T.C.
DÜZCE
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Düzce Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün ……………. Ticaret sicili numarasında kayıtlı
firmamız adına aşağıda belirtilen belgelerin verilmesini ve gereğini arz ederiz.
Saygılarımızla,
FİRMA ÜNVANI
:
.... /.... / 20...
Firma Kaşesi/ Yetkili İmza
TALEP EDİLEN BELGE :







EK



Ticaret Sicil Tüzüğü Madde 111. ye Göre Belge ( Merkez Nakli)
Ticaret Sicil Tüzüğü Madde 120. e Göre Belge ( Şube Açılışı)
Tapu Yetki Belgesi
Ticaret Sicil Tasdiknamesi , Yetki Belgesi
Ortaklık Belgesi
İhale Durum Belgesi
Diğer ....................................................................
:
Merkez Nakli İle İlgili Karar Sureti (Noter Tasdikli) ,
(Ticaret Sicil Tüzüğü Madde 111 e Göre Belge Talebi Halinde)
Şube Açılışı İle İlgili Karar Sureti ( Noter Tasdikli) ,
( Ticaret Sicil Tüzüğü Madde 120 ye Göre Belge Talebi Halinde)
Download

Yetki Belgesi Dilekçe Örneği