T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ
PERSONEL MAAŞI
BANKA PROMOSYON İHALESİ
DAVET MEKTUBU
1.KURUMUN ADI:
T.C KOÇARLI BELEDİYESİ
2.KURUMUN ADRESİ:
ORTA MAHALLE CUMHURİYET
MEYDANI NO:5 KOÇARLI
3.KURUMUN TELEFON VE FAKS
NUMARASI:
Tel: 0256 761 40 24
Fax: 0 256 761 42 32
5.İHALE KONUSU:
T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ PERSONELİ
MAAŞ PROMOSYON İHALESİ
6.İHALE USULÜ:
AÇIK ARTIRMA USULÜ
7.KURUMDA ÇALIŞAN PERSONEL
SAYISI(YAKLAŞIK) :
27 İŞÇİ
22 MEMUR
8.İHALE YERİ:
T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ MECLİS
SALONU 3.KAT
9.İHALE TARİH VE SAATİ:
11/08/2014 SAAT: 14.00
Banka Promosyon İhalesinde Uygulanacak Kriterler
1. İhale ekte mevcut olan şartnamede belirtilen hükümler esas alınarak yapılacaktır.
2. Örneğine uygun olarak doldurulacak olan Banka Yetkilisi Mektubu, Teklif Mektubu
ve İhale Şartnamesi ihale saatinde (11.08.2014 tarih ve saat 14.00 ) kapalı zarfta
Banka Yetkilisi tarafından İhale Komisyonuna sunulacaktır.
3. Posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
4. İhale 11.08.2014 Pazartesi günü, saat 14.00 de KOÇARLI BELEDİYESİ meclis
toplantı salonunda yapılacaktır.
5. İhale, şartnamede ayrıntılı olarak belirtilen değerlendirme kriterlerinde açık artırma
usulü ile yapılacaktır.
6. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
hükümlerine tabi değildir.
7. İhale Şartnamesi ve diğer belgeler ekte sunulmuştur
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Arzu ÜNALP
Mali Hizmetler Müdür Vekili
Ekler :
1. İhale Şartnamesi
2. Banka Yetkilisi Mektubu Örneği
3. Teklif Mektubu Örneği
İHALE ŞARTNAMESİ
1- Kurum Adı: T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ
2- Adresi: Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:5 KOÇARLI/ AYDIN
3- Telefon: 0256 761 40 24 Fax: 0 256 761 42 32
4- İhale Konusu ve Kapsamı: Personel Maaşı Banka Promosyon İhalesi
5- İhale Usulü: Açık Artırma Usulü
a. Kurumda Çalışan Personel Sayısı:
b. İşçi: 27
c. Memur: 22
6- Kurumun Aylık Ortalama Nakit Akışı 500.000TL
7- Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer: Koçarlı Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
Belediye Hizmet Binası Kat 3
8- İhale Tarih ve Saati: 11/08/2014 Pazartesi Saat:14.00
A-GENEL ŞARTLAR
1. İhale, Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinin bankalar aracılığı ile ödenmesine
ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Başbakanlık Genelgeleri çerçevesinde belirtilmiş
olan hususlara göre KOÇARLI BELEDİYESİ personeline yapılan maaş, fazla mesai,
harcırah vb. özlük ödemelerini kapsamaktadır.
2. Anlaşmanın süresi Ağustos 2014 maaş ödemesi ile Eylül 2017 maaş ödeme dönemini
kapsayan 3(üç) yıldır.
3. Promosyon miktarı 15 Ağustos 2014 tarihinde ilk maaş ödemesi ile birlikte tek seferde
peşin ödenecektir. Ödeme sonrası liste kuruma (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
gönderilecektir.
4. Kurumca personelin maaş ödemeleri her aybaşından 2(iki) gün önce Bankada bulunan
kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri her ayın 15’nin başladığı gece
saat 00.01’de hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Banka Kurum
personeline maaş haricinde yapılacak diğer ödemeleri ise banka listesinin bankaya
ulaştığı aynı gün, listenin bankaya saat 16.00 dan sonra ulaşması halinde ise en geç
takip eden iş günü hak sahibi personelin kullanımına hazır hale getirecektir.
5. Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince ATM,ek kart ve kredi kartlarının verilmesi,
yenilenmesi,değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı Kurumumuz
personelinden yıllık kart ücreti ile internet bankacılığı,telefon bankacılığı veya ATM
aracılığıyla gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden ve personelin bankadaki
hesaplarından aylık ve yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı,kart aidatı,üyelik
ücreti vb. herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf
ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir.
6. Personel hesabına aktarılan ödemelerin bankanın ülke genelinde herhangi bir
şubesinden veya ATM’sinden ( paranın personel hesabına aktarıldığı gün dahil) başka
bir hesaba veya şubeye aktarılması esnasında herhangi bir kesinti veya ek ücret
alınmayacaktır.
7. Anlaşma yapılan banka; maaş,özlük ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve
saatinde ATM’lerde yeterli para bulundurmak zorundadır.
8. Anlaşma yapılan banka; Kurumumuz personelinin bankacılık işlemlerini kolay, hızlı
ve verimli bir şekilde yapabilmesi için yeterli sayıda ve nitelikte personel
görevlendirecektir. Banka, personelin isteği halinde ek hesap ve fon hesabı
açabilecektir.
9. Anlaşma yapılan banka; personelin bireysel kredi taleplerini en uygun koşulda
karşılayacaktır.
B-ÖZEL ŞARTLAR-BANKANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. Personele ilgili banka tarafından vadesiz mevduat hesabı otomatik olarak açılacak ve
her bir personel adına düzenlenmiş olan ücretsiz ATM kartı teslim edilecektir.
2. Personelimizin ilgili banka şubelerinden yapacak oldukları bankacılık işlemlerinde
banka öncelik tanıyacak ve herhangi bir hizmet ücreti talep etmeyecektir.
3. Personelimizin isteği dışında vadesiz maaş hesabına ek olarak her ne isimde olursa
olsun ek hesap, fon,yatırım hesabı vb. açılmayacaktır.
4. Bankanın kullandığı bankacılık sisteminin elverdiği ölçüde maaş ve ücretlerin
personel hesabına doğru ve hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla maaş ve
ek ödeme listelerinin elektronik ortamda bankaya ulaşmasını sağlayacak olan
yazılımları ücretsiz olarak sağlayacaktır.
5. Banka ATM’lerinde personelin para çekme limiti; günlük minimum 1.500,00 TL
olarak uygulanacaktır.
C-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME USULÜ
1. İhale; Açık Artırma Usulü şeklinde yapılacaktır.
2. Tekliflerin Hazırlanması ve Verilmesi; ilanda belirtilen ihale gün ve saatinde
şartnamede yazılı hususları kabul eden bankalar, atadıkları temsilcileri aracılığıyla
davet mektubu ekinde örneği bulunan Teklif Mektubu, Banka Yetkilisi Mektubu ve
İhale
Şartnamesini
kapalı
zarf
içinde
ihale
komisyonuna
vermeleri
gerekmektedir.Teklif Mektubu ve Banka Yetkilisi Mektubu, ilgili banka yetkilisince
doldurulduktan sonra imzalanıp mühürlenecektir.Teklif zarfının üzerinde isteklinin
ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi yazılır, zarfın kapatılan yeri istekli tarafından
mühürlenir.
3. Tekliflerin Değerlendirilmesi; alınan teklifler komisyonca teklif verenler önünde
açıldıktan sonra tutanağa geçirilir ve en yüksek teklifi veren 3 (üç) banka ihalede
bırakılır (tekliflerin eşitliği durumunda bu sayı artabilecektir), diğer bankalar ihale dışı
bırakılır ve açılan tekliflerden en yüksek promosyon teklifi ile açık arttırma ihalesi
başlatılır. İhaleye devam eden üç banka yetkilisine açık artırmaya esas teklifleri
sunmaları için komisyonca teklif mektubu verilir. Sunulan teklifler her turda ilgililere
okunarak teklif değerlendirme tutanağına geçirilir. İhale komisyonu açık artırma
esnasında herhangi bir zamanda son teklifleri isteyerek ihaleyi sonuçlandırılır.
Komisyon, istekli banka yetkililerinin talebi halinde ihalede olmayan diğer banka
yetkilileri ile görüşülebilmesi için tur bitimlerinde ihaleye ara verebilecektir.
4. Kişi başına en yüksek teklifi veren bankanın teklifi, Komisyonca uygun teklif olarak
kabul edilerek Koçarlı Belediye Başkanının onayına sunulacaktır.
5. Koçarlı Belediye Başkanı ve/veya Komisyon; banka promosyonuna ilişkin ihaleyi
hiçbir gerekçe göstermeksizin yapıp yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye ve
yinelemeye yetkilidir.
6. Koçarlı Belediye Başkanı onayı sonrası İhale üzerinde kalan istekli bankaya; bu karar
yazılı olarak bildirilecek ve şartnamede belirtilen hükümleri içeren sözleşmeyi imzaya
davet edilecektir. Üzerine ihale yapılan bankanın bu tebliğ tarihini izleyen 5(beş) gün
içinde sözleşmeyi imzalaması şarttır. Sözleşme T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ’ nde
imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne
kadar tüm gerekli işlemlerini hazır hale getirecektir.
7. KOÇARLI BELEDİYESİ adına sözleşme yapmaya yetkili kişi Koçarlı Belediye
Başkanıdır.
8. Sözleşmeden kaynaklı her türlü vergi vb. yükümlülükler ilgili Bankaya aittir.
9. İş bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
Hükümlerine tabi değildir.
Ç-CEZAİ HÜKÜMLER
1. İhaleyi kazanan banka; kendisine tebliğ edilmesine karşın protokol(sözleşme)
imzalamaya yanaşmaması halinde, verdiği teklifin (ihale bedelinin ) % 10’u oranında
ceza ödemeyi kabul eder.
2. Anlaşmalı banka; sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde;ilk
seferde yazılı olarak uyarılır. İkinci kez yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde,
sözleşme bedelinin %10’u kadar oranda ceza ödemeyi kabul eder. Üçüncü kez
tekrarlaması halinde ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu şartnamede belirtilen
hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep
edemez ve davacı olamaz.
3. Banka, sözleşme ile üstlendiği işleri Koçarlı Belediye Başkanının yazılı izni
olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her
türlü sorumluluğu ilgili bankaya ait olmak üzere Kurumumuz mahkemeden bir karar
almaya, ihtar ve protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu
durumda banka Kurumumuzdan herhangi bir hak talep edemez.
4. Anlaşmalı banka bu şartnamede belirtilen hususları yerine getirmekle yükümlüdür.
5. İhtilaf halinde Aydın Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ
BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
……………… Bankasını temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam yetkili
olarak ve verilen tüm yeterlik şartlarını ve bilgilerini gözden geçirip tamamını anlayarak, T.C.
KOÇARLI BELEDİYESİ Banka Promosyon ihalesine başvurmaktayız.
Aşağıdaki isim ve imzalar Bankamız adına hareket etmeye tam yetkilidirler.İmza
sahipleri olarak bu başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru
olduğunu bildiririz.
ADI-SOYADI
BANKADAKİ GÖREVİ
İMZASI
ADI-SOYADI
……….. Bankası Yetkilisi
T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ
TEKLİF MEKTUBU
.../…/2014
1.BANKANIN ADI:
2.BANKANIN ADRESİ:
3.BANKANIN TELEFON VE FAKS
NUMARASI:
TEL:
FAKS:
4.BANKANIN ELEKTRONİK POSTA
ADRESİ :
5.İHALE TARİH VE SAATİ:
…/…/2014 günü, saat …..da ihalesi yapılacak olan T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ
Banka Promosyon ihalesi işine ait şartname incelenmiş,okunmuş ve herhangi bir ayrım ve
sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıda fiyatı
içeren sunmuş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.
Banka promosyonu olarak …………………TL (rakam/yazı) ödemeyi kabul ve
taahhüt ederiz.
Saygılarımla
ADI-SOYADI
……….. Bankası Yetkilisi
İMZA
AÇIK ARTIRMA TEKLİF TUTANAĞI
…/…/2014 günü, saat ….. da ihalesi yapılan T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ Banka
Promosyon ihalesi kapsamında kapalı zarflar huzurumuzda açılmış ve en yüksek 3(üç)teklifle
açık artırmaya devam edilmiştir. Açık artırma aşamasında kalan bu 3(üç) teklif sabinden biri
olarak aşağıda fiyatı içeren sunmuş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.
Banka promosyonu olarak ……………………………….TL
(…………………………………………………………………………rakam/yazı) ödemeyi
kabul ve taahhüt ederiz.
Saygılarımla.
ADI-SOYADI
……….. Bankası Yetkilisi
İMZA
TEKLİF GÖNDERİLEN BANKALAR
1. DENİZBANK
2. ZİRAAT BANKASI
3. HALK BANKASI
4. AKBANK
5. ŞEKERBANK
6. GARANTİ
7. İŞ BANKASI
8. YAPI KREDİ
9. FİNANSBANK
10. İNGBANK
11. HSBC
12. TEB
13. VAKIFBANK
Download

tc koçarlı belediyesi personel maaşı banka promosyon ihalesi davet