.. 3 —
pılmjştır.
Teşkilâta müteallik esasların katiyetle teslbiti için lâzımgelen zamanı tayin etmek mümkün
görülemediğinden temsil şubesine ait kadro ha­
zırlandığı vakit ayrı ıbir kanun lâyihası ile teklif
edilmek .üzere buna dair olan muvakkat madde
tayyedilmiştir.
Müstacelen müzakere buyurulmak üzere
U)mumî heyetin tasvibine arzolımur.
Reis
R. V.
Burdur
İsparta
Balıkesir
Bursa
M. Şeref
Mükerrem»
Enver Dr. Galip
Elâziz
Giresun
îzmir
Kayseri
77. Tahsin
Kâzım
Kâzım
A. Hilmi
Kırklareli
Manisa
Sivas
M. Nakit
M. Turgut
M. Remzi
HÜKÜMETIN TEKLIFÎ
BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADÎLt
Millî musiki ve temsil akademisinin
kilât kanamı lâyihası
teş­
BlRlNOt MADDE — Maarif vekaletine bağlı
olmak üzere Ankarada bir « Millî musiki ve
temsil akademisi» kurulmuştur. Akademinin ga­
yeleri :
a) Memlekette modern ve ilmî esaslar dahi­
linde millî musikiyi işlemek, yükseltmek ve
yaymak;
b) Sahne temsilinin her şubesinde ehliyetli
unsurlar yetiştirmek;
c) Musiki muallimi yetiştirmektir.
MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir.
ÎKÎNCÎ MADDE — Millî musiki ve temsil
akademisi aşağıda sayılan üç müesseseden iba­
rettir:
1 - Musiki muallim mektebi,
2 - Riyaseti Cumhur flârmonik orkestrası,
3 - Temsil şubesi.
MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Akademinin bir müdü­
rü, bir müdür muavini ve her şubenin birer şefi
idarî ve teknik işlere bakmak üzere lüzumu ka­
dar şef muavini ve mütehassıslar bulunur.
MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Akademi müdürü,
musiki veya temsil sahasında meslekî iktidarile
temayüz etmiş ihtisas sahipleri arasından Ma­
arif vekâletince inha ve millî irade ile tayin
olunur. Müdür muavini, şefler ve muavinler aka­
demi müdürünün inhası üzerine Maarif vekâleti
tarafından tayin olunur.
MAPDE 4 — Aynen kabul edilmiştir.
BEŞİNCİ MAJDDE — Müdür, akademinin
idare, terbiye, tedris, teknik ve maliye işlerinden
mesul ve Akademiye ait bütün faaliyetleri takip
ve murakabe etmekle mükelleftir.
Tayini kendisine ait olan müstahdemleri ka-
MADDE 5 — Müdür, akademinin idare,
terbiye, tedris, teknik ve maliye işlerinden me­
sul ve akademiye ait bütün faliyetleri takip ve
murakabe ile mükelleftir.
Download

Millî musiki ve temsil akademisinin teş kilât kanamı lâyihası