STANDART KOD NO: KOS 2.6
T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREVLER PROSEDÜRÜ
TAŞINMAZLAR
Doküman No: İ.Ü-İMİDB-HGP-TKK
Yürürlük Tarihi:01.01.2014
Revizyon No:1 / Tarihî: 11.03.2014
TAŞINMAZLAR BÜROSU İŞ AKIŞ ŞEMASI
İşin tanımı :
Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk tarafından gelen talepler doğrultusunda yapılır.
TAŞINMAZLAR
Dava açılacak ise
Taşınmaz mala ilişkin ilgili Tapu Sicil
Müdürlüğünden tapu kaydı alınır.
Alınan tapu kaydı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk'dan alınan
yazı ile birlikte dava açılması talebinde bulunulur.
Taşınmaz malın mülkiyet durumu ilgili Tapu Sicil
Müdürlüğünden sorgulanır. Adres tespiti, taşınmaz Kamulaştırılmanın/Satın alınmanın yapılabilmesi için mülkiyet
Taşınmaz Mal Satın alınacak ise
malın değer tespiti yaptırılır. Üniversite Yönetim sahibine noter aracılığıyla tebligat gönderilir. Kuruma davet edilir.
Kurulundan karar alınır.
Taşınmaz mallara ilişkin ecrimisil Taşınmaz malın mülkiyet sahibi kurum tarafından
davası açılması talep edilir.
Ecrimisil talepleri Hukuk Müşavirliğine gönderilerek gereğinin
yapılması istenir.
Ecrimisil Davası sona eren taşınmazlara ilişkin
Taşınmaz mallara ilişkin ecrimisil
Mahkeme kararlarını Hukuk Müşavirliği
ödemesi
Başkanlığımıza gönderir.
Ödenek var ise ödeme emri düzenlenerek ödemesi yapılır. Ödenek
yok ise Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından ödenek talebinde
bulunulur. Ödenek geldiğinde ödeme emri düzenlenerek ödemesi
yapılır.
(Ödemeler Mahkeme Kararına istinaden yapılır)
KİRALAMALAR
Üniversitemizce kiralanan
İhtiyaç üzerine taşınmazlar kiralanır, tahsis edilir.
taşınmazlar
Kira protokolüne göre kira bedellerine ilişkin ödeme emri
düzenlenerek, ödenmek üzere Strateji Geliştirme Daire
Başkanlğına gönderilir.
Çeşitli Finans Kurumları, GSM Operatörleri, Kamu
Kurum ve Kuruluşları, Gerçek Kişiler vs.'den gelen Yapı İşleri ve Tek. Dai. Bşk'na, İTO'ya yazı yazılır. Onay
Kiraya verilen taşınmazlar
taleplerin Üst Yönetimde değerlendirilmesi
alındıktan sonra ihalesi yapılır.
neticesinde yapılır.
Download

Taşınmazlar - İstanbul Üniversitesi | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı