MERSİN ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TARSUS FİDANLIK ŞEFLİĞİ, TARSUS FİDANLIĞINDA BULUNAN HURDA
ARAÇLAR VE
MUHTELİF HURDALARA AİT İHALE İLANI
Fidanlık Müdürlüğümüz Tarsus Fidanlık Şefliği Tarsus Fidanlığında bulunan hurda araçlar ve
muhtelif hurdaların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık
Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1-İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi
: Yeni Mahalle 33191 Sokak No:4 33280
MEZİTLİ/MERSİN
: 3243570530 - 3243570544
: 4750 Kg. Naylon Poşet (Birim Fiyat:0,15 TL.) , 7.100
Kg. Demir(Birim Fiyat:0,55 TL.), 2 Adet 2'li Pulluk
(Birim Fiyat:250,00 TL.) , 1 Adet Diskaro (Gobley)
(Birim Fiyat:400,00 TL.), 2 Adet Traktör (Birim
Fiyat:1.300,00 TL.) ve 1 adet Kamyon(Birim
Fiyat:3.500,00 TL.)
: Tarsus Orman Fidanlık Şefliği,
: İhale Sonucundan Sonra İdarenin belirleyeceği gün ve
saatte teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Tarsus Orman Fidanlık Şefliği
b) Tarihi ve saati
: 16.09.2014 - 14:30
4. Gerçek Kişilerden T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Örneği, İkametgah Adresi beyanı ,
tüzel kişilerden vergi kimlik numarası, İkametgah Adresi beyanı ile kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Noterce onaylı imza sirküleri, Yetki Belgesi ile
ihaleye vekaleten gireceklerin Nüfus Kayıt Örneği ile birlikte İhale saatine kadar Komisyon
Başkanlığına Müracaat etmeleri gerekir.
5. İstekliler Tahmin edilen Bedelin (11.617,50 TRY) %3 oranında (En az 348,53 TRY)
Geçici Teminat vermek zorundadır. Nakit Geçici Teminatlar Mersin Orman Bölge Müdürlüğü
Özel Bütçe Saymanlık hesabına (Ziraat Bankası Mersin Merkez Şb. TR78 0001 0002 0747
0616 7450 01) yatırır. Teminat Mektubu verilmesi durumunda vade tarihi 15/11/2014
tarihinden önce olamaz.
6. Satışı yapılacak Hurdalar mesai saatleri içerisinde Tarsus Fidanlık Şefliği, Tarsus Orman
Fidanlığında görülebilir. Dosya ücretsiz olarak aynı adresten alınabilir.
7. Her Türlü Vergi, Harç vb. alıcısına aittir.
8. Hurdaların taşınma nakliye işi alıcısına aittir.
9. İhale Kararının Tebliğ edilmesi üzerine İhale üzerinde kalan istekli 10 gün içinde Mersin
Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Saymanlık hesabına ihale bedelini (Ziraat Bankası
Mersin Merkez Şb. TR78 0001 0002 0747 0616 7450 01) yatırır.
10. Teklifler Birim Fiyatla verilecek olup değerlendirme toplam üzerinden yapılacaktır.
11. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale tarihi ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.
12. Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyon
ihaleyi yapmama kararı kesindir.
Download

İlan Hurda fidanlık - Orman Genel Müdürlüğü