PMYO SINAV BAŞVURU DİLEKÇESİ
KİMLİK BİLGİLERİ
Başvuru Merkezi :….…………………..
Başvuru Tarihi : …../…../……..
1. T.C. KİMLİK NUMARASI :
2. ADI:………………………………………………………………
3.
SOYADI :………………………………………….
4. DOĞUM TARİHİ :………/……./……….
5.
CİNSİYET :
Erkek
Bayan
İLETİŞİM BİLGİLERİ
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
6. Mezun Olduğunuz Orta Öğretim Kurumu : ……………………………………………………………………………
Bu Bölüm Lise 4.Sınıfta okuyan öğrenciler için geçerlidir. Okul Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır.
Adayın okulumuzun son sınıf öğrencisi olduğunu ve öğrenim bilgilerinin doğruluğunu onaylarım.
7. OKUL ADI
:
Onaylayan Görevlinin
Mühür
ve
İmza
Adı ve Soyadı :……………………………………………………………………
Görevi
:……………………………………………………………………
Onay Tarihi
:……/………/………….
8. İKAMET ADRESİ :……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
SEMT İLÇE
:…………………………………………
POSTA KODU:
İL KODU :
ADRES İLİ
:………………………………..
9. EV / İŞ TEL.NO :
10.CEP TEL.NO :
11. EMNİYET TEŞ. ŞEHİT VE GÖREV MALÜLÜ
EŞİYİM / ÇOCUĞUYUM :
ANNEM
BABAM
EŞİM
14.
Kendim veya eşim hakkında, kasten işlenen ve suçun yer
aldığı kanundaki ilgili maddesinde suçun ceza üst sınırı en az bir
yıl hapis cezası olan suçlar ile Devlet Memurları Kanununun 48/A5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı, (burada geçen
SİCİLİ :
“ceza üst sınırı en az bir yıl” ifadesi kişinin suçtan dolayı almış
olduğu cezayı değil, kişinin yargılamaya tabii tutulduğu suçun yer
aldığı kanundaki ceza üst sınırını ifade etmektedir)
DİĞER
12. ASKERLİK DURUMU :
YAPTI
YAPMADI
ASKERDEN DÖNÜŞ TARİHİ :
( Terhis Belgesini Getiriniz.)
14. 2- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı olduğu,
14. 3- Devam etmekte olan bir kovuşturma olduğu,
ASKERLİKLE İLİŞİĞİM YOKTUR.
EVET YOKTUR.
14. 1- Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa
dahi mahkûmiyet kararı olduğu, (Adli Para Cezası dahil)
HAYIR VARDIR.
13. YAŞ TASHİHİ TARİHİ : …...../…..…/………….
( Yaş tashihi ile ilgili mahkeme kararını getiriniz.)
14. 4- Kovuşturmanın uzlaşma ile neticelendiği,
durumlarda müracatımın geçersiz sayılacağını;
OKUDUM ve ANLADIM
ADAYIN
15. ADAYIN İMZASI: PMYO Yönetmeliğinin 9/3. maddesine göre; ''Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılır ve Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.'' 17 Mayıs 2008 tarih ve 26879 sayı ile Resmi gazetede yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları
Giriş Yönetmeliğinde belirtilen başvuru şartlarının hepsini taşıyorum. Aday bilgi formunda yazdığım bütün bilgilerin doğru olduğunu
bildiririm.
BAŞVURU ESNASİNDA
GÖREVLİ TARAFİNDAN
DOLDURULACAK
ADI ve SOYADI :………………………………………
İMZA
NÜFUS CÜZDANIN ASLI GÖRÜLDÜ
DÖRT ADET VESİKALIK FOTOGRAF
ADAY TANIMA FORMU
BANKA DEKONTU
SINAV BAŞVURU DİLEKÇESİ
ŞEHİT VEYA VAZİFE MALÜL BELGESİ
LİSE DİPLOMASI VEYA BİTİRME BELGESİ ( Aslı ve Fotokopisi)
Adayın bilgileri, dosyası ve belgeleri kontrol edilerek, tam ve eksiksiz olduğundan başvurusu kabul edilmiştir.
Onaylayan
Görevlinin
Adı Soyadı :…………………….………………
İMZA
NOT : Aday Başvuru Formunu koyu tükenmez kalemle doldurunuz.
:
Download

pmyo sınav başvuru dilekçesi