BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
Uygulama II Daire Başkanlığı
Sayı : 32521522­103.01.03[134­153]­26942
Konu : Fiba Faktoring A.Ş.’nin Girişim
Faktoring A.Ş. ile Birleşmesi
20/11/2014
GİRİŞİM FAKTORING A.Ş.
İlgi : Fiba Faktoring A.Ş. ve Şirketinizin 15.09.2014 tarihli ortak yazısı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20.11.2014 tarihli toplantısında alınan 6083
sayılı Karar ile;
­ Şirketinizin Fiba Faktoring A.Ş. ile devir suretiyle birleşmesine, ilgili diğer mevzuat hükümleri
saklı kalmak kaydıyla, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun
(Kanun) 12 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca izin verilmesine,
­ Söz konusu birleşme işlemi neticesinde Şirketinizin faaliyet izninin Kanun hükümleri çerçevesinde
iptal edilmesine
karar verilmiştir.
Bilgi edinilmesini Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet
Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü çerçevesinde gereğini rica ederim.
Canan BUMİN
Daire Başkanı
Adres: Atatürk Bulvarı No:191 B Blok 06680 KAVAKLIDERE/ANKARA
Telefon: (312) 455 65 80 Faks: (312) 424 17 47
Elektronik Ağ: http://www.bddk.org.tr/
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi https://ebulten.bddk.org.tr/ebyssorgu adresinden 1TNR­HY7B­8VH1 kodu ile yapılabilir.
Download

Girişim Faktoring A.Ş. BDDK Birleşme İzni ve Faaliyet İzni İptali