oKuL CINcEsi orĞrnı-rn rĞirirvıi
-soRUMLutUKETK|NLİK ADİ
ONA İYİ BAK
işı-rııırııı DEĞER
SORUMLULUK
KULLANİLAN
MATEYALLER
öĞ nerıvı ıııı i ııı
oı.uşru nDuĞ U H l KAvE KiTABı,B l R HAFTALı
çizEtGEsİ
K TAKİ p
AMAcı
ÇOCUKLARDA SORUMLULUK DUYGUSUNU GELİŞTİRMEK
rrrİıvıir süRrci: oıun
{.
*
*
İyİ
sRx
öğretınen sınıftaki öğrenci sayısı kadar hik6ye kitabı oluşturur ve sınıfa getirir.
Her öğrenciye bir hiköye kitabı verir.
Öğrenciler hikiye kitaplarının resimlerine bakarak bir hik6ye oluştururİar.
{.
Öğretmen daha sonra öğrencilere hik6ye kitaplarının onlarda kalacağını, bir hafta boyunca
her gün okula getirip eve götüreceklerini söyler.
*
ü
Öğretmen her gün kitapIarı getirip getirıneyenleritakiB çizelgesiyle kontrol eder.
*
Öğrenciler hik6ye kitaplarını özenie kullanmalı ve yıpranmamasına, sayfalarının
yırtılmaması ve katlanmamasına dikkat etmelidirler.
Bir hafta sonunda öğrenciler hik6ye kitaplarını öğretmene verirler ve oluşturdukları
hik§yeyi arkadaşlarına anlatırlar.
*
Getirilen hik6ye kitaplarının yıpranmamış ve bir hafta boyunca özenle taşınmış olması
gerekrnektedir.
*
i-liköye kitapları getirildikten sonra şu sorular ve benzerleri soruIarak etkinlik sonlandırılır.
;*
-}-,
Bir şeyin sorumIuiuğunu almak hayatınızı nasıl eti«i|edi?
Hayatta başka ne gibi sorumluluklarımız vardır?
DEĞERLENDiRıvır:
Download

rrrİıvıir süRrci: oıun İyİ sRx