ulaşmak için düzenlenmiş birden fazla
oturumda gerçekleştirilen bir eğitim etkinliğidir. Amaç genellikle bir veya
birkaç klinik veya girişimsel yetkinliğin edinilmesidir.
2. Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri (UE)
2.1. Yatan hasta bakımı
2.1.1. Vizit
Farklı öğrenciler için farklı öğrenme ortamı oluşturan etkili bir eğitim
yöntemidir. Hasta takibini yapan ve yapmayan öğrenciler vizitten farklı
şekilde faydalanırlar. Hastayı takip eden öğrenci hasta takibi yaparak ve
yaptıkları için geribildirim alarak öğrenir, diğer öğrenciler bu deneyimi
izleyerek öğrenirler. Vizit klinikte görülen olguların hasta yanından çıktıktan
sonra da tartışılması ve olgunun gerçek ortamda gözlemlenmesiyle
öğrenmeyi sağlar.
2.1.2. Nöbet
Öğrencinin sorumluluğu yüksek bir ortamda derin ve kalıcı öğrenmesine etki
eder. Olguyu yüksek sorumluluk durumunda değerlendirmek öğrencinin var
olan bilgisini ve becerisini kullanmasını ve eksik olanı öğrenmeye motive
olmasını sağlar. Nöbet, gereken yetkinliklere sahip olunan olgularda
özgüveni arttırırken, gereken yetkinliğin henüz edinilmemiş olduğu olgularda
bilgi ve beceri kazanma motivasyonunu arttırır. Nöbetlerde sık kullanılması
gereken yetkinliklerin 1’inci kıdem yetkinlikleri arasında sınıflandırılmış
olmaları bu açıdan önemlidir.
2.1.3. Girişim
Tanı ve tedaviye yönelik tüm girişimler, eğitici tarafından gösterildikten
sonra belli bir kılavuz eşliğinde basamak basamak gözlem altında uygulama
yoluyla öğretilir. Her uygulama basamağı için öğrenciye geribildirim verilir.
Öğrencinin doğru yaptıklarını doğru yapmaya devam etmesi, eksik ve
gelişmesi gereken taraflarını düzeltebilmesi için öğrenciye zamanında, net ve
yapıcı müdahalelerle teşvik edici ve destekleyici ya da uyarıcı ve yol gösterici
geribildirimler verilmelidir. Her girişim için öğrenciye önceden belirlenmiş
yetkinlik düzeyine ulaşacak sayıda tekrar yaptırılması sağlanır.
2.1.4. Ameliyat
İçinde çok sayıda karar ve girişim barındıran müdahale süreçleridir. Her karar
ve girişimin ayrı ayrı gereken yetkinlik düzeylerine ulaşması amacıyla en az
riskli/karmaşık olandan en riskli/karmaşık olana doğru olacak şekilde
ameliyat sürecinin tüm basamakları yüksek gözlem altında öğretilir.
Öğrencinin tüm basamaklarda gereken yetkinlik düzeyine ulaşması için
yeterli sayıda tekrar yaptırılması sağlanır.
2.2. Ayaktan hasta bakımı
Öğrenci gözlem altında olgu değerlendirmesi yapar ve tanı, tedavi
seçeneklerine karar verir. Öğrencinin yüksek/orta sıklıkta görülen acil veya
acil olmayan olguların farklı başvuru şekillerini ve farklı tedavi seçeneklerini
öğrendiği etkili bir yöntemdir.
3. Bağımsız ve Keşfederek Öğrenme Etkinlikleri (BE)
3.1. Yatan hasta takibi
Yatarak takip edilen bir olgu hakkında yeterliğe erişmemiş bir öğrencinin
gözetim ve denetim altında, yeterliğe ulaşmış bir öğrencinin gözlem altında
yaptığı çalışmalar sırasında eksikliğini fark ettiği konularda öğrenme
gereksinimini belirleyerek bunu herhangi bir eğitim kaynağından
tamamlaması sürecidir. Bu eğitim kaynaklarının doğru ve güvenilir
olmasından eğitici sorumludur.
3.2. Ayaktan hasta/materyal takibi
Ayaktan başvuran acil veya acil olmayan bir olgu hakkında gereken yetkinlik
düzeyine erişmemiş bir öğrencinin gözetim ve denetim gözlem altında,
eğitici eşliğinde ve gereken yetkinlik düzeyine ulaşmış bir öğrencinin yüksek
gözlem altında yaptığı çalışmalar sırasında eksikliğini fark ettiği konularda
öğrenme gereksinimini belirleyerek bunu herhangi bir eğitim kaynağından
tamamlaması sürecidir.
3.3. Akran öğrenmesi
Öğrencinin bir olgunun çözümlenmesi veya bir girişimin uygulanması
sırasında bir akranı ile tartışarak veya onu gözlemleyerek öğrenmesi
sürecidir.
3.4. Literatür okuma
Öğrencinin öğrenme gereksinimi olan konularda literatür okuması ve klinik
uygulama ile ilişkilendirmesi sürecidir.
3.5. Araştırma
Öğrencinin bir konuda tek başına veya bir ekip ile araştırma tasarlaması ve
bu sırada öğrenme gereksinimini belirleyerek bunu herhangi bir eğitim
kaynağından tamamlaması sürecidir.
3.6. Öğretme
Öğrencinin bir başkasına bir girişim veya bir klinik konuyu öğretirken bu
konuda farklı bakış açılarını, daha önce düşünmediği soruları veya varlığını
fark etmediği durumları fark ederek öğrenme gereksinimi belirlemesi ve
bunu herhangi bir eğitim kaynağından tamamlaması sürecidir.
5. Temel Yetkinlikler
5.1.YÖNETİCİ
Alt yeterlilikler
1.Sağlık hizmetinin etkinliğini arttırmayı önemser ve katılır
2.Klinik yönetimini genel/yerel mevzuata uygun yürütür
3.Kısıtlı kaynakları etkili kullanır
4.Gereğinde liderliği üstlenir
5.Profesyonellik ilkelerine uygun davranır
Yöntem
Program sorumlusu yetkinlik konularında eğitim yöntemlerinin
uygun olanlarını uygular. Öğrencinin yetkinlikle ilgili ders, kurs,
çalıştay gibi kurum içi veya kurum dışı en az bir eğitim
aktivitelerine katılmasını sağlanır ve bu eğitim belgelendirilir.
Yetkinlik
konusunda
alınan eğitim
belgesi
Değerlendirilecek yetenekler
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
1.Analız ve çözüm yeteneği
2.Organizasyon ve koordinasyon yeteneği
5.2. EKİP ÜYESİ
Alt yeterlilikler
1.Ekibe uygun ve etkili katılım sağlar
2.Ekip içi çatışmalarda çözümcül olur
3.Ekip içi görevlerini tam ve zamanında yapar
Yöntem
Program sorumlusu yetkinlik konularında eğitim yöntemlerinin
uygun olanlarını uygular. Öğrencinin yetkinlikle ilgili ders, kurs,
çalıştay gibi kurum içi veya kurum dışı en az bir eğitim
aktivitelerine katılmasını sağlanır ve bu eğitim belgelendirilir.
Yetkinlik için
alınan eğitim
belgesi
Değerlendirilecek yetenekler
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
1.Ekip çalışmasında uyumlu
2.Ekip çalışmasında sorumlu
5.3. SAĞLIK KORUYUCUSU
Alt yeterlilikler
1.Hizmet alanın (Hasta, çalışan) sağlığını korur ve geliştirir
2.Yakın bölgedeki nüfusun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde
yer alır
3.Ülke nüfusunun sağlık göstergelerinin tespitinde yer alır
4.Ülke nüfusunun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde yer alır
Yöntem
Program sorumlusu yetkinlik konularında eğitim yöntemlerinin
uygun olanlarını uygular. Öğrencinin yetkinlikle ilgili ders, kurs,
çalıştay gibi kurum içi veya kurum dışı en az bir eğitim
aktivitelerine katılmasını sağlanır ve bu eğitim belgelendirilir.
Yetkinlik için
alınan eğitim
belgesi
Değerlendirilecek yetenekler
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
1.Bireyin ve toplumun sağlığını koruma
2.Sağlık göstergelerinin tespitinde yer alma
5.4. İLETİŞİM KURAN
Alt yeterlilikler
Yöntem
1.Hizmet alanın sorununun anlaşıldığına ve çözüldüğüne kanaat
getirmesini önemser
2.izmet alan ve yakınlarının bilgi ve görüşlerini dinler ve dikkate alır
3.Hizmet alanla ilgili tüm sağlık çalışanlarının bilgi ve görüşlerini
dikkate alır
4.Hizmet alana, yakınlarına ve ilgili sağlık çalışanlarına uygun sözlü
bilgilendirme yapar
5.Hizmet alan için tüm paydaşların katılımı ile bakım/gelişim planı
oluşturur
6.Hizmetle ilgili uygun yazılı kayıt ve bilgilendirme yapar
Program sorumlusu yetkinlik konularında eğitim yöntemlerinin
uygun olanlarını uygular. Öğrencinin yetkinlikle ilgili ders, kurs,
çalıştay gibi kurum içi veya kurum dışı en az bir eğitim
aktivitelerine katılmasını sağlanır ve bu eğitim belgelendirilir.
Yetkinlik için
alınan eğitim
belgesi
Değerlendirilecek yetenekler
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
1.Hizmet alan ve yakınları ile bilgi, görüş ve çözüm olanaklarını
paylaşma
2.Sağlık çalışanları ile bilgi, görüş ve çözüm olanaklarını paylaşma
5.5. MESLEKİ DEĞER VE SORUMLULUK
Alt yeterlilikler
1.Tıp etiğine ve mesleki kurallara uyar
2.Mesleğinin gelişimine katkı verir
3.Kendisinin ve meslektaşlarının sağlığını koruyarak hizmeti
süreklileştirir
Yöntem
Program sorumlusu yetkinlik konularında eğitim yöntemlerinin
uygun olanlarını uygular. Öğrencinin yetkinlikle ilgili ders, kurs,
çalıştay gibi kurum içi veya kurum dışı en az bir eğitim
aktivitelerine katılmasını sağlanır ve bu eğitim belgelendirilir.
Yetkinlik için
alınan eğitim
belgesi
Değerlendirilecek yetenekler
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
1.Tıp etiğine uyumu
2.Uzmanlık dalının gelişimine katkısı
5.6. ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN
Alt yeterlilikler
1.Sürekli öğrenmeyi önemser ve öğrenir (bilgi ve deneyimini
geliştirir)
2.Tıbbi bilgiyi eleştirel gözle değerlendirir
3.Kendisi dışındakilerin de öğrenmesini destekler
4.Bilimsel veri eksikliğini fark eder, araştırır ve yaygınlaştırır
5. Bilimsel araştırma kurallarını bilir ve yapabilir
Yöntem
Program sorumlusu yetkinlik konularında eğitim yöntemlerinin
uygun olanlarını uygular. Öğrencinin yetkinlikle ilgili ders, kurs,
çalıştay gibi kurum içi veya kurum dışı en az bir eğitim
aktivitelerine katılmasını sağlanır ve bu eğitim belgelendirilir.
Yetkinlik için
alınan eğitim
belgesi
Değerlendirilecek yetenekler
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
1.Öğrenme becerisi
2.Öğretme becerisi
5.7.HİZMET SUNUCUSU
5.7.1. klinik yetkinlikler
ÜROLOJİK HASTANIN PRE- PERİ- POST- OPERATİF İZLEMİ
Yetkinlik konusu,
düzeyi ve kıdem
1.HASTA SEÇİMİ, PREOPERATİF İNCELEMELER
2.SIVI VE ELEKTROLİT TEDAVİSİ
3.ANESTEZİ SEÇİMİ, PREMEDİKASYON
Yöntem
UE, YE, BE
Yukarıdaki yetkinlikler için hasta hazırlama, sunma, uygulama
yapması halinde yetkinlikler eğitici tarafından onaylanır.
1.
Yetkinliği
kanıtlayan
deneyimler
(Eğitici tarafından
imzalanacak)
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
2.
3.
T
TT
T
1
1
1
ÜROGENİTAL SİSTEM ANOMALİLERİ
Yetkinlik konusu,
düzeyi ve kıdem
Yöntem
Yetkinliği
kanıtlayan
deneyimler
(Eğitimci
tarafından
imzalanacak)
1.RENAL AGENEZİ, DİSPLAZİ, EKTOPİ VE
HİPOPLAZİ
2.ATNALI BÖBREK
3.POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI
4.ÜRETEROPELVİK BİLEŞKE OBSTRUKSİYONU
5.ÜRETEROSEL, EKTOPİK ÜRETER, MEGA ÜRETER
6.HİPOSPADİYAS
7.EPİSPADİAS, EKSTROFİ VEZİKALİS
8.POSTERİOR ÜRETRAL VALV
2
T
T
T
T
T
T
T,A
2
2
2
2
2
1
1
UE, YE, BE
Yukarıdaki yetkinlikler için hasta hazırlama, sunma, uygulama
yapması halinde yetkinlikler eğitici tarafından onaylanır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
T
ÜROONKOLOJİ
Yetkinlik konusu,
düzeyi ve kıdem
Yöntem
Yetkinliği
kanıtlayan
deneyimler
(Eğitimci
tarafından
imzalanacak)
1.BÖBREK KANSERLERİ
TTA,K 2
2.ÜST ÜROTELİAL KANSERLER
TTA,K 2
3.MESANE KANSERLERİ
TTA,K 2
4.PROSTAT KANSERLERİ
TTA,K 2
5.BENİN PROSTAT HİPERPLAZİSİ
TTA,K 2
6.TESTİS KANSERLERİ
TTA,K 2
7.PENİS KANSERLERİ
TTA,K 2
8.ÜROLOJİK KANSERLERİDE KEMOTERAPİ
T
2
9.ÜROLOJİK KANSERLERDE RADYOTERAPİ
T
2
10.SÜRRENAL TÜMÖRLERİ
T
2
UE, YE, BE
Yukarıdaki yetkinlikler için hasta hazırlama, sunma, uygulama
yapması halinde yetkinlikler eğitici tarafından onaylanır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI
Yetkinlik konusu,
düzeyi ve kıdem
1.TAŞ HASTALIĞINDA TANI VE DEĞERLENDİRME
2.TAŞ HASTALIĞINDA NEDENLER
3.TAŞ HASTALIĞINDA TEDAVİ ALTERNATİFLERİ
4.TAŞ HASTALIĞINDA MEDİKAL TEDAVİ
5.ESWL
Yöntem
UE, YE, BE
Yukarıdaki yetkinlikler için hasta hazırlama, sunma, uygulama
yapması halinde yetkinlikler eğitici tarafından onaylanır.
1.
Yetkinliği
kanıtlayan
deneyimler
(Eğitimci
tarafından
imzalanacak)
2.
3.
4.
5.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
TT
TT
TT
TT
TT
1
1
1
1
2
ÜRİNER SİSTEMİN SPESİFİK VE NONSPESİFİK ENFEKSİYONLARI
Yetkinlik konusu,
düzeyi ve kıdem
Yöntem
Yetkinliği
kanıtlayan
deneyimler
(Eğitimci
tarafından
imzalanacak)
1.SİSTİTLER, ÜRETRİTLER VE PROSTATİTLER
TT,K
1
2.PYELONEFRİT, DİĞER BÖBREK ENFEKSİYONLARI TT, A
1
3.CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR
TT,K
1
4.ÜROGENİTAL SİSTEM TÜBERKÜLOZU
TT,K
2
5.PARAZİTER VE FUNGAL ENFEKSİYONLAR
TT,K
2
6.FOURNİER GANGRENİ
TT,A
1
7.ÜROSEPSİS
TT,A
1
8.GRANÜLOMATÖZ HASTALIKLAR
T
2
9.EPİDİDİMOORŞİTLER, BALANİT, BALANOPOSTİT TT
1
10.GENİTAL ORGANLARIN CİLT HASTALIKLARI
T
1
UE, YE, BE
Yukarıdaki yetkinlikler için hasta hazırlama, sunma, uygulama
yapması halinde yetkinlikler eğitici tarafından onaylanır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
ÜROLOJİK ACİLLER-TRAVMALAR
Yetkinlik konusu,
düzeyi ve kıdem
1.BÖBREK TRAVMASI
2.ÜRETER TRAVMASI
3.MESANE TRAVMASI
4.ÜRETRA TRAVMASI
5.PENİL VE SKROTAL TRAVMA
6.TESTİS TORSİYONU
7.PRİAPİZM
8.PENİS FRAKTÜRÜ
9.RENAL KOLİK
Yöntem
UE, YE, BE
Yukarıdaki yetkinlikler için hasta hazırlama, sunma, uygulama
yapması halinde yetkinlikler eğitici tarafından onaylanır.
1.
Yetkinliği
kanıtlayan
deneyimler
(Eğitimci
tarafından
imzalanacak)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
TT,A
TT,A
TT,A
TT,A
TT,A
TT,A
TT,A
TT,A
TT,A
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ANDROLOJİ
Yetkinlik konusu,
düzeyi ve kıdem
Yöntem
Yetkinliği
kanıtlayan
deneyimler
(Eğitimci
tarafından
imzalanacak)
1.EREKTİL DİSFONKSİYON
2.PEYRONİ HASTALIĞI VE PENİL KURVATÜR
3.KADIN SEKSÜEL DİSFONKSİYONLARI
4.PREMATÜR EJAKÜLASYON
5.RETROGRAD EJAKÜLASYON, ANEJAKÜLASYON,
6.GECİKMİŞ EJAKÜLASYON
7.ORGAZM BOZUKLUKLARI
8.ERKEK İNFERTİLİTESİ
2
2
2
1
2
TT
2
UE, YE, BE
Yukarıdaki yetkinlikler için hasta hazırlama, sunma, uygulama
yapması halinde yetkinlikler eğitici tarafından onaylanır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
TT
TT
TT
TT
TT
KADIN ÜROLOJİSİ VE NÖRO-ÜROLOJİK BOZUKLUKLAR
Yetkinlik konusu,
düzeyi ve kıdem
1.ÜRİNER İNKONTİNANS
2.İŞEME BOZUKLUKLARI
3.NÖROJENİK MESANE BOZUKLUKLARI
4.PELVİK AĞRI SENDROMLARI
5.VEZİKO VAJİNAL VE DİĞER FİSTÜLLER
6.İNTERSTİSYEL SİSTİT
Yöntem
UE, YE, BE
Yukarıdaki yetkinlikler için hasta hazırlama, sunma, uygulama
yapması halinde yetkinlikler eğitici tarafından onaylanır.
1.
Yetkinliği
kanıtlayan
deneyimler
(Eğitimci
tarafından
imzalanacak)
2.
3.
4.
5.
6.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
TT
TT
TT
TT
T
TT
1
2
2
2
2
2
PEDİYATRİK ÜROLOJİ
Yetkinlik konusu,
düzeyi ve kıdem
Yöntem
Yetkinliği
kanıtlayan
deneyimler
(Eğitimci
tarafından
imzalanacak)
1.PEDİYATRİK TÜMÖRLER
2.ÜRETEROPELVİK DARLIK
3.VEZİKOURETERAL REFLÜ
4.İNMEMİŞ TESTİS
5.PEDİYATRİK İŞEME DİSFONKSİYONLARI
6.AMBİGİOUS GENİTALLER
7.PARAFİMOZİS
8.FİMOSİZ
UE, YE, BE
Yukarıdaki yetkinlikler için hasta hazırlama, sunma, uygulama
yapması halinde yetkinlikler eğitici tarafından onaylanır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
T
TT
TT
TT
TT
B
TT,A
TT
2
2
2
1
2
1
1
1
DİĞER KLİNİK YETKİNLİKLER
Yetkinlik konusu,
düzeyi ve kıdem
Yöntem
Yetkinliği
kanıtlayan
deneyimler
(Eğitimci
tarafından
imzalanacak)
UE, YE, BE
Yukarıdaki yetkinlikler için hasta hazırlama, sunma, uygulama
yapması halinde yetkinlikler eğitici tarafından onaylanır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
5.7.2. Girişimsel yetkinlikler
1.ÜROLOJİDE TANI YÖNTEMLERİ
İDRAR ANALİZİ, SPERMİOGRAM, MİKROBİYOLOJİ, BİYOKİMYA VE
DİĞER LABORATUVAR ÖRNEKLERİ ALMA
Düzey
Yöntem ve
Asgarı
uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
deneyimler
(Laboratuvar
Eğitimcisi
tarafından
imzalanacak)
Program
yöneticisi
onayı ve
onay tarihi
2
Kıdem
1
Uzmanlık öğrencisi kurumdaki laboratuvarları ziyaret ederek
yukarıdaki işlemlerin yapılmasını izler, eğitimci gözetiminde yapar.
ÜRODİNAMİ
Düzey
Yöntem ve
Asgarı
uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
4
Kıdem
3 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
1.
2.
3.
Program
yöneticisi
onayı ve
onay tarihi
Tarih
Hasta protokol ve
uygulama adı
Eğitici Onayı
1
ÜRİNER- SKROTAL ULTRASONOGRAFİ (USG)
Düzey
3
Kıdem
Yöntem ve
Asgarı
uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
Uygulamalar
4 hastada eğitim gözetiminde bizzat üriner sistem usg scrotal usg
yapmalı
Sayı
Tarih
Hasta protokol ve
uygulama adı
2
Eğitici Onayı
1.
2.
3.
4.
Program
yöneticisi
onayı ve onay
tarihi
RETROGRAD- ANTEGRAD PYELOGRAFİ
Düzey
Yöntem, Asgarı
uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
4
Kıdem
4 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
1.
2.
3.
4.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
Tarih
Hasta protokol ve
uygulama adı
Eğitici Onayı
1
İŞEME SİSTOÜRETROGRAFİSİ
Düzey
Yöntem Asgarı
uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
4
Kıdem
4 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
Tarih
Hasta protokol ve
uygulama adı
1
Eğitici Onayı
1.
2.
3.
4.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
TRANSREKTAL ULTRASONOGRAFİ VE PROSTAT BİYOPSİSİ
Düzey
Yöntem ve
Asgarı uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
4
Kıdem
4 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
1.
2.
3.
4.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
Tarih
Hasta protokol ve
uygulama adı
Eğitici Onayı
1
2.GENEL ÜROLOJİ UYGULAMALARI
PERKUTAN SİSTOSTOMİ
Düzey
Yöntem ve
Asgari uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
4
Kıdem
4 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
Tarih
Hasta protokol ve
uygulama adı
1
Eğitici Onayı
1.
2.
3.
4.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
PERKUTAN NEFROSTOMİ UYGULAMALARI
Düzey
Yöntem ve
Asgari uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
3
Kıdem
4 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
1.
2.
3.
4.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
Tarih
Hasta protokol ve
uygulama adı
Eğitici Onayı
2
ÜRETRAL DİLATASYON
Düzey
Yöntem, Asgari
uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
4
Kıdem
5 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
Tarih
Hasta protokol ve
uygulama adı
1
Eğitici Onayı
1.
2.
3.
4.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
ÜRİNER DİVERSİYON (VEZİKOSTOMİ, ÜRETEROSTOMİ)
Düzey
Yöntem ve
Asgari uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
4
Kıdem
3 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
1.
2.
3.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
Tarih
Hasta protokol ve
uygulama adı
Eğitici Onayı
2
URETROTOMİ İNTERN
Düzey
Yöntem ve
Asgarı uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
4
Kıdem
5 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
Tarih
Hasta protokol ve
uygulama adı
2
Eğitici Onayı
1.
2.
3.
4.
5.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
SİSTOÜRETROSKOPİ (TANISAL)
Düzey
Yöntem ve Asgarı
uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
4
Kıdem
5 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
1.
2.
3.
4.
5.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
Tarih
Hasta protokol ve
uygulama adı
Eğitici Onayı
1
ÜRETERORENOSKOPİ (URS) (TANISAL)
Düzey
Yöntem ve Asgarı
uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
ygulamalar
4
Kıdem
5 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
Tarih
Hasta protokol
ve uygulama adı
1
Eğitici Onayı
1.
2.
3.
4.
5.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
ÜRETERAL KATETER YERLEŞTİRİLMESİ
Düzey
Yöntem ve Asgarı
uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
ygulamalar
4
Kıdem
5 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
1.
2.
3.
4.
5.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
Tarih
Hasta protokol
ve uygulama adı
Eğitici Onayı
1
HİDROSELEKTOMİ
Düzey
Yöntem ve Asgari
uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
4
Kıdem
4 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
Tarih
Hasta protokol
ve uygulama adı
1
Eğitici Onayı
1.
2.
3.
4.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
LAPAROSKOPİK CERRAHİ (TEDAVİ EDİCİ)
Düzey
Yöntem ve
Asgari
uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
3
Kıdem
4 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
1.
2.
3.
4.
Program
yöneticisi
onayı ve onay
tarihi
Tarih
Hasta protokol ve
uygulama adı
Eğitici Onayı
2
3.ANDROLOJİ
VARİKOSELEKTOMİ
Düzey
Yöntem ve
Asgarı
uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
4
Kıdem
5 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
Tarih
Hasta protokol ve
uygulama adı
1
Eğitici Onayı
1.
2.
3.
4.
5.
Program
yöneticisi
onayı ve tarih
YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI (TESE VB.)
Düzey
Yöntem ve
Asgarı
uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
3
Kıdem
3 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
1.
2.
3.
Program
yöneticisi
onayı ve tarihi
Tarih
Hasta protokol ve uygulama adı
2
Eğitici
Onayı
PENİS PROTEZ UYGULAMASI
Düzey
Yöntem ve Asgari
uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
3
Kıdem
2 hastada ameliyata bizzat katılmalı ve asiste etmeli.
Sayı
Tarih
Hasta protokol
ve uygulama adı
2
Eğitici Onayı
1.
2.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
PEYRONİ HASTALIĞI VE EDİNSEL KURVATÜRÜN CERRAHİ TEDAVİSİ
Düzey
Yöntem ve Asgari
uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
3
Kıdem
2 hastada ameliyatı izlemeli ve asiste etmeli
Sayı
Tarih
Hasta protokol
ve uygulama adı
2
Eğitici Onayı
1.
2.
Program
yöneticisi onayı
ve tarih
PENİL KURVATÜR TAMİRİ
Düzey
Yöntem ve Asgarı
uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
3
Kıdem
2 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
1.
2.
Program
yöneticisi onayı
ve tarih
Tarih
Hasta protokol ve
uygulama adı
Eğitici Onayı
2
4.ÜRO-ONKOLOJİ
RADİKAL NEFREKTOMİ, PARSİYEL NEFREKTOMİ, NEFROURETEREKTOMİ
Düzey
Yöntem ve
Asgari
uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
3
Kıdem
2
Yukarıdaki ameliyatları 4 hastada eğitimci gözetiminde bizzat
yapmalı.
Sayı
Tarih
Hasta protokol
ve uygulama adı
Eğitici Onayı
1.
2.
3.
4.
Program
yöneticisi
onayı ve tarih
RADİKAL PROSTATEKTOMİ VE RADİKAL SİSTEKTOMİ
Düzey
Yöntem ve
Asgari
uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
3
Kıdem
4 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
1.
2.
3.
4.
Program
yöneticisi
onayı ve tarih
Tarih
Hasta protokol
ve uygulama adı
Eğitici Onayı
2
RADİKAL ORŞİEKTOMİ
Düzey
Yöntem ve
Asgari uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
4
4 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
Tarih
Hasta protokol
ve uygulama adı
Kıde
Eğitici Onayı
1.
2.
3.
4.
Program
yöneticisi onayı
ve tarih
PENİS VE URETRA KANSERİ
Düzey
Yöntem ve
Asgarı uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
2
2 hastada eğitimci gözetiminde bizzat izlemeli ve asiste etmeli
Sayı
1.
2.
Program
yöneticisi onayı
ve tarih
Tarih
Hasta protokol
ve uygulama adı
Eğitici Onayı
Kıde
TRANSURETRAL MESANE TÜMÖRÜ REZEKSİYONU(TUR- TM)
Düzey
Yöntem ve Asgarı
uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
4
Kıdem
5 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
Tarih
Hasta protokol ve
uygulama adı
2
Eğitici Onayı
1.
2.
3.
4.
5.
Program
yöneticisi onayı
ve tarih
TRANSURETRAL PROSTAT REZEKSİYONU
Düzey
Yöntem ve Asgarı
uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
4
Kıdem
5 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
1.
2.
3.
4.
5.
Program
yöneticisi onayı
ve tarih
Tarih
Hasta protokol ve
uygulama adı
Eğitici Onayı
2
5.ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI
PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ
Düzey
3
Yöntem ve
Asgarı uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
5 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
Kıdem
Tarih
2
Hasta protokol ve
uygulama adı
Eğitici Onayı
1.
2.
3.
4.
5.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
LAOPAROSKOPİK TAŞ AMELİYATLARI (URETEROLİTOTOMİPYOLOLİTOTOMİ)
Düzey
Yöntem ve
Asgarı uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
3
Kıdem
2
3 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
1.
2.
3.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
Tarih
Hasta protokol
ve uygulama adı
Eğitici Onayı
AÇIK PYELOLİTOTOMİ, ÜRETEROLİTOTOMİ
Düzey
Yöntem ve
Asgarı uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
4
Kıdem
3 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
Tarih
Hasta protokol ve
uygulama adı
2
Eğitici Onayı
1.
2.
3.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
TRANSURETRAL SİSTOLİTOTOMİ-URETROLİTOTOMİ
Düzey
Yöntem ve
Asgari uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
4
Kıdem
5 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
1.
2.
3.
4.
5.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
Tarih
Hasta protokol ve
uygulama adı
Eğitici Onayı
2
ÜRETERORENOSKOPİ (URS) (TEDAVİ EDİCİ)
Düzey
Yöntem ve Asgari
uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
4
Kıdem
5 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
Tarih
Hasta protokol
ve uygulama adı
2
Eğitici Onayı
1.
2.
3.
4.
5.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
ESWL
Düzey
Yöntem ve Asgari
uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
4
Kıdem
5 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
1.
2.
3.
4.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
Tarih
Hasta protokol
ve uygulama adı
Eğitici Onayı
2
6.PEDİYATRİK ÜROLOJİ
HİPOSPADİYAS TAMİRİ
Düzey
Yöntem ve
Asgari uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
3
Kıdem
3 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
Tarih
Hasta protokol ve
uygulama adı
2
Eğitici Onayı
1.
2.
3.
Program
yöneticisi onayı
ve tarih
TESTİKÜLER EKTOPİ VE KRİPTORŞİDİZM AMELİYATLARI
Düzey
Yöntem ve
Asgarı
uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
4
Kıdem
5 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
1.
2.
3.
4.
5.
Program
yöneticisi
onayı ve tarih
Tarih
Hasta protokol ve
uygulama adı
Eğitici Onayı
1
PYELOPLASTİ
Düzey
Yöntem ve
Asgarı uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
3
Kıdem
2 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
Tarih
Hasta protokol ve
uygulama adı
2
Eğitici Onayı
1.
2.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
VEZİKOURETERAL REFLÜ MADDE INJEKSİYONU
Düzey
Yöntem ve
Asgarı uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
3
Kıdem
2 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
Tarih
Hasta protokol
ve uygulama adı
2
Eğitici Onayı
1.
2.
Program
yöneticisi onayı
ve tarih
VEZİKOURETERAL REFLÜDE ANTİREFLÜ AMELİYATI
Düzey
Yöntem ve
Asgarı uygulama
Uygulamalar
3
Kıdem
3 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
1.
2.
Program
yöneticisi onayı
ve tarih
Tarih
Hasta protokol
ve uygulama adı
Eğitici Onayı
2
7.KADIN ÜROLOJİSİ
MESANE BOYNU ASKI OPERASYONLARI
Düzey
Yöntem ve Asgarı
uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
3
Kıdem
2 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
Tarih
Hasta protokol ve uygulama adı
2
Eğitici
Onayı
1.
2.
Program
yöneticisi onayı
ve tarih
ÜRİNER SİSTEM FİSTÜLLERİ
Yetkinlik konusu
Düzey
Yöntem ve
Asgari uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
3
Kıdem
3 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
1.
2.
3.
Program
yöneticisi onayı
ve tarih
Tarih
Hasta protokol
ve uygulama adı
Eğitici Onayı
2
8.ÜROLOJİK ACİLLER
BÖBREK TRAVMASINDA NEFREKTÖMİ VEYA ONARIM
Düzey
Yöntem ve
Asgari uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
3
Kıdem
3 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
Tarih
Hasta protokol
ve uygulama adı
2
Eğitici Onayı
1.
2.
3.
Program
yöneticisi onayı
ve tarih
ÜRETER TRAVMASINA CERRAHİ MÜDAHALE
Düzey
Yöntem ve
Asgari uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
3
Kıdem
2 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
1.
2.
Program
yöneticisi onayı
ve tarih
Tarih
Hasta protokol
ve uygulama adı
Eğitici Onayı
2
MESANE TRAVMASINDA CERRAHİ MÜDAHALE
Düzey
Yöntem ve
asgari uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
3
Kıdem
2
2 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
Tarih
Hasta protokol ve uygulama adı
Eğitici
Onayı
1.
2.
Program
yöneticisi onayı
ve tarih
ÜRETRA TRAVMASI
Düzey
Yöntem ve
Asgari uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
3
2 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
Tarih
Hasta protokol
ve uygulama adı
Kıdem
Eğitici Onayı
1.
2.
Program
yöneticisi onayı
ve tarih
PENİL VE SKROTAL TRAVMA
Düzey
Yöntem ve
Asgarı uygulama
Uygulamalar
3
Kıdem
3 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
1.
2.
3.
Program
yöneticisi onayı
ve tarih
Tarih
Hasta protokol
ve uygulama adı
Eğitici Onayı
2
TESTİS TORSİYONU
Düzey
Yöntem ve
Asgari uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
4
Kıdem
3 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
Tarih
Hasta protokol
ve uygulama adı
1
Eğitici Onayı
1.
2.
3.
Program
yöneticisi onayı
ve tarih
PRİAPİZM
Düzey
Yöntem ve
Asgari uygulama
Yetkinliği
kanıtlayan
uygulamalar
3
Kıdem
2 hastada eğitimci gözetiminde bizzat yapmalı
Sayı
1.
2.
Program
yöneticisi onayı
ve tarih
Tarih
Hasta protokol
ve uygulama adı
Eğitici Onayı
2
6. Rotasyon eğitimleri
6.1 Nefroloji
Yetkinlik konusu,
düzeyi ve kıdem
Yöntem
Yetkinliği
kanıtlayan
deneyimler
(Eğitimci
tarafından
imzalanacak)
1.BÖBREK PARANKİM HASTALIKLARI, SON
T,K
2
DÖNEM BÖBREK HASTALIĞI
2.DİYALİZ
T
2
3.RENAL TRANSPLANTASYON
T
2
4.HİPERTANSİYON
T
2
5.DİABETES MELLİTUS
T
2
5.CUSHİNG SENDROMU, ADRENAL YETMEZLİĞİ
B
2
PRİMER HİPERALDOSTERONİZM
6.İMMÜN YETMEZLİK
B
2
UE, YE, BE
Yukarıdaki yetkinlikler için hasta hazırlama, sunma, uygulama
yapması halinde yetkinlikler eğitici tarafından onaylanır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
Tıpta uzmanlık öğrencisi rotasyon eğitimine devam etmiş, asgari yetkinlikleri
kazanmış, yapılan yazılı sınavda ………………not alarak eğitimini başarı ile
tamamlamıştır.
Rotasyon Eğitim sorumlusu:
Tarih:
Onay:
6.2.Genel Cerrahi
Yetkinlik konusu,
düzeyi ve kıdem
1.AKUT BATIN
2.TOTAL PARENTERAL BESLENME
3.REKTUM VE KOLON KANSERİ
4.FITIK
5.İNTESTİNAL DİVERSİYONLAR
Yöntem
UE, YE, BE
Yukarıdaki yetkinlikler için hasta hazırlama, sunma, uygulama
yapması halinde yetkinlikler eğitici tarafından onaylanır.
1.
Yetkinliği
kanıtlayan
deneyimler
(Eğitimci
tarafından
imzalanacak)
Düzey: 1
TT-AK
Düzey:1
Düzey:3
Düzey:1
Kıdem:2
Kıdem:2
Kıdem:2
Kıdem:2
Kıdem:2
2.
3.
5.
5.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
Tıpta uzmanlık öğrencisi rotasyon eğitimine devam etmiş, asgari yetkinlikleri
kazanmış, yapılan yazılı sınavda ………………not alarak eğitimini başarı ile
tamamlamıştır.
Rotasyon Eğitim sorumlusu
Tarih:
6.3. Pediyatrik üroloji
Yetkinlik konusu,
düzeyi ve kıdem
1.PEDİYATRİK İNGUİNAL HERNİ
2.PEDİYATRİK DİVERSİYONLAR
3.PEDİYATRİK KONSTİPASYONA YAKLAŞIM
4.PEDİYATRİK AKUT BATIN
Yöntem
UE, YE, BE
Yukarıdaki yetkinlikler için hasta hazırlama, sunma, uygulama
yapması halinde yetkinlikler eğitici tarafından onaylanır.
1.
Yetkinliği
kanıtlayan
deneyimler
(Eğitimci
tarafından
imzalanacak)
Düzey: 4
Düzey: 1
TT-AK
Düzey: 2
Kıdem:2
Kıdem:2
Kıdem:2
Kıdem:2
2.
3.
4.
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
Tıpta uzmanlık öğrencisi rotasyon eğitimine devam etmiş, asgari yetkinlikleri
kazanmış, yapılan yazılı sınavda ………………not alarak eğitimini başarı ile
tamamlamıştır.
Rotasyon Eğitim sorumlusu
Tarih:
6.4. …………………….
Yetkinlik konusu,
düzeyi ve kıdem
Yöntem
UE, YE, BE
Yukarıdaki yetkinlikler için hasta hazırlama, sunma, uygulama
yapması halinde yetkinlikler eğitici tarafından onaylanır.
Yetkinliği
kanıtlayan
deneyimler
(Eğitimci
tarafından
imzalanacak)
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
Tıpta uzmanlık öğrencisi rotasyon eğitimine devam etmiş, asgari yetkinlikleri
kazanmış, yapılan yazılı sınavda ………………not alarak eğitimini başarı ile
tamamlamıştır.
Rotasyon Eğitim sorumlusu
Tarih:
7. Sınavlar
Tıpta uzmanlık öğrencisi 6 ayda bir kez yazılı sınava alınır. Sınav özellikleri
eğitim sorumlusu tarafından belirlenir. Sınav evrakları uzmanlık öğrencisinin
kişisel dosyasında muhafaza edilmek üzere tıp fakültesi dekanlığına
gönderilir.
Sınav tarihi
Sınav konusu
Aldığı not (100
üzerinden)
Program
yöneticisi onayı
ve onay tarihi
8. Tez
Tez konusu
Tezin verildiği Tarih
Tez danışmanı
Tarih
Tez süreci ile ilgili gelişmeler (üç ayda bir
tezdeki gelişme aşamaları kaydedilecek)
Tez danışmanı
(imza)
Tez jürisi
Tez savunması tarihi
Tez savunmasının
sonucu
9. Katıldığı bilimsel toplantılar
a. Dinleyici olarak katıldığı bilimsel toplantılar: Uzmanlık öğrencisi en az üç
kongreye katılmalıdır
Tarih
Katıldığı ulusal kongre ve tarihi
Program yöneticisi
onayı
b. Sunu yaptığı bilimsel toplantılar: Uzmanlık öğrencisi alanı ile ilgili bilimsel
toplantılarda en az üç sunu yapmalıdır.
Tarih
Sunu yaptığı toplantı ve sunu
Program yöneticisi
konusu
onayı
10. Bilimsel çalışmalar-makaleler
Uzmanlık öğrencisi eğitim süresinde biri birinci isim olmak üzere üç
araştırma makalesi yayınlamalıdır.
Makale adı
Yayınlandığı dergi adı,
Program yöneticisi
sayısı, sayfası
onayı
Download

tıpta uzmanlık kurulu müfredat oluşturma ve standart