MILLiEGmMBAKANL鳳TE肥LE餌iMGENELM靴畑Rm的
iLE
T旗udYEVODAFONEVAKFlveANNECOCUKEciTiMVAJmI
ARASINDA“GELECEcEiIJKADIMPROJESI持
郎むし1㍍pROTOKOLU
Maddel−GelecegeilkAdmPrqjesikapsamlndanLkegenelindeoku16ncesiegitimin
desteklenmeSinekatklSumrnaktlr・
KapSam
Maddc2−Buprotokol,reSmioku16nces上皿aSlnlnarmVePrq函eyerahmt批anann
uygul血mayaihSkinesaSVey抽【mlul的erinidnzenler・
Taranar
Madde3−Bu protoko距n taranan;T・C・MilliEgitim BakanllglTemelEgitim Genel
M蹴rlugn(AtattirkBulvanMEBAnaBina2・KatABlokBakml皿ar,KLZl厄y−ANKARA),
AnneCocukEg函mVakh㊤nynkdereCad・StadHanNo:85Kat:2343871STANBUL)ile
TtirkiyeVodafbneVakndlr.(PlaZaBuyukdereCad.No:6734398Mas高水一方STANBUL)
Tanlm18r
Maddc4−1sbuprotokoldcgeeen;
− BakAnlJk:T・C・MilliEgitimBakanllg1m,
− GcnelM紬阻luk‥TemelEgitimGenelMnd調櫨軌m,
− TVV:TⅢkiyeVodatt,neVaknnl,
− ACEV‥AmeCocukEgidmV軸皿,
− OkuI:ResmiokuI6ncesianaslnlnimm,
− Ekl:EgitselOyuncakvcKlrtaSiyeMalzemesini,
 ̄ Ek2:ProjeMetniveYmkFaaIiyetPlamj河ir噂iprotokolokapsamlnda
yapl18Cak翰璃m祉mnyeraldlgl鑓liyetbazllVetahminibntceyii印nymlkCallSTna
−izlemeVedcgerlendimerapomEgitimtigretlmylllSommdalTVveACEV
鍛両虎m出血ha孤高鵬帥VeB地軸】卸On叩dS関山yljjlkd軍曹舶高専同町
巾∴∴∴∴壷諒詳細
i鐙deedcr.
TaranarlmY櫨kiimlu胞kleri
Maddc5−GenelMud田rm圃mY融弧mlul咄lerisunlardlr:
5工lSbirligininuyguJamslndaprqie脚yetplamnda(Ek2)yerakmeall沖ahrm
yumt融mesiamaclylagere曲i86でevlendime・izinveduyuml劃nyap山maslnlSaglaL
5.2.Prqickapsaml血geLigirilentmbaslll・SeSli・g6rselmateryallehinccleyerekbaslmVe
da即lmimive血
5.3.GcrCekleSCn組iyedereiliskinbaslll・SeSli・g6rselm創teryallerdeのBakaIhlkAmblemi,’nin
ve“MilliEgitimBakaJdl曽mlnK創tkllanylaDibaresininvaklftamnndmkuuanllmasmaiZin
vchr.
5.4.Slmnarag6nderilecekekegitimmarzmelerinin(Ekl)okulhrateSlimi,yerleS rilmesive
konmaslileilgilioLaratkillerdekisorumlusubem関心lcrininokulyOneticilehne bilgi
vemesjnis8割arveilgilimalzemcteslimfbmlannlnACEV’eulatlnr・
5.5、M叩S相調ぬd眩mlenm‘‘OkJOncesi掲t血Senlikle記日出が撒nlndaくねlccegeilk
Adlm Prqicsini uygulay敬16gretmenler tarahndm“Gelecege nk Adlm Senlikleh”
dtLzenlemesihususunuilmilliegitimmiidurluklerincduyunLr・
Madde6−ACEV−inYuknmIm苗kbri
6.1.GenelMtd舶lugmuygun86で唯uveomyIylaprde鬼aliyetleriyleilgiliokulmndurleriile
egretmenleh bilgilendimek amaclyla bir prqje tanltm kitapclgl hazlrlayarak okullara
gOnderir.
6・2・Prqie kapsalnlna2009ve2010ylllmnda dahiledilen29ildeki(Istmbul,Bursa.
Tekirdag,Izmir,Afyon,Zonguldak,Kastamonu,Corum,Tokatメカdu,Adlyamm,Diyarbahr,
Mardin,SmllurもGaziantep,BatImn,Slmak,Hal{kari,Adma,Kahmmanmaras,Erm,
Kars・Idn・Agrl,Van,Ankara,Sivas,Kayseri,Konya)298amsln・nmEK−1,dekiegitsel
OyulCakveklrtaSiycmalzQmeSiolamkekmalzemedestegisaglaT.
6・3・GenelM同軸tntile koordineliolarak bu Sln・niHa atmaCak egremenlere,Prqie
kapsamlnda・OktJOncesiegitimprogramlmCtkiliuygula.masmay6nelikkapsamhdestek
9dlSmalmvehr.
6・4・Prqie免蘭yederinin ve egi血n pro歯ramlannln uyguhnmn∴SlmSlndaizleme v.
degerlendimecaIlSmal的nlGenelMud山地kileiSbir噂ii9erisindey脚.
6・5Prqie魚aliyederiniiecrenyllllkizIcmevcdcgerIendi垂eraporlamnh錐ⅢIar,。G。n。I
Mud請lukon坤lnaSunar,
.高じ
閏
下し
58両aZ/4
Maddc14−TaranannisbuprotokomnuygulanmasISlraSmdameydanagelebilecekb敵組n
uyu率mZllklar”LZlaSmaVe uJhyoluile96melerias証dLr・Hertmucabave6zeneragmen
uyuSmaZllklmntarafhⅢa油膜ndasulhyoluile96znmlenememesihalindeuyusmazllkLann
9628m皿deAnkjmMahkemeleriyetkilidir・
Madd.15_Ta.ana.r,iibir晦aldaSmaSlkapsamlnday伽tecemhortakcd−Smalarlailgili
olarak birbirlehdenhict厄imm Ve Surette hizmet bedelitalep etmcyeceklehni・mali
ytdtummmklerininbulunmadlglnlkabul壷yanvctaah蘭tederler・
Madd.16_Tamnar,軸r晦mhSmaSmdayeral劃y融皿nlutmerinib軸birkuruluSa
devredemeかer.
Madde17−MⅢiEgitimBakaIhglTemelEgidmGenelMud田圃buanhSmaylSihcs心den
OnceyazlllbildirimdebulunmaksuretiylehiebirgerekCeilehstimeksizintektaralholarek
feshedebilir.BudunmdataTam調,fesihnedeni言leugiliherhmgibirhak・alacakvetazmimt
taLeplehninolmayacagmkabul,beyanvetaahhuteder・
TebligatAdresi
Madde18−T紬的ar,buamlasmadaunvankmaltlndayeralanadreSlehtebligがadresiolarak
kabulvebeyanederler.Tamflardanherh劃Cibihnintcbligatadresi血edegiSiklikoldugunda・
sezkonusudegiiiklikdigertam魚yazlllOlarekengeeyedigmiCindebi蝿rilecektir・Aksi
takdirdeeskiadreslereyapIIacaktebligatlartaranaratebligedilmissay11acaktLr“
S組reSi
Madde19−BuゆirligianlasmaSlimzalandlもtal址tenitibaren31Agustos2014tarihine
kad孤geCerlidir・
Yur缶r帽k
Madde20−hLZi=arihindenitibarenytmrltIgegirecekolmveyimh(20)maddedenolusan
iやuprotokol………/……JZ014tarihindcuCntIshaolaraktanzimveimzaedilmi軍血.
M蹴Ee浦mBakan嶋1’
kEgitimVa愉 Turki
V∝iafbneV捕
TcmelEgitimGepelMtJdtirq
SaYfa4I4
Ekl:EgitseIOyuncakveKl舶SiYeMalzemesi
詳 鵜 冤 亦 i
圭
i
言
亡
き
さ
童
l
f
蓋
!
室
子
き
B カ
!
墓
冓
書
き
ツ *イ *イ
室
i
a
穏
○
き
手
〃
凵C
卦
白
t
亦
さ
i
2
8
ヨ
i
墨
さ
i
未
鳴
*イ *B .r 奮 圭 と 弓 i 書 き
!
書
i
メ
寅
患
書
亦
剽ハ
i 圭 重 点 傚
責
唐
さ
1
迭
!
z
s
l
i
雪
ョツ
耳耳
i
b
雪
奮
細
う
l
亦
R
2
葺
き
ツ
ツ
亦
亳
窒
佛ツ
顕
ヨ2
B
ツ
3 l 重 量 重 l 畠
爵
重
言
!
i i 電 卓 i a 嫁 鱒 も 末
未
i
!
ェ
ェ
橫
儻
i 葺 き 冨 ”つ i 雪 … 憧 筆 墨 国 璽 窒
!
i
主
t
さ
剴d
凾ウ
著
唯
凵I
/
費
剔]
!
ま
亦
竃
m2
曇
豊
富
偖
剪
き
き
○
j
l
鳴
唯
6B
ョツ
6B
1
佛ツ
ョツ
i
ま
■
ヽ︶r
国∴
l
‖
i雪i宝ij高
冨
田
1
吾
f
妻
毒
害
ur
m2 宣 言 さ さ 韓 仗
i
尋
倬b
m「 ・xヒ
冉
*イ
Uメ 5ツ
未
Y
o"
-ツ
i革ま菖ヨ手蔓…歯学昌重く
l
6
甚
昌
雪
i
着
l
亦
電
亦
番
き
i
…
し
o
嘗
+2
弓
鳴
!
霊
tl
雪
を
'R
雪
"
凅イ
*イ
薰
雪
室
偬B
ヒ
i
雪
害
漢
ツ
i
亦
白
育
ツ 恩
董
i
I
x s o"
8
j t 言 i 盲 寧 日 剔] i 竃 薯 燃
/
亦 ュ
2
52
・
ツ B 書紀凛
2 +2 +2 +2 ナツ
レ i 雪 盲 舒ツ 言 :ヒ ∋ 亘 る 邑 i 雲 … ♀ 侭?ゥ^ m2 ・リ
^
j
^
ェィ _ mB ゥ >「 ィ 「 言 2 8 苧 ≦ 雪 ! く 皇 宮 冰 =ツ 巨 b 〟暮 " ゥ
コ 吉 事 8 号 書 き 亦 ヨ2
{2 %
+2 重 曹 ll 5 8
偬B +2 z
)l 昌 室
亦
i葛雪き雪盲ti霊夢重さ堅雪
竃
義
t
i
i
剞
t
“
イ
雪 剳x 善 言 ぎ i 亂
I
乘b
!
き
書
N
1
1
竃
日
i
童
暑
謹
!
劔
雪
雪
儺「
冓
壷
亦
・メ m2 W 昏 i 空 宣 言 葺 舒ツ i 童 亦 書 f 儂「 ‡ t 曹 偬B
ぷ 俐r 1 着
i
後
重
さ
イ き よ 卓
E
き
i
義
著
儺「
書 i l 竃
雪
剴カ
" i 寧 日 重 言 剞 害
2 ツ 重 さま
lIIIIIIIS
ゴ き き∴∴l離 劍Y能
i 官 学 竃 ヨ 要 塞 … 電 撃 書 曇 l 2 .r xR nR オB 亦 処クツ ネ - 彊 鵠
難 訓額 剪ヘ鞘 塔ャ ャ
81881818
雪
さ
雪 剴
曲粥 388●合 丼
j
<R
賀 意
H *イ
謹 俘B 7 丿8
)
88m88881
図
図書相聞
呈∴醒
く
lueidl3両1BeiNliIi入る^!uleWetOJd:ZN]
T鵡r鵬ye
一〇〇の嶋ト一一
潤すlbne
l付議
mtMI clc●lltIri細 目tlI
PreleninAdI
Geiece色eilkAdimProjeiiZ・0
塾塑:lZaY
垂塾
TOrkIyeVodafoneVa輸(TW)IIe2007回ndanbuYanaSiird鉦dtiguiSbim首位ereevesindeAnneCocuk咽tirrlVakf‖ACEV)′
cocukiarahaYataba的rkenegtblrf・rSatSunanerkeneocuklukegitim聞kapSammda uceIeceBeIIkAd−mProjes佃
YOrutmekteveokui8mcesIl軸timmYayg一雨細さ5−i…TdrkiYe佃r181冊delaiiiImlaryarrmmektedir・prQjeninen6nemIi
paYdaSlarindanb面de…I陸eitlmBak[圃(MEB)’dIr・
GeIecegeilkAdlmProjesiik跳emizeocukiarInanlte酬birokuIencesil弱t血olarleBISa的mmaSIhededenmektedlr・Bu
hedeftenY°IaqkarakTtirkiYeVodafoneVakfI,ACEVveMEBlSbi鴫indeytirm洲enprojekapsamlrlda18936gretmenve
YOneticifarkIiegitlmIerledeStekIenITuS.81冊e5805inIfmdonanIrnlSaglanarak.A…eDestekProgramiVeCocuk鴫It血
programiiletopIam60・3769oCu的ve31・007ve時eui8回mlitIr
ProjekapsamlndakaIltelibir°kul弧cesIeiitlmhede帥eMEB’indestegiylebellrienenokuIlardaanas…flarIdonan面arl
YapI面akta.sInInarmaBretmenIerlneA錐VtarafindaneBitlmIerverilmektedil’SInrOarer=dealmai∼emeIerlevee細面
deStekleYeCekiekilde yerIeStiri面ekte,9oCukIann ge場面ierI Vakif tara血dan haIlrianmIS e的m kItaplarlyia
destekIenmektedir.Cocukia…alleie両edestekegitlmieriYapIimaktavebt母eceokuienceslegitimineTlanemIika”te
UnSurIarindaT.birlolanailekatlllmlSa的nmaktadけProjekapsammda撮ehjnd6rtbirYanmdag∂revYapane retmenier.
blrb川el・IninslnI白¢同YguIamaIarinIizIemekte,de純子iendirmekteveT鉦kiYe’deblriIkolan〝8gretmenierarasiRehber撮
Sistemi∴Ie meSleki ge圃m廟niilerletmektedirIer・Pr°Jeiiei圃i oiarak gereekIeSt刷en ara約maIar yapiim
uygukImalarlnCoCuklarInb踊nc的geIlSIm面deStekled圃Ve0両IbasarIIa…lartlrd蘭VOn8ndedIr.
UIkemizdebzelsekt6rtarafIndanbugmekadarsosYaIsorumi血koIarakokulenceSiei的maIamdaYapllarIenbuY撮
Yatir仰OIar十YCeleceBcllkAdlrr・prOJeSlル.6zelsekt6r,kamuve細川toplumISb嘩inelY‖rOrnekoImaImnYanISIra
baSar高b,rkaIitelleBItImmode‖deoiuSturmuSturSv−I−nda580sihlfave93・276k勅euIaianprojenin2013両甑barlvie
farkJie的mITlOdellerivearaelarllIeeel郎rllmesiveden鳴turOimeSihede筒enmektedlr.
TW−ACBV−MEB/GelecegeIlkAdlmProiesi2.0−2013ゼ014
/てレJ
わ∴∴(虹
PageZ
201職014Yl‖arlaraSIhdaYt,rutu一ccekprojeゆamlndaahaetkinlmera細山abe皿Iim師
1−捜IMO附し鎚ESi各軸MFAALIY唖由
1.GeIecege娠AdlmAnasmqomlnACEVln g∂紺iminde的mon vemOheme donotIml
dgstegintnverilerpkideoIJ融i弱renmeortamInInSOgIanmas,
2.GeIecegenkAd′mSIn卵mdo〔∝ukEgifimProg,Om′n,n僻PIUyguIanmoSI
3.6eIecegeIIkAd,mSIn的r′ndaAr,neDes,ekProgromln,n(ADPIuyguIanmosI
4.mmGeIecegeIIkAd,mPrqiesikopsamLndo〟GelecegeiIkAd,m5enlikleh”ninduzenIenmesL
5.EgitimdeNireIigiGg僻irmeCoIIimOlarl
TVV−ACBV一MBB/GelecegellkAdLmProJeSi2iO・2013.2014/
ィ.J 曾
圏
ProieninHedefGr腫l迎
proje…anaSmmarIndagercekIeStirilenfaanyetIerininhedefgrupiarI5805lmftaegitimalancocukIar・onla…eberveynlel’i・
buslnl帆ag6revyapmaktaoiananas面6gretmen−erlVeb的bul…duklanilkegretimy6netic剛航
B面e[aaIIVetle旦
proJekapsa…ndayur側Ieceketkir川kIerBSagidaaerkIanInIStir●
1−庫LEC[d[luADIMO…ひ噸gE帥HFM小町抽
GeIece*〟kAdImPrpjes′nln4y,l融Sinceuygu伽nyeemekbirokulbncesieeittmImodenob肘kg6steMnes′netemeI
oIuiturollfool咋IeJkopsomlor′geIb(調舶来20jjT2014egidm一編ret,mdenem′ndedeuygulonmoyodevamedecektN
ASagidoaeIklomolonpoyIaかmIi”
ロ.邸Cd.IlkAdmAJl(粗nImrrtn′n ACFV,In ot珊hmk e伽mm r.moI花ITIN:dm(TOmI
迦5ininve〟lerekideoI樋kied,でr,meOrtOmLnlnSOd胸tImOSL\
K.i,t.liblrokui緬eesie削れ同eneYerek的renme申Cerme剛r・Bu…niCinfa個vedoiuuYarallIariSaBlaYaC遇kmtei剛
malzemeIertlhemIldlr.ButipmaIzemeIereocubI=州nsel.SosYal,duYguSalYeGzlkselalanlarlndaklbecerliel’順ve
YaratlC順arinigeliSt血Okl.I(博eSiegitnrnortamIa…ntamdonan,mII・Yaratlc=e‘eocukdostu’Se博deoimalarlbu
Sebepie9°kbnerT川dlr、
GeIecegeiIkAdlmprOjesはapsamlnda5805…fahertdl朝日htiYaC‖eerenSe…eslnIfdo的nImldeI購eEIVe刷miSolup,
prolenin5.Y両daise,2000ve2010e色怖れる色retim denemIerinde pr°jekapsamlnagIrmisolan298si面a egltim
maIzemeslveklrtaSiYedeStegiveriIerek,6gretmenlemvec°cUkIarin enCoklhtiYaCduyduktimmaIzemeler°kulIara
eenderiIetektlr,MaIzemeVeekIpmanlarlnSadece購GELtCEcEILKADIMルpro桓ineajtsinidardakulIanlJmas一,kommrnaSl
ve baklm出o…Sunda M的gerekiianlemlerlaIacaktlr,PreIe kapsamlndaklokulIarin araSlndan的retmen atamasmm
geree陸emedIgI ve6grenci sayISI yeterSizli卸den dolaYl agret面n ba的tIIamaf鳩i ok州aidaki malzemeIer proje
6IeutIerineuygunbaikabirokuIataSlnaCaktir.
ProJeSmIdarIrIdagarevyapmaktaoIan髄retmenIereB組derilecekPprcjetlKitabi〝ndadadeta面olarakacikIanacak
‘‘航IkseIOrtaIll.belti雨用e6gretmeniereeBitJrllmaiiemeIer面nGOcu棚面河e…Yg niek”deyerIeStirilmevekuilanma
SureC川eiIg用bi圃IerBgretmenIerettJme即ilTI−的retImYIiiSdresinCerehberiikedecektir.
b・GeJecedejlkAd′mS′n伽nndoCt鳩ukEeitimproortJmInInICEPlUyouLmmaSI
BlranaSlnrtlndauyguiahanProgramVebudoeru血dayap−land面ml;etkln撮IercocIJuneOkYehlO(ZlhlnseI,tiz他eI,
SOSyaiveduyguSal)ge圃m面Veaktif揮renmeSureCindekilCatlllmIhdabeIideyicidlr・M冊edatdogruItusundageI期間en
nIteiIkiIbirokuI6nceSiprogramifarklIegeIeri∴ebIreYSeI,k撮OreItark順IaridIkkate8時yaigrUpiarIllinlIgive
lht−yaeIarlnageretasarlalllrVeeCCUklarInokulahazlrVeeSitbirba的nglCyapmaIal間mSa的r.BusebepleSInIflardamteIikii
TVV ̄ACEV“誓eiIkAdlmPro胆「‡∴∴∴私 4
bire綱mprogram−nl…Ygu−anmaSigerekil・・Projekapsa…dak一雄peBitiminiahISVeYaOnlineoiarakalacakt…
6iretmenier,ACEVtarafindange噂冊i両CoCuk−8mg的mseIduZe胸nId−kkateaIan′Y帖OYunCahergdn’okuma
yamaYahazrrI,冊(ama…ndauYgu−anacakCocuk酌ITIPrograrr”faaI噂eriiredestekIertece廊・押2gitimlnIdaha
6nce日時Iardaa一mLiVeYaOniine。iarakalacako−al.tOmceIecegeiikAdImeBretmenIer刷Slr.rdamaegrenc一輪車ri
kadarCocuk鴫timProgramIarig6nderliecektlr・
pr明ok冊rindaatanmaVeyag∂revde蜘kligiSo…cundaoIuiaCakOBretmenveY6netlcIdeBT脚kierはonus…da
bilg−iend回meYap−laeak,prOjes”=namayllsiires∼ncegerevalacak的etITlenatamalarlgerCekIeSeCektlri
e.QeAM章deIIAAdmSm血糊′Tdo伽EItfb*什調rtII77Im仰)mubnm脚
・AileKatIIlmI・okulBncesieBrtiml画VaZBeCilmeztemeIbIrpareaSIdlr・Oku同eailenlntUtaril,aYmparale旧kte的Cugu
deStekIemeIer恒YnleeitlmYakIailmlnlSunmaIarlonIa…ge岬mier−Ve的renmeIer岬ngere胴Ir・AiiekatlIlmininbnemlI
birbiBernoian“AnneDeStekf,rogralT・一’’proJekapsamIndahaftallksohbettoplantIlarはe捕れdeuYgUranaCakolup・buYai
grubunda印cukIarl0−81.8…eiereYone撮oJaraktaSarianmSt.r projekapsam一ndak同BretmenIerdenAnneDestek
programI eBitImil・=∴8imlS OIan6gretmenIe面.ADP uYguiamalami2013/2014e栂m OBretirn dbIlemhde de
gerCekieWrmeleriyen臨dekendilerineACEVSaha Dah,細nIar−tarafIndandestekveeneriierveriIecektlr・Ayr−Ca・
uygulaTrIa konus…da daha eok destege撮iyac−olall的retmenler sahada da deStekIenecek ve geliiim6nerikri
kend嶋rMepaYIa到acaktIr・
AnneIerinCoCLIkla…mge圃IT・SOreCIerlndeveegit(myaSantIlarindaetkinroloYnamala…SaglalmyiaITlaかYane曽栂m
programIaS拍dakはonubail伽rI証書ermektedir
AnneDestekProgramト3−でYai:
Zo川nIukonubo印khn:
1 0turum−TamSma,KadmveAnneOlmak
Z.Oturum−CocukveAileTutumlarI
3.0tu…m−BedenseIveZ航inseIGeiiiim
4.0turum−SosyalveDIJVguSaIGenSIm
5.0ttlrum−CocuguDinlemeveKendinlifadettme
6.Oturum一〇iumluDavranl担rGeliit面me
7.OtlJrum一〇IumsuzDavram的rIDe的tirme
8.Oturum・帥pati,CartISmaC62meVeOfkeY6netImi
9.0turumtocugunSorumlulukKa∼anmaSl/Oremesa釦句veClnselSa軌k章
10.0turum−Cinsei蹄Itim
ll Oturuln−CoeugunGe崎mindeokui−Alie−TopIumIliS剛e†I
12 0tul’um−CocukveOYUn
Ekoturum:BabaTopIarItlSI
章庇極ndenbihSedはnpku的uIonmoI聞手
応tegebogIIkonubo手柄lon:
・ TWaIetEgitimI
AmeDeStekhogramI−Temei
l・OturtJm−CocukSa凱eIl:C°CuBuHastalWardanNasilKoruruz?HastaIandIti個daNelerYapab冊IZ?
2 0turum−CocukSag嶋I2:CocuBuHasta順IardenNaslはomrui7HastalandIglndaNelerYapabi幽Z7
3 0turulT1−90CuguKa∼alardanNaslはoruru!?
4 0turum一cccuguNaSilSaBII帥DesIeyeiIm?
TW−ACEV−MEBPeleceBenkAdlmProjesiZi0−2013−2014 /
一1.J
(ゝ9
5.Otumm−Cocu釦nGe場面indeAileninRo博
6.0tunum一脈adinVeAnneOlmak
7.0tun腫上Cocu机Na馴Yet国母!?
8.Ot間um−CocugUNas”Yet郎relim7
9.0tumm−Cocu如NasllDhIennei母VeOnunlaNasIIKohuimahvlZP
m.0mrurmCocuBunSorumlulul‖ね輪nrrl統1
11.0tumIT1−OkulaBa的rken;CocuBqnokulaHaZIrBa引amasl
競.Qtumm.−OY……CocugunGeligmlneEtkis1
1㌔Ommm◆一〇remeSa釦かWQnsdS的高
車notummuyguhnocokso,鵬nblrlseEile愉kuygulonmalIdlr
d A施hhe胸励k乍dhnerekOd佗nim”〝00的m〃男nUMouIonmo糾
A EVtarafIndaneZe冊kleklrSaIbOlgelerdek=htiYaeSahibikeslmtarafmdankuIlanI面agamac両age”騎剛misoIanaile
katl血mmodeli〟EBleneret(0師umProgram而inル2013−2014eii岬m凝retmdarIemindep的jekapsamInaa”nmasI
planiarlarakprojenlnsOrek”Yen”e面pee崎州met評dearnaelanmaktadlr.∴鴫IenerekO軸刑m prBram…amaCl
a…eIehn的ndelikigeri面YaParenayn−Zamanda‘oeUklarLakaiiteiivakltge函meleTiniSa絢nakveeoCukia…gell河南lI
destekIeme博「.Program kapsamInda∂ze幽e3鴨yaS araS”CeCukIarIrIanIlekhyle BQn臨her enlnda,COcukIarl…
ge場面nidestekIemel唯y6nelikflTSadarYarata聞melerI重刷gIanmlakIa b剛kte.訓dere eocukk期間n ge時mine destek
olabiiecekierifarklIenerilerdeSu…Imaktadlr・Bunla…ezel聞e haneigelBim aIanIama∴nedereee katklyaPt蘭da
a両面p.beYIeoe〔oCOBLm ge時mine nas”destek oiabilecekleri∴konuSL”lda anlleierde∴fiN蘭画da k Yaratma
hedetlenmektedir.
2013・jO14ee時mt)かetmyli腫れ而rSal的eg evYapmaktaolanGe時血Adm軸taratlndan
egrencilerlninanrIeIerineevleTindeuygulamakOzereheThaftaeetkInlikeneriSjve川ecektir.EtkinlikleriuYgularken
ee‖ikle eTetkin噌nhanBigeIWrrlalanIm,hasIldestekledUvur両an caktlr.AYnlgekilde,e酬胸nuY即iammaSlnda
kIZ一〇iilancocukaYmnlcImadClda鎚e順klebemImektedir・Herhaft・iaileile6gretmenInblraraYageLdikIerinde,blr
encekihaftanInetk剛kIeriveanneIe而dene画nlripaYla到araketkinI erdeBerlend冊iecektir.Projekapもamlnda
Yak廟Ik380髄retmentarafmdanbuprogrammuYeuianmas回ave5700arlne+)abayau直面mslhedeFlenmektedir.
〇・的mGe佃cede板Ad〝IPr中
日ba…dagereekkieCekGeieceBellkAdlmienIikl1両kap的mIndaoildekiGe喧e撮Ad…軸nin b洲崎e
Ber棚rdikierlprQjeler,Mi‖iE㊥timeal函n.Vodafo的y6rIetldh:而ved晦erokuIlarIapaY函南cakt暗Pr崎
bel回enmesmdekleIeOt,0臨lVeyaOkuiul肌trYaClna the撮oImaSlVetOlTl印CuklamveaiIeledIlhkatklSIoIab嶋cek
㌍klldetaSarIamlTlaSloIa00ktIr・Pr幽paY幽ie捕k南ter胡enMayLSayImねger蜘〇・Senlkkapsaminda
ohafta部mcekceeeirkAdImSIn伽mdaortaketk剛kIerlnvekutIamala…ger的rilmesipIanIahaCaktlr.
f∴Fii輸血deNiWIIGiGelisum氾CahsmoIa〝
SOpenhzYohlcOzIemveDeBerlendIrmeToplamtlIan
Ge噂e臨Ad−mProjesi2012−20館denem間bar両81日eYaWBl面倒nl;OILJp,kal剛bir浅間eYayglnlantIrIlmasmIn
ardIndasdrekIlbiI当zleme−dege州endirmevedesteksistemibulunmaktadir2013−2014e郎im鴎retlmddnemindeAnne
TW−ACEV−MEB/Gelecege撮AdimProjesi2.0−2013・2014
/。∴∴ ̄∴∴鴫
虹.Pagee
DeStekPr°gTamiVeCocuk明朝mProgralTNuYguiaYan髄retmenIerdenenfa重Iadestege臨YaCIolanlara ACEVsaha
S0rumluiarltaraflndansupervizyonzivaretieriYapIlaeaktIr.
AYrlCadonemirtbaSIndaSveOslttisln−folan間eIdeproJesin価rlnaYenlatanan的retmeniericIlldegerIendirmevepr°je
bIIg嶋ndirmetoplant南rId撮enIenecektlr・BeYiece,6gretmenierprojefaa時etle面denhaberdarOIacak.CocukEBitIm
PrograIrI−eBitlm仙ailp uYguiayacakveS…fZIYaretleliveie面kkrle−i榊的nklmaIarina baSIayabilecektlT・izleme
DegerIendirmeCahSmalarLr”namadarlVekapsamIa弼IdaklgIbis潤ianabllir:
AmaCla冊
・egretmenierleveYOnetidlerleiie時iming的OvesOrekIlk画maSl
・OkuI.6gretmen,yOnetlcib嘱BtinceIIemesi
・PrQjetaa”Yetlerininetk潮bir㌍klldettimpaYdaSIartarafmdanbe高menmesIvegercekleStIrIImeSl
・MEB−A錐∨−VodafonearaSlndak同el灼medestekSaglanmaSi
Kapsami:
・CoCukEgltimProgrami(C的G62lemiYegeribildirimi
・AmeDestekPrograrni(ADP)UYguiamalarIGOzIemlveger剛dirimi
・YenIegretmenveYenetIcIlerle冊az,ndaprojeBilgilendirmeFaaIlYetIeri
● proIeDeBerIendirmeCailimalari
GeleeeBelIkAdlm的rfltmenlerAraSIAkr.hRehbe川kSIstemils…fZryaoetIerl
Geiecee敗AdimOgretmenieraras”ehberlikSIStemiGeiecegelIkAdlmprOJeSikapSam−ndakl的retmenlerlnsInlfici
agreniIrlSureder刷elYIemekler‖zzatblrbirIer面nS…da…ZiYaretederekvegezIemieYerekdeeerIerldIrmele…lve
oかetmenlerarasIetklnllk,teknlkve6neripayIaSilTlia…ngereekleimeSlnIamaeIalTlaktad−rOgretmenler,aYmikIeki鴫er
GelecegeilkAdlmSlrIIfla…dak同Brenlmitlreeler面,ADP.CEPvedigersInIfIc同ygulamaIarInigeziemleyerek kendi
eg時m ecerllerinIgeI郎recekveg映握−ZaYIfY飢IerinlanalizedebiIecekIerdir・BIJamaetanYoIaqkarak,鎚retmenleryIida
4kezsImflCIZiYaretIervep8両§imSOhbetIer冊pSam爪dabirb川erlnerehben暗edeceklerdir
2011画ndanltibarerluYgUIananbuziYaretierIe鴫ili。Iarak.6gretmenIer,2IYaretIeraracIIl軌佃
・ Diger 的retmenierln farkli uyguIamaIa…i86rerek ve sonraSInda hep b剛臨e,yargiIanmadan.Sureci
degerIendlmeIerillinkendiierinirrteSIekiaqdangelistirdq画し
・diger鵡retmenlerinslnifdOzenIe画一86rerekkendis.nlfd耽enlerhdekJZorlukl帥teSpitettIkIerini,
・ZIYaretett酬erioku”arIndummIar酬‖nceleYerekvepersoneIletam縛rakねrklIbaklSaCIiarIgeiiitirdIkIer面
・ farkilbiryerdentayinlegellTli;鎚retmeIller.ilve崎edekldigeragretmenierletamstIkiarlm,OkuIdlSlZamanlarda
dabirblrlerlYIevakitge函erekYaInはhISSetmedikierinivegerevyaptIklarlYereoianbagIIlikiarInmGogald心nI
・iIkOgretirrlIm田山arIndakl ytineticlie加anasInIf16かetmenlerine oianiigl Ve Verdikleri degerIn arttigIni
paYlam如rdIr.
Ce印IisebepIerleiLceieraraSluIaSlmlnCokzololdl噌ubeigelerdeko即日arIrtauYguholanISaYidasInlfziYaretierinlyaplimasI
oneriimekted活SinIfzlyaretlerinlntakviminlnpIanlamasle郎imJBretimYiiInIrIbaSllldaMiIII鴫tImBakanlBI同ebir順te
beIlrleneeek ve oku帽ra resml yazIlie genderliecektir.Bu takvimin,2013−2014egitlm dtihe面nde resmi ya∼Iik
blgiiendirmeyeekoIarak,prqIeWebsIteSinedeeklenmesIVe6gretmenlerinburadandatakipetmelerlplanlanmaktadlr.
TVVTACEV一昔e−IkAdlmProjesi2”0 ̄201笥’∴∴虹 Page7
GeIecete血AdlmE・iletBIIrl
2011両IndayaYmabaiiaYanceIecege血AdImWebslteSiprolenlntanitimInI.tumpayda担…birbirleriYievebasInla
lIe的mInIg的endirmeyiamaeiamaktadir.BusiteayrICa,Geleceee血Adlrn6gretmenIerininprojeyle噂iideneyimler面
veanliarlmpayIaiabnecekIerll’enklibirpIatforrrIolmaktadIr,celeceBeiIkAdlmWebslteかdebulunarldOBretmenIer
OdaS子′be周mtiveprQjeninutacebook〟gmbuIleGeIecegeIikAdlm的retmenIerI而(栂eruYeierleSlnlfidetkin臨IerinIve
CaliSmalar…WebBze面derlpaYIasmaiarISaglanmaktadlr・proJenln‘’iacebo°k〝grubuyla的ilittimgerevierrbirrn°derator
YurmeCekoIup.grupqzerlndenYapiian p8両Simlardan seeiIenIer projeninwebSiteSindedeyaYlnIanacaktlr.AYrlCa,
egretmenierinprojetaaIlyetlerIndenwebsitesivefacebookgrubuuzerindenblIgiienmeleriSa的neCakoIup,faaliyetIer
sdresillCekulian南caktqmdo的manlarsiteyeyOklerleCektlr.
TW−ACEV−MEB/GelecegeIlkAdlmProiesiZ・0・2013や14 Page8
ィJ 曾 紅
すさN・響eZ・G.Z電︻○白雪p<圭○培8−8ミ蓋芋宣言・>主
/帝
占いi一−Se言d
ぢe吾雲量還腎一主宰ざ茎●竜三甥一>esこ3−罵∞毒害呈そる志pE毛雪害脅すgNi鑓eZ玉害−−雪e一ニーo一旦焉]∈景山−§u空っさ.室S菩−d⋮p三言登董8
割一書日甘言顎骨とl
鉦、
四囲
各 軍 u
くす 喜
葺き
l葛 9 2 日 ○ ○
t圭H●エ
重
量
;こ
;、∴
軍、庵gu等UuやOo竃$蓑epをeSeopミまき︺薯eN.き、er、空調母も吋日同Ni雷回田矧Hi寸HON・の一eNi
七〇番
重さリ)−
.重 さ
gt
各室
各 室
ヽ ●■ e l“〃 巾 〇〇 〇 (1
i= ’あ ‘こ く〇 〇. “赤 星 lO 室 田: ♀∴$ 霊室 Bも ト>
「 爾 ィ B ヲR ナ" m2 2 〇 、〇( 琶 o〟 喜窒 uiこ ・く.3 畿 R
" F唯 ト「 /
6r X*メ O「 窪 .雲お .整、:に 鶉 几ツ ¥x陲 メ < 、r X ィ5h イ 亦 姐メ
e 吏 / 高 じ 章 葦 〇 ・ Z 至 重 言 雷 亘 華 喜 享
(き i細 く9 番
トb 呟G 鷺 ⊆⊂ 総≡ 絹
四囲
つ
に
、
寸gZ・8gZie.Z湯里gd董雪雲o登8一g、箆言>むく・>デー
Download

r. c. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ