PANEL KATILIM VE DEĞERLENDĠRME FORMU
DOSYA NO
PANELĠ DÜZENLEYEN T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ĠĢleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire BaĢkanlığı
ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
KURUM
DÜZENLENDĠĞĠ YER
Dokuz Eylül Üniversitesi Ġktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu
BAġLANGIÇ TARĠHĠ
14 Nisan 2014 13.30
BĠTĠġ TARĠHĠ
14 Nisan 2014 17.30
KONUSU
Ceza Muhakemesinde Mağdurun Konumu
KATILIMCILAR
T.C. Adalet Bakanlığı Katılımcıları
Ceza ĠĢleri Genel Müdürü Metin KIRATLI
Mağdur Hakları Daire BaĢkanı Muhitin ÖZDEMĠR
Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ekrem ÇETĠNTÜRK
Adalet Uzman Yardımcısı Fetullah ġELTE
Akademisyen ve diğer Katılımcılar
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Melda SUR
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
Ġzmir Cumhuriyet BaĢsavcı vekili Dr. Uğurcan Sevinç KIZILOĞLU
Ġzmir Barosu Avukatı Ahmet Sinan SÜRÜCÜ
DEĞERLENDĠRĠLEN
KONULAR
Panel, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
ve Ceza ĠĢleri Genel Müdürü Metin KIRATLI’nın açılıĢ konuĢmaları ile baĢlamıĢtır.
Panel, iki oturum Ģeklinde düzenlenmiĢtir.
Prof.Dr. Melda SUR'un moderatörlüğünü yaptığı birinci oturumda sırasıyla;
- Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK “Ceza Muhakemesinde Mağdur Hakları” konulu,
-Mağdur Hakları Daire BaĢkanı Muhittin Özdemir,” Ceza Adalet Sisteminde Mağdur
Haklarının Korunmasında Yeni GeliĢmeler: Mağdur Hakları Daire BaĢkanlığı” konulu,
KonuĢmalarını ve sunumlarını yapmıĢlardır.
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ’nun moderatörlüğünü yaptığı ikinci oturumda
sırasıyla;
-Ġzmir Cumhuriyet BaĢsavcı vekili Dr. Uğurcan Sevinç KIZILOĞLU, “Mağdurun
UzlaĢma Yoluyla Korunması ve Cinsel Suç Mağduru Çocukların Korunmasında Çocuk
Ġzlem Merkezlerinin Yeri” konulu,
-Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ekrem ÇETĠNTÜRK,“Onarıcı Adalet
Bağlamında Mağdur Hakları” konulu,
-Ġzmir Barosu Avukatı Ahmet Sinan SÜRÜCÜ,“Suç Mağdurları ve Vekillerinin
Uygulamada YaĢadıkları Sorunla” konulu,
KonuĢmalarını ve sunumlarını yapmıĢlardır.
Download

Değerlendirme raporunu incelemek için tıklayınız.