T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı
:96603261/663.05
Konu
:Mühür Fekki
18.12.2014 / 4651661
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE
İlgi:
25.11.2014 tarihli ve 4119254 sayılı yazımız.
Bilindiği üzere, suçların işlenişinde maddi unsur olarak kasıt aranması ve idarelerin görevleri ile
bağlantılı olarak işlenen suçu öğrenmesi durumunda yetkili makamlara bildirmesi zorunludur.
Bunun yanında, idarece tatbik edilen mühürlerin bozulmasının trafik kazası, sürücü harici kişi veya
kişilerce hırsızlığa teşebbüs gibi nedenlerle gerçekleşmesi durumunda bu tür mühür bozulmalarının taşıyıcı
ya da sürücü bakımından Türk Ceza Kanunu’nun 203 üncü maddesine temas eden bir yönü
bulunmamaktadır.
İlgide kayıtlı yazımız ile Türk Ceza Kanunu’nun 203 üncü maddesi uyarınca gümrük idarelerince tespit
edilen mühür bozma fiillerinde yapılacak işlemlere yönelik olarak Bölge Müdürlüklerimiz
talimatlandırılmıştır.
Ancak, Genel Müdürlüğümüze intikal eden olaylardan söz konusu talimatımızın bazı gümrük
idarelerince yanlış anlaşıldığı ve farklı uygulamaların yapıldığı görülmektedir.
Konu ile ilgili olarak, eşyanın ayniyetinin muhafazası amacıyla tatbik edilmiş olan mührün kişi veya
kişiler tarafından fekki durumunda konunun her hâlükârda Savcılıklara intikal ettirilmesi gerekmekle birlikte
mühür altında taşınmakta olan eşyada bir eksiklik veya fazlalık bulunmaması ve sürücü ile mühür fekki
arasında bir illiyet bağının tespit edilememesi durumunda Cumhuriyet Savcılıklarına yapılacak suç
duyurularında faile yönelik bir atıfta bulunulmaması; eşyada bir eksiklik ve fazlalık bulunması ve/veya
mühür fekki ile sürücü arasında bir illiyet bağının tespiti durumunda ise sürücü hakkında Cumhuriyet
Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması yönünde işlem tesisi gerekmektedir.
Bu itibarla; gümrük idarelerince tespit edilen mühür bozma fiillerinde Savcılıklara suç duyurusunda
bulunulurken yukarıda bahsedilen hususların gözönünde bulundurulması hususunda gereğini rica ederim.
Cenap AŞCI
Bakan a.
Genel Müdür
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Download

Mühür fekki ile sürücü arasında bağlantı kurulması ile eşyada