Dersin Adı
Toplam Kalite
Yönetimi
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin öğrenme
ve öğretme
teknikleri
Dersin
sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
AKTS
SBF121
2. Yıl/4. Yarıyıl / Bahar
2
0
0
4
Yok
Türkçe
Seçmeli
Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Diğer.
Bu dersin amacı; öğrenciye hemşirelik hizmetlerinde kalite yönetimi ile ilgili kavram ve yaklaşımlara ilişkin
temel bilginin verilerek sağlık hizmetlerinde kalite yönetiminin gerektirdiği yeterliliklerin kazandırılmasıdır.
Bu dersin sonunda öğrenciler; Kalite yönetimine ilişkin temel kavramları bilir, Dünyada ve Türkiyede Kalite
Yönetiminin gelişimini bilir, Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımı ve sürecini tanımlar, Kalite Güvencesinin
önemini kavrar, Ülkemiz hastanelerinde toplam kalite yönetimi uygulamalarını bilir, Hemşirelik hizmetleri
yönetiminde Yönetimde kalite ve standartlarını uygulayabilir.
Bu ders; Kalite Yönetiminin temel kavram ve yaklaşımları, kalite yönetiminin gelişimi, Toplam Kalite
Yönetimi, kalite yönetim süreci, kalite güvence ve standartları, ülkemiz hastanelerinde Toplam Kalite
Yönetimi uygulamaları ile sağlık ve hemşirelik hizmetlerinde kalite yönetimine ilişkin konuları içerir.
1. Zehra Alcan (2001), Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi, Anadolu Matbaası
2. Howards S. Rowland; Beatrice L. Rowland (1998) Nursing Administration Handbook, Apsen Publication
3. Muhsin H.(2010),Toplam Kalite Yönetimi, Seçkin Yayıncılık
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
TARTIŞILACAK KONULAR
1. Hafta
Kalite Yönetimi İle İlgili Temel Kavramlar
2. Hafta
Dünyada ve Türkiye’de Kalite Yönetiminin gelişimi
3. Hafta
Toplam Kalite Yönetimi (TKY)
4. Hafta
Kalite Yönetim Süreci, Kalite Güvence ve Standartları
5. Hafta
Ülkemiz Hastanelerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları (ISO, Akreditasyon, EFQM vd.)
6. Hafta
Sağlık ve Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi
7. Hafta
Hemşirelik Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları
8. Hafta
I. ARA SINAV
9. Hafta
Hemşirelik Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Süreci
10. Hafta
Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi Sisteminin Kurulması
11. Hafta
Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Standartları Oluşturma
12. Hafta
Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Ölçme-İzleme Yöntemleri, Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Kontrol
Yöntemleri
13. Hafta
Toplam Kalite Yönetimi Kapsamında Hasta Güvenliği ve Akreditasyon
14. Hafta
II. ARA SINAV
15. Hafta
YARIYIL SONU SINAVI
1
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Sayısı
Katkı Payı
Süresi
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1.
Hemşirelik alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilir ve kullanır.
2.
Bilginin doğruluğunu geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilir.
3.
Hemşirelik alanındaki yeni yaklaşımları ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
4.
Hemşireliğin profesyonel rol ve sorumluluklarını yerine getirir.
5.
Hemşireliğin profesyonel gelişimine katkıda bulunur.
6.
Hemşirelik bakımında bütüncül yaklaşım kullanır.
7.
Mesleki uygulamalarına temel olan kuram ve modelleri bilir ve uygular.
8.
Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.
9.
Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme sürecini kullanır.
10. Sağlığı koruyan, geliştiren, gerektiğinde iyileştiren ve rehabilite eden bakım hizmetlerini
yürütür.
Yeterliği Sağlama Düzeyi: 1. Düşük, 2. Düşük/orta, 3. Orta, 4. Yüksek, 5. Mükemmel
Toplam İş Yükü
1
2
3
4
5




2
Download

Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta