Acıbadem Üniversitesi
Bilimsel Yayınları Teşvik Yönergesi
Madde 1.
Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi mensubu öğretim elemanlarını nitelikli bilimsel
yayın yapmaya özendirmeye ilişkin yöntem ve esasları belirlemektir.
Madde 2.
a) Bilimsel Atıf Endeksi (Science Citation Index (SCI) - Social Science Citation Index
(SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI)’de taranan, hakemli ve sürekli
dergilerde yayımlanmış makalelere, vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma
sonuçlarını içeren yazılara,
b) TÜBİTAK ve TÜBA’dan alınan ödüllere,
c) Kendi alanlarında kabul görmüş uluslar arası kongrelerde sözlü veya poster bildiri
olarak sunulmuş olan ve kongre kitapçığında yayımlanmış olan makale veya vaka
takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarını içeren yazılara
d) Kendi alanlarında kabul görmüş ulusal hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış
olan makale veya vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarını içeren
yazılara
e) Kendi alanlarında kabul görmüş ulusal hakemli kongrelerde sözlü veya poster bildiri
olarak sunulmuş ve kongre kitapçığında yayımlanmış olan makale veya vaka takdimi,
teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarını içeren yazılara
her yıl sonunda Acıbadem Üniversitesi Senatosunun belirlediği para ödülü verilir. Acıbadem
Üniversitesi adresi taşımayan eserler ödüllendirme kapsamı dışındadır. Eserler Acıbadem
Üniversitesi mensubu olmayan öğretim üyeleriyle ortaklaşa yapılmışsa, ödül sadece
Acıbadem Üniversitesi mensuplarını kapsar.
Madde 3.
Ödüllendirme için şu ölçütler kullanılır:
Bu yönergenin 2. madde ‘a’ fıkrasındaki yayınlar için 1250 TL,
Bu yönergenin 2. madde ‘b’ fıkrasındaki yayınlar için 1000 TL,
Bu yönergenin 2. madde ‘c’ fıkrasındaki ödül için 750 TL,
Bu yönergenin 2.madde ‘d’ fıkrasındaki ödül için 750 TL,
Bu yönergenin 2.madde ‘e ‘ fıkrasındaki ödül için 600 TL,
Ayrıca 2. madde (a) fıkrasındaki yayınlar için son üç yılda en fazla atıf alan Sağlık,
Fen ve Sosyal Bilimler alanındaki yayın sahibi öğretim üyelerine 1500 TL ödenmesi.
Madde 4.
Yayın Teşvik ve Değerlendirme Komisyonu, her yılın başında Üniversite Senatosu tarafından
kendi üyeleri arasından iki yıllık bir süre için seçilir.
Madde 5.
Bu yönerge kapsamında ödüle başvurmak isteyen öğretim elemanları dilekçe ve yayının tam
metni ile her ayın son resmi iş gününe kadar Acıbadem Üniversitesi Yayın Teşvik ve Değerlendirme Komisyonu’na başvurmalıdırlar. Komisyon her üç ayda bir toplanarak bir önceki
dönemin başvurularını değerlendirerek karar verir. Bu yönerge kapsamında ödüle hak
kazanmak Yayın Teşvik ve Değerlendirme Komisyonu’nun kararına bağlıdır ve komisyonun
kararı kesindir. Yayın teşviki için belirlenen tutarlar Üniversite Senatosu tarafından gözden
geçirilerek artırılabilir.
2. madde (a) fıkrasındaki yayınlarda en fazla atıf alma performansı gösteren, Sağlık Bilimleri,
Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanındaki üç öğretim elemanına verilecek ödüle başvurular
her yılın son resmi iş günü sonuna kadar yapılır. Yayın Teşvik ve Değerlendirme Komisyonu
her yılın Ocak ayında yapacağı toplantı ile yapılan başvuruları değerlendirerek karar verir.
Şubat ayında yapılacak “uluslararası yayın teşvik töreni” ile bu yönerge kapsamında ödül alan
öğretim elemanlarına başarı sertifikası ve ödülleri verilir.
Madde 6.
Bu yönerge 2008 yılı ve sonrası tarihli yayınları kapsar.
Madde 7.
Bu yönerge Acıbadem Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür ve yönergede değişiklik
yapmaya Acıbadem Üniversitesi Senatosu yetkilidir.
Download

Acıbadem Üniversitesi Bilimsel Yayınları Teşvik Yönergesi Madde 1