KONYABEYHEKiMZiHiNSELENGELLiLERiLKOKULORTAOl(ULVEIiOKULU
DONAl・iMMALZEMLERiTEKNiKSARTNAMESi
SiRA
URUNCINSl
TEKNIKOZELLLKLERi
ilcakSi川eri
KapitoneKatmanindakiDISKLiifKumaSinMinimum
Bi.imAianKtitIesi168gr/m20lacak,YastikYast−kdi手
1
B
azaiITekKii冊kYatakveYastIk
60*120cmoleuierindesuntaemoa ′ g
kii,finin(bitmi担「航eniveboyu)vetoieranslar一
YASTiK与OX70CMS一LlKONolacak・
uretilmiitiriKeskink65eVekenariar
YuVariatlimiit−r・Masaayaklar−48mmovalboru
●
2
yuvarlakmasa
Masatabialari18mmmdflammaizemeden
profiidenima−ed冊Stir・Ayakpapueiar−ayarIanabiLir
plastikrnaizemedendretilm画r・MasaayakIari
eLektrostatikfiirnboyaiteboyanmIStlr・
619uIer上Cap:130X55cm・dir
vekavaleiLeyap−imi§t−r・BirincisLnifahSaptutkaiiiLe
sagiamiaStlriim一Stlr・Oturakvesirt=glnda6zeL
3
(AYiC刷veCivciv)Sanda時eAhSap
KayLnmaizemedenuretiim函r・BiriestirmeLeriziVana
tasarianmitWetYfigurukuiianLimIStir・
6回Ier主OturmaaianL‥30×30cm・dir・
oturmaAianiYuksek席上32cm・dir ’“f’kb削tLi
oiacak′maSaiisttabiaZ5rnmaYakiar25mm6nperde
4
●
0計etmenMasasi
120*70*75019ulerindeoIacak′mIniiS aganI
18mmkaiinIdndaoIacak,PVCbant2mmkaLinlLgInda
°1acak
5
6gretmenSanda時esi
NIDERl
veYaKUMASKAPLAMAOLACAK′METALPROFiLAYAK
poLLURETANDOKM[SUNGER−TERCLHENSU
OACAK DOLAP6LCULERi80*42*1600LACAK′MELAMiN
6
OgrenciDoiabI
YONGALEVDANiMALEDiLECEK,DOLAP8KA.PAKLiVE
KiLLTLiOLACAK,
ediimistir.Keskink6Sevekena而rPVCmaizemeiie
yumusatiimiStir.DoiaparkaIBlSmmduraiitiIe
kapianmiStir.Doiapkapakve〔ekmeceierirenkii
Suntaiammaizemedenijretilmistir.Birieitirmeleri
minifix,POiimarintutkaLvebagiantIeiemaniariile
7
FaliYetVeEtkiniikdoiabi
Dolapg6vdesi18mmsuntaIamdanimal
SaiIamia*Lriimi;tIr.
DoiapCekmeceieri:BirincisinlfpIastikteniiretiImi5tir.
PortatifoiaraktasarIanmiSVekoiaybirkuiianim
kazandiriimiitir.
Oicdier上40X90X90cm.dir.
uretiimiitir.KeSkink65eVekenariar
8
BireYSelgaiIimamaSaSi
YuVarlatiimIStir.Masaayakiari48mmovaiboru
PrOfiIdenimaIediImi5tir,AYakpapuelariayarIanabiiir
PiastikmaizemedeniiretiimiStir.Masaayakiarl
eiektrostatikfIlrnboyaiiIeboyanmlStir
maSaSiiskeIeti30X30xl,2mmprofiive20X30xl,2mm
9
YemekMasasl
140X80X75hOLULERiNDEOLACAl(,4kiiiiikYemek
profiidenoIup
CiVataileba引anmakta.MetaIydzeYiertozboyahdir
PRESLEBiCiMLENDiRiLMiSYONGALEVHADAN
10
SandaljYe
OLACAK.Q21着1,2MMMMELEKTR05TATiKTOZ
OTURAK・VESIRTLiKYUKSEKBASINCLIKALiPTA
PROFILDENiMALEDiLECEK.
11
Sandaiiye
EDiLECEKOTURMAKiSMISUNIDERiOLACAK,U
SANDALiYESIRTKiSMISERTPLASiKTENiMAL
OLACAK
12
13
PLASTiKMASA
PLASTiKSANDALiYE (
80*80hOLCULERiNDEMETALBOYALIVE
PJASTiKTENiMALEDiLMi50LACAK.SABiTDORT AYAKOLACAK. /ク
0㌦i∴∴∴∴∴ク参、
トへ、ミ、ヽぐ、 〇二重一丁JLQかJ
心へqn一ミよしひし 一五琴柱、(
∪っち人気一、Nもへ土云∴トへ㌫ふ嶋
どうハつ久 也乙っしぶいへへ いし一〇ぐ上へ一
主i CL人一 時・\ふさ応対ニ
Download

KONYA BEYHEKİM ziHİNsEL ENGELLİLER İLKoKuı. oRrA oKuLvE