Sayı: 15975
Dünya Nüfus Günü, 2014
11 Temmuz 2014
Gençlere yapılacak yatırımlar yarınlara yapılacak yatırımlardır
Saat: 10:00
Ülkemizin geleceği olarak gördüğümüz gençlerimiz, yarınlarımızın en büyük güvencesidir. Onların
bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı bireyler olmaları için yapılan her bir yatırım, ülkemizin geleceği için
yapılmış yatırımlardır.
Bu nedenle etkin ve uygulanabilir gençlik politikalarının üretilmesi ve gençlerin karşılaştıkları sorunların
çözümüne yönelik adımlar atılması büyük önem arz etmektedir. Bu yönde atılacak ilk ve en önemli
adım ülkemizdeki gençlerin bugünkü durumlarına ilişkin istatistiklere sahip olmaktır.
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından, her yıl 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü’nde,
nüfusun önemli konularını ele alan bir tema belirlenmekte ve bu temaya ilişkin farkındalık yaratmaya
yönelik çalışmalar yapılmaktadır. UNFPA, 2014 yılı temasını “Gençlere yapılacak yatırımlar yarınlara
yapılacak yatırımlardır” olarak belirlemiştir.
Avrupa’da en genç nüfusa sahip ülke Türkiye
Türkiye nüfusu giderek yaşlanmakta olan bir nüfus yapısına sahip olmakla birlikte, Avrupa ülkeleri ile
karşılaştırıldığında genç bir nüfusa sahiptir. Türkiye nüfusunun %41,1’ini çocuklar ve gençler
oluşturmaktadır. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile kıyaslandığında, Türkiye %16,6 ile en fazla genç nüfusa
sahip iken, İspanya ve İtalya %9,9 ile en az genç nüfusa sahiptir. Yıllar içinde ülkemizin yaş yapısındaki
değişimi görebilmek için 2000 ve 2013 yılı yaş piramitleri incelendiğinde,15-24 yaş grubunun toplam
nüfus içindeki oranında 2,8 puanlık bir azalma olduğu görülmektedir.
Nüfus piramidi, 2000
Nüfus piramidi, 2013
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2013 verilerine göre; çocuk nüfus olarak tanımlanan “014” yaş grubunun toplam nüfus içindeki payının %24,6, genç nüfus olarak tanımlanan “15-24” yaş
grubunun ise %16,6 olduğu görülmektedir. Genç nüfusun en çok olduğu ilk üç il sırasıyla İstanbul,
Ankara ve İzmir olup en az olduğu ilk üç il ise Bayburt, Ardahan ve Tunceli’dir.
TÜİK tarafından ADNKS 2012 yılı sonuçları temel alınarak üretilen nüfus projeksiyonlarına göre 2023
yılında çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki payının %21,2, genç nüfusun ise %15,1 olacağı
öngörülmektedir. Projeksiyon sonuçlarına göre 2023 yılında genç nüfusun en fazla ve en az olduğu il
sıralamasının değişmeyeceği tahmin edilmektedir.
Yükseköğretimde net okullaşma oranı 2012/’13 öğretim yılında %38,5’e yükseldi
Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No:114 06100-Çankaya ANKARA Tel:0312 4100410 Faks:0312 4253387 E-posta:[email protected] TRT Teleteks:590 SMS:3737
Ortaöğretimde net okullaşma oranı 2012/’13 öğretim yılında %70,1 iken, 2013/’14 öğretim yılında 6,6
puan artarak %76,7’e ulaştı.
Türkiye’de 2012/’13 öğretim yılında yükseköğretim kurumlarından herhangi birine kayıt yaptıran
öğrencilerin %51,1’i genç erkek nüfus iken %48,9’u genç kadın nüfus oldu.
Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin %2’si sanatla ilgili bölümleri seçti
Türkiye’de 2012/’13 öğretim yılında, üniversitelerin sanatla ilgili bölümlerini tercih eden öğrencilerin
%16,2’si uygulamalı sanatlar, %16,1’i müzik, %14,7’si iç mimarlık, %11,8’i sahne ve görüntü sanatları
bölümlerini seçti.
Aynı öğretim döneminde üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin %2,6’sı ise beden eğitimi ve spor
bölümlerini tercih etti.
Ülkemizde gençlerin üniversite tercihleri genel olarak mühendislik, tıp, fen bilimleri ve sosyal bilimler
alanlarında yoğunlaşmaktadır. Sanat ve spor bölümleri ise yaratıcılık ve özel yetenek gerektirdiğinden
bu bölümlere kayıt yaptıran öğrenci sayısı görece daha az olmaktadır.
Sanat ve spor alanlarında yetenekli gençlerin desteklenmesi ülkemizin geleceği açısından önemli bir
yatırım olacaktır.
Genç işsizlik oranı %18,7 oldu
Türkiye genelinde işsizlik oranı 2013 yılında %9,7 oldu. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı ise
2012 yılında %17,5 iken 2013 yılında %18,7 olarak gerçekleşti. Genç işsizlik oranının erkeklerde %17,
kadınlarda ise %21,9 olduğu görüldü.
Tarım dışı işsizlik oranı Türkiye genelinde 2013 yılında %12 oldu. Tarım dışı genç işsizlik oranı, 2012
yılında %20,9 iken, 1,1 puanlık bir artışla 2013 yılında %22’ye yükseldi. Tarım dışı genç işsizlik oranı
erkeklerde %19, kadınlarda ise %28,4 oldu.
Yükseköğretim mezunu gençlerin işsizlik oranı %29,3 oldu
Yükseköğretim mezunu gençlerin işsizlik oranı 2013 yılında %29,3 olup bu oran lise ve dengi meslek
okul mezunu gençlerde %20,2 oldu. Yükseköğretim mezunu genç erkeklerin işsizlik oranı %23,4 iken,
genç kadınlarda ise bu oranın %34,4 olduğu görüldü.
Gençlerin %47,8’i hizmet sektöründe istihdam edildi
Sektöre göre istihdam edilenlerin oranı incelendiğinde, Türkiye genelinde 2013 yılında hizmet
sektöründe istihdam edilenlerin oranı %50, sanayi sektöründe istihdam edilenlerin oranı %26,4, tarım
sektöründe istihdam edilenlerin oranı ise %23,6 oldu.
Sektöre göre istihdam edilen gençlerin oranı incelendiğinde ise, gençlerin %47,8’inin hizmet
sektöründe, %31,5’inin sanayi sektöründe, %20,7’sinin ise tarım sektöründe istihdam edildiği görüldü.
Gençlerde internet kullanım oranı %68,7
Gençlerin (16-24 yaş grubu) 2013 yılında internet kullanım oranı %68,7’dir. Bu oran genç erkeklerde
%80,1 iken, genç kadınlarda %57,5’tir. Aynı yaş grubundaki gençlerin bilgisayar kullanım oranı
%70,6’dır. Genç erkeklerde bu oran %82 iken, genç kadınlarda %59,5’tir.
Gençlerin %83,9’u gelecekten umutlu olduğunu söyledi
Genç (18-24 yaş grubu) erkeklerin %83,4’ü gelecekten umutlu olduğunu söylerken, genç kadınların
%84,4’ü gelecekten umutlu olduğunu belirtti. Umutlu olduğunu beyan eden gençlerin en yüksek oranda
olduğu il %93,9 ile Kırıkkale iken en düşük oranda olduğu il %65,5 ile Yalova oldu.
Gençlerin %65,1’i mutlu olduğunu beyan etti
Türkiye genelinde 2013 yılında mutlu olduğunu belirten genç (18-24 yaş grubu) erkeklerin oranı %60,9
iken, genç kadınların oranı %69,2 oldu.
Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No:114 06100-Çankaya ANKARA Tel:0312 4100410 Faks:0312 4253387 E-posta:[email protected] TRT Teleteks:590 SMS:3737
Gençlere göre en önemli mutluluk kaynağı sağlık oldu
Gençlere (18-24 yaş grubu), onları hayatta en çok neyin mutlu ettiği sorulduğunda, %50,3’ü sağlıklı
olmanın mutlu ettiğini belirtti. Gençlerin %19,7’si ise kendilerini hayatta en çok sevginin mutlu ettiğini
ifade etti.
Gençleri en çok aileleri mutlu etti
Gençlere (18-24 yaş grubu), hayatta onları en çok kimin mutlu ettiği sorulduğunda, %72,8’i ailelerinin
mutlu ettiğini belirtti. Kendilerini en fazla anne veya babalarının mutlu ettiğini ifade eden gençlerin oranı
ise %10,6 oldu
Gençlerin boy ortalamaları 168,2 cm, kilo ortalamaları ise 63,2 kg’dir
Genç (15-24 yaş grubu) erkeklerin 2012 yılında boy ortalamaları 173,5 cm iken kilo ortalamaları 68,4
kg’dir. Aynı yaş grubundaki genç kadınların boy ortalamaları ise 162,8 cm iken kilo ortalamaları 58,1
kg’dir.
Genç nüfusun boy ve kilo ortalamaları, 2010, 2012
Gençlerin %14,8’i fazla kilolu, %3,8’i ise obezdir
Gençlerin (15-24 yaş grubu) vücut kitle indekslerine göre %69,2’sinin kilosunun normal değerlerde
olduğu görülmektedir. Gençlerin %14,8’i fazla kilolu, %3,8’i obez ve %12,2 ise düşük kiloludur.
Genç erkeklerin %16,3’ü, genç kadınların ise %13,3’ü fazla kiloludur. Genç erkeklerde obezite oranı
%3,6 iken genç kadınlarda bu oran %4’tür.
Gençlerin %87,3’ü hayatı boyunca hiç alkol kullanmadı
Ülkemizde, 2012 yılı verilerine göre hayatı boyunca hiç alkollü içecek kullanmamış olan genç (15-24
yaş grubu) erkeklerin oranı %81,6 iken, genç kadınların oranı %92,8’dir. Alkollü içecek kullanan
gençlerin %16,1’i ilk kez 14 yaşından küçükken alkollü içecek denediğini belirtti.
Gençlerin %77,1’i hayatı boyunca hiç tütün mamulü kullanmadı
Hayatı boyunca hiç tütün mamulü kullanmamış olan genç (15-24 yaş grubu) erkek oranı %65,1 iken bu
oran genç kadınlarda %88,9’dur. Tütün mamulü kullanan gençlerin %29,4’ü ilk kez 14 yaşından
küçükken tütün mamulü denediğini belirtti.
Bilgi icin: METİN AYTAÇ
Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No:114 06100-Çankaya ANKARA Tel:0312 4100410 Faks:0312 4253387 E-posta:[email protected] TRT Teleteks:590 SMS:3737
Telefon: +90 312 410 06 12
e.posta: [email protected]
Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No:114 06100-Çankaya ANKARA Tel:0312 4100410 Faks:0312 4253387 E-posta:[email protected] TRT Teleteks:590 SMS:3737
Download

DÜNYA NÜFUSU GÜNÜ,2014