4483 sayılı Kanun uyarınca işletilen soruşturma,
Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının görevleri gereğince yapmış oldukları eylemlerinin 5237
sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil etmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
soruşturma başlatılabilmesi için 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanun hükümleri uyarınca soruşturma izni alınması gerekmektedir.
Soruşturma izni verilmesi isteminin değerlendirilebilmesi için yetkili merci tarafından ön inceleme
başlatılır. Soruşturma izni vermeye yetkili merci ilçelerde görevli memur ve diğer kamu görevlileri
için kaymakam, illerde görevli memur ve diğer kamu görevlileri hakkında ise validir.
Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılacak ihbar veya soruşturma izni vermeye yetkili merciin tespiti
neticesinde re’sen ön inceleme başlatılabilir.
Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendireceği bir
veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu
görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir. İnceleme yapacakların, izin vermeye yetkili
merciin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır. İşin özelliğine
göre bu merci, anılan incelemenin başka bir kamu kurum veya kuruluşunun elemanlarıyla
yaptırılmasını da ilgili kuruluştan isteyebilir.
Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık müfettişleri ile kendisini görevlendiren
merciin tüm yetkilerine haizdir. Yapacakları incelemede 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
hükümleri de dikkate alınarak her türlü ifade, delil toplama, bilgi ve belge isteme hak ve yetkilerine
haizdirler.
Ön inceleme sonucunda düzenlenecek rapor soruşturma izni vermeye yetkili mercie sunulur. Merci
tarafından soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine dair bir karar verilmesi zorunludur.
Kararların gerekçeli olması zorunluluğu ise hem Anayasa hem de 4483 sayılı Kanun gereğidir.
Soruşturma izni vermeye yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun ihbarından veya
tespitinden itibaren ön inceleme dahil en geç otuz gün içinde verir. Bu süre, zorunlu hallerde onbeş
günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir.
Soruşturma izni verilmesine dair karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu
görevlisi tarafından, yetkili merciin kararının kendisine tebliğinden itibaren on gün içerisinde,
yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesi nezdinde itiraz edilebilir. Bölge
İdare Mahkemesinin itiraz üzerine vermiş oldukları kararlar kesindir.
Soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi ya da soruşturma izni
verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulü üzerine dosya, derhal yetkili ve görevli
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. İzin üzerine ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı, 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu ve diğer kanunlardaki yetkilerini kullanmak suretiyle hazırlık soruşturmasını
ardaaşık Avukatlık Bürosu
yürütür ve sonuçlandırır. Bu itibarla başlatılan soruşturmada iddia konusu eylemlerin 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca suç teşkil edip etmediği soruşturulur. Bu soruşturmada
şüpheli konumundaki memur veya diğer kamu görevlisi hakkındaki iddialar ile savunmaları
değerlendirilir, deliller toplanır ve suç oluştuğu hakkında kuvvetli şüphe, delil ve kanaat bulunması
halinde iddianame düzenlenir.
Cumhuriyet Başsavcılık tarafından düzenlenen iddianame ilgili görevli ve yetkili mahkemeye
iletilir. Mahkeme tarafından memur veya diğer kamu görevlisinin eyleminin suç olup olmadığı ve
cezası hakkında bir karar verilir.
Avukat Arda AŞIK
AHEF Hukuk Müşaviri
2|Sayfa
Download

ilgili açıklama için tıklayınız.