Resmi Gazete
: 29 Mart 2014
Sayı
: 28956
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN MALİ
BÜNYELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/8/2007 tarihli ve 26606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans
ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci, sekizinci ve
dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(7) Teminatlar Müsteşarlığın izni olmaksızın hiçbir surette iade olunamaz.
(8) Tasfiye veya iflas halinde olan şirketler hariç; teminatların eş değer bir kıymetle
değiştirilmelerinde, teminatlar arasında aktarma yapılmasında ve söz konusu kıymetlerin bankalar
veya şubeler arasındaki naklinde Müsteşarlık izni aranmaz.
(9) Şirketler, teminatlarla ilgili yaptıkları işlemlere ilişkin hazırlayacakları raporu sermaye
yeterliliği hesaplama dönemlerini takip eden iki ay içerisinde Müsteşarlığa iletmekle yükümlüdürler.
Söz konusu raporun içeriği ve gönderilme usulü Müsteşarlıkça belirlenir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
1234-
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
7/8/2007
26606
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
9/7/2008
26931
1/3/2009
27156
17/3/2011
27877
27/7/2013
28720
Download

Resmi Gazete : 29 Mart 2014 Sayı : 28956 Başbakanlık (Hazine