TÜRKİYE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMUNDA 14.05.2014 TARİHİNDE İLAN
EDİLECEK 5 MÜHENDİS İŞÇİ İŞGÜCÜ TALEBİMİZE BAŞVURU YAPACAK
ADAYLARIN DİKKATE ALMALARI GEREKEN HUSUSLAR
Teşekkülümüz Demiryolu Yapım Dairesi Başkanlığına Belirsiz Süreli (Daimi) İş
Sözleşmesi ile çalıştırılmak 1 Endüstri Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Jeoloji, Hidrojeoloji
Mühendisi, 2 Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisi olmak üzere toplam 5 mühendis
alınacaktır.
Talebimiz İŞKUR Açık İş İlanlarında 14.05.2014 tarihinde ilan edilecek ve
25.05.2014 tarihine kadar ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen
şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR’a yapılacaktır.
ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER
(*) 1-İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi olarak işçi statüsünde istihdam
edilecek adaylarda,
- Yüksek hızlı tren demiryolu inşaatlarını gerçekleştiren yüklenici/müşavir veya
taşeron firmalarda veya otoyol/bölünmüş yol/devlet yolu ve köprülü kavşak inşaatlarını
gerçekleştiren yüklenici/müşavir veya taşeron firmalarda en az 3 yıl çalışmış olması şartı
aranacaktır. Adaylar çalışmalarını yüklenici, müşavir veya taşeron firmadan alacakları SSK
işyeri sicil numarasının belirtildiği yazı, SSK sicil numarası ile SSK işyeri sicil numarasının
yazılı olduğu hizmet belgesi ve SSK hizmet dökümüyle belgeleyeceklerdir. Ayrıca, çalıştığı
taşeron firmanın hangi yüklenici veya müşavir firmaya taşeron olarak iş yaptığı hakkında
yüklenici veya müşavir firma yazısı getirecektir.
(**)
1-Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisi ve Jeoloji, Hidrojeoloji
Mühendisi olarak işçi statüsünde istihdam edilecek adaylarda,
- Yüksek hızlı tren demiryolu inşaatlarını gerçekleştiren yüklenici/müşavir veya
taşeron firmalarda en az 6 ay çalışmış olması şartı aranacaktır. Adaylar çalışmalarını taşeron
firmadan alacakları SSK işyeri sicil numarasının belirtildiği yazı, SSK sicil numarası ile SSK
işyeri sicil numarasının yazılı olduğu hizmet belgesi ve SSK hizmet dökümüyle belgeleyecek,
ayrıca çalıştığı taşeron firmanın hangi yüklenici veya müşavir firmaya taşeron olarak iş
yaptığı hakkında yüklenici veya müşavir firma yazısı getirecektir.
Tecrübe şartı istenen taleplerimize başvuru yapan adaylar, bunu belgeleyemedikleri
takdirde evrakları teslim alınmayarak haklarında tutanak düzenlenecek ve Türkiye İş
Kurumuna gerekli şartları taşımadığı için başvurusunun kabul edilmediği bildirilecektir.
2- Adayların B grubu sürücü belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
3- Adaylarda Yabancı dil seviyesi tercih nedeni olacaktır.
4-Nihai listede yer alacak adaylar, TCDD web sitesinde yayınlanacak ve adreslerine
gönderilecek tebligatta belirtilen tarihler arasında, yukarıda istenilen belgelerle aşağıdaki
belgeleri TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar
Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine teslim edecektir.
- Öğrenim belgesi (Öğrenimini yurt dışında yapanlardan Yüksek Öğrenim Kurumu
Başkanlığından denklik belgesi istenecektir.),
- T.C. Kimlik numarasının yazılı olduğu Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığı veya
e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı olanlar her sicil
kaydı ile ilgili mahkeme kararını getirecektir.),
- Nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanı fotokopisi,
- 2012 KPSS sonuç belgesi (en az 60 Puan) ,
- Askerlik durum belgesi, (Terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir belge
getirecektir.)
- İş Talep Bilgi Formu (TCDD web sitesinde yayınlanacak olup, eksiksiz olarak
doldurularak resim yapıştırılacaktır.)
Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
5-Demiryolu Yapım Dairesi Başkanlığına mühendis işçiliği sanat kolunda işe
alınacaklar, halen yapımı devam etmekte olan yüksek hızlı tren demiryolu yapım işleri ile
yeni demiryolu etüt, proje ve yapım işleri için değişik il ve ilçelerdeki şantiyelerde
görevlendirilecek veya nakil yapılabilecektir. İhtiyaç durumuna göre çalışma yerleri zaman
içerisinde değişebilecektir.
6-Sözlü sınav tarihleri İŞKUR’ca ilan edilen listede yer alan adayların adreslerine
tebligatla bildirilecek veya evrak tesliminde tebliğ edilecektir. Ayrıca, www.tcdd.gov.tr web
sitemizde ilan edilecektir.
7-Teşekkülümüzde görev alacak mühendis işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak
görev yapacaktır.
8-İşe başlayan mühendis işçilerinin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde
başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.
9-Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olan mühendis işçilerinden, ayrıntılı
olarak tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden Görme
Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), İşitme
Odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiş şekilde sağlık
kurulu raporu istenecektir. Bu raporlar Teşekkülümüz Sağlık Müdürlüklerince Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik
Yönergesi uyarınca değerlendirilecektir. Sağlık durumu uygun olmayan adayların ataması
yapılmayacaktır.
10-Ataması yapılan adaylar, atandığı işyerinde en az 5 yıl çalışacak, bu süre içerisinde
nakil isteğinde bulunamayacaktır.
11-Ataması yapılan adaylar, gece veya gündüz vardiyalı olarak çalıştırılabilecektir.
12-Ataması yapılıp, işe başlayan adaylar, 7 yıl içerisinde 4857 sayılı İş Kanununun 25
inci maddesinin II inci fıkrasında sayılan nedenler veya kendi isteğiyle ayrıldıklarında, eğitim,
kurs ve staj programları süresince aldıkları ücretlerin ve meslekleri hakkında işveren
tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programlarına ait sürelerin günün, geçerli şartlara göre
hesap edilecek maliyetinin ½ si tutarında Teşekkülümüze tazminat ödeyecektir.
Download

türkiye çalışma ve iş kurumunda 14.05.2014 tarihinde ilan edilecek