T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
PROF. DR. TÜRKAN AKYOL GÖĞÜS
HASTALIKLARI HASTANESİ
2013 YILINDA HASTANEMİZ
İDARİ KADROMUZ:
BAŞHEKİM HASTANE YÖNETİCİSİ
BAŞHEKİM YARDIMCISI
İDARİ VE MALİ MÜDÜR VEKİLİ
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
MÜDÜR YARDIMCISI
: Uzm. Dr. İbrahim OCAK
: Uzm. Dr. Zekiye YAVUZ
: Muammer KAYDUL
: Nurşen İYİSOY SAYIM
: Yakup GÜLER
Prof. Dr. Türkan AKYOL Göğüs Hastalıkları Hastanesinin 2013 Yılı Faaliyetlerinin
Önceki Yıllara Göre Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
Giriş: Hastanemiz 1995 yılında açılmış olup halen 135 yatağına ilave olarak 4 yataklı 2.düzey
solunum yoğun bakım, 4 adet acil müşahede ve 8 yataklı uyku kliniği yatakları ile hizmet veren
bir göğüs hastalıkları dal hastanesidir. Birbirine uzaklığı 1.3 km olan iki bloktan oluşmaktadır.
Amaç: Bu çalışmada amacımız hastanemizin başta acil servis olmak üzere 2013 yılına ait yıllık
çalışma değerlendirmesini yapmaktır.
Yöntem: Çalışmamızda hastanemizin geçmişe yönelik kayıtları incelenerek acil servis ve polikliniklerde muayene edilen hasta sayıları, hastalık dağılımları, çalışan personel sayısıyla mukayesesi yapılmıştır.
Bulgular: Hastanemizde 2010 -2013 yılları arasında yıllara göre acil servise müracaat eden,
polikliniğe başvuran, yatışı yapılan hasta sayıları ve aktif çalışan personel durumu değerlendirilmiştir. (Tablo 1-2).
Genel olarak yapılan tüm işlemlerde artış olmakla birlikte yaklaşık iki kat olarak en anlamlı
hasta artışı acil servise müracaatta olmuştur. Branş hastanesi olmamız nedeniyle acil servisimizde triyaj uygulaması yapılmamaktadır. Görevli sağlık personelinin, hastanın acilliğine göre
öncelik sırası gözetilerek müdahalesinin yapılması sağlanmaktadır.
Hastanemizde yıllara göre çalışan personel sayısı şekilde gösterildiği gibidir (Tablo 2).
Uyku kliniğimizde hastalarımıza verilen randevu sürelerinin uzaması nedeniyle İdari kararla
2013 yılında kliniği hafta sonları da çalıştırarak 2012’de 2052 olan yatış sayısı 2013 yılında
2813’e çıkarılmıştır. Buna rağmen artan talep nedeniyle verilen randevu süreleri yeniden uzamaktadır (Tablo 1).
2013 yılında acil servise ve polikliniğe başvuran hastalar ile yatan hastalarda konulan teşhislerin dağılımına bakıldığında; Akut Bronşit, KOAH, Astım, Akut ÜSYE, Allerjik Rinit, Sinüzit
ve Pnömoni şeklinde bir sıralama izlenmektedir (Grafik I).
Hastanemizde mevcut olan Tüberküloz Kliniği’nde 2013 yılı içinde tüberküloz teşhisiyle 388
hasta yatışı yapılmıştır. (Tablo 1).
Hastanemizde 4 yataklı 2. düzey Solunum Yoğun Bakımımız mevcut olup genel durumu
bozuk, yakın takibi gereken hastalar ile invaziv olmayan solunum destek cihazları ile ( CPAP,
BİPAP vb. ) tedavi edilen hastalar yatırılmaktadır. 2013 yılında yoğun bakımımızda 236 hasta
yatışı yapılmıştır.Önceki yıllara göre yatması gereken hasta sayısındaki artış nedeniyle ortalama
yatılan gün sayısı kurumsal refleks olarak azaltılmıştır.
YILLAR
ACİL
POLİKLİNİK
TOPLAM
YATAN
HASTA
UYKU
KLİNİĞİ
TBC
YOĞUN
BAKIM
AKCİĞER
GRAFİSİ
2010
32.769
80.526
113.295
4.968
870
531
---
64.774
2011
46.463
95.103
141.566
5.480
968
522
206
77.670
2012
45.396
87.753
133.149
6.829
2.052
455
257
76.630
2013
62.925
95.737
158.662
7.829
2.813
388
236
93.590
Tablo 1. Yıllara göre faaliyet durumu
ÜNVANI
AKTİF ÇALIŞAN PERSONEL
SAYISI
AKTİF ÇALIŞMAYAN PERSONEL SAYISI
EKİM 2012
OCAK 2014
GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI
15
15
PRATİSYEN HEKİM
4
0
HEMŞİRE
72
63
11 HEMŞİRE GEÇİCİ İZİNLİ VE RAPORLU
EBE
9
6
2 EBE GEÇİCİ İZİNLİ VE RAPORLU
LABORATUVAR TEKNİSYENİ
16
14
RÖNTGEN TEKNİSYENİ
11
10
SAĞLIK MEMURU
9
8
2 ADET UZM. DR. BAŞHEKİM VE YARDIMCISI
1 RAPORLU
1 RÖNTGEN TEKNİSYENİ GEÇİCİ GÖREVDE
Tablo 2. Yıllara göre çalışan personel durumu
Hastanemizde Hizmet Verdiğimiz Alanlar:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
Acil Servis
Genel Göğüs Hastalıkları Poliklinik ve Klinikleri
Sigara Bıraktırma Polikliniği
Bronkoskopi Ünitesi
Uykuda Solunum Bozuklukları Kliniği ve Polikliniği
Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi
Mikrobiyoloji ve Tüberküloz Loboratuvarı
Patoloji Ünitesi
Biyokimya Laboratuvarı
Prick Alerji Testi
Radyoloji Ünitesi
Solunum Yoğun Bakımı
Tüberküloz Kliniği
Özet
Sonuç
Grafik I. Grafiksel olarak 2013 yılı acil servise ve polikliniğe gelen hastaların hastalık dağılımları
: Hastanemizin acil servis, poliklinik ve yatan hasta yükü giderek artmaktadır. Çalışan hekim, personel ve hasta yatağı sayısı ise aynı hızda artmamaktadır.
: Bir sanayi şehri olan, giderek yaşlanan ve nüfusu artan Bursa’mızda Meslek Hastalıkları Hastanesi özelliği de olan yeni bir Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne ihtiyaç vardır.
Download

tc sağlık bakanlığı bursa kamu hastaneler birliği