YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİMİNİN
DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 17 MAYIS 2014 TARİH VE 29003 SAYILI
RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.
Tohum üretim desteklemelerinden, kamu tüzel kişileri hariç, Bakanlık tarafından
yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olarak kabul edilen ve ÇKS’de kayıtlı olan gerçek ve
tüzel kişiler yararlanır.
Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve yurt içinde satışı gerçekleşen buğday, arpa,
tritikale, çavdar, yulaf, çeltik, nohut, mercimek, kuru fasulye, patates, soya, susam, aspir,
kanola, yer fıstığı, yonca, korunga ve fiğ tohumlukları için kilogram başına destekleme
ödemesi yapılır.
Yukarıda belirtilen türlerin tohumluklarını yurt içinde üretip sertifikalandıran ve yurt
içinde satışını gerçekleştiren yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarına aşağıda belirtilen
birim miktarlara göre üretim desteği ödenir.
Buğday
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar, patates
Çeltik
Nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga,
fiğ
Soya
Kanola
Susam
Yonca
Yer fıstığı
0,10 TL/kg
0,08 TL/kg
0,25 TL/kg
0,50 TL/kg
0,35 TL/kg
1,20 TL/kg
0,60 TL/kg
1,50 TL/kg
0,80 TL/kg
Başvuru sırasında, yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarından aşağıdaki belgeler
istenir:
a) Sertifikalı tohum üretim desteği müracaat formu,
b) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu ve bu kuruluşlar adına sözleşmeli olarak
tohumluk yetiştirenlerin, tohum üretilen arazinin de gösterildiği ÇKS belgesi,
c) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu sözleşmeli tohumluk üretimi yaptırıyor ise
onaylı sözleşmeli yetiştirici listesi ve tohumluk yetiştiricilerine ait arazi bilgilerini içeren
form,
ç) Tohumluk sertifikasının, ilgili il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi
(sertifikasyon işlemleri tamamlandıktan sonra istenir, sertifikaların son teslim tarihi 30
Haziran 2015’ tir.),
d) Tohumluk beyannamelerinin onaylı sureti (ilgili il müdürlüğü tarafından
onaylanacak),
e) BÜGEM tarafından verilen yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olduğunu gösterir
belge (bu belge 31 Aralık 2014 tarihinden sonraki tarihli olamaz.),
f) Tohumluk satış faturası (faturaların son teslim tarihi 30 Haziran 2015’ tir.).
Başvurular ÇKS kaydının bulunduğu ilçe müdürlüğüne yapılır. 2014 yılı üretimleri için
başvurular, tebliğin yayımı tarihinde başlar, 31 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitiminde sona
erer.
Download

yurt içi sertifikalı tohum üretiminin desteklenmesi hakkında tebliğ 17