T.C.
MALİ YE BAKANLIGI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Sayı
: B.07.0.SGB.0.02-612.02/
\ ':\-~
Konu
: Ön Mali Kontrol İşlemleri
Onay No :'2-'\
/12/2013
BAKANLIK MAKAMıNA
1- Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin 20'nci maddesine
istinaden söz konusu Yönergede belirtilen ön mali kontrol işlemlerine ilave olarak, merkez
teşkilatında CV ergi Denetim Kurulu Başkanlığının
Grup Başkanlıkları
ile Merkez
Saymanlıkları ve Döner Sermaye Saymanlıkları hariç);
a) Yaklaşık maliyeti (katma değer vergisi hariç) 25.000 TL'nin (yirmibeşbin TL)
üzerinde olan; "03- Mal ve hizmet alım giderleri" ve "06-Sermaye giderleri" ekonomik
kodlarında tertiplenen ödeneklerden (kamu kurumlarından doğrudan sağlanan alım ve
hizmetler ile su ve doğalgaz gibi kamu kuruluşlarının denetimi ve gözetimi altında bir imtiyaz
hakkı dahilinde özel hukuk tüzel kişilerince sunulan tekel niteliğindeki hizmetler hariç)
yapılacak harcamalara ilişkin harcama talimatı veya onay belgelerinin,
b) Yurtdışı geçici ve sürekli görev yolluğu ödemelerine ilişkin ödeme emrı
belgelerinin,
c) Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli "E" işaretli cetvelin ilgili maddesi uyarınca
yabancı dil kurslarına katılanlara yapılacak ödemelere ilişkin ödeme emri belgelerinin,
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde öngörülen bütün kanıtlayıcı belgeleri
ile birlikte tamamlandıktan sonra ve harcama yetkilisi tarafından imzalanınadan önce harcama
yetkilisince Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesini,
2) Söz konusu harcama talimatı veya onay belgesi ile ödeme emri belgelerinin
Başkanlıkça ilgili mevzuat hükümlerine uygunluk yönünden en geç üç iş günü içinde kontrol
edilerek, uygun görülmeyenıerin gerekçeli bir yazıyla, uygun görülenlerin ise yazıyla veya
evrak üzerine gerekli şerh düşülerek ilgili birime geri gönderilmesini,
3- Yukarıda bahsi geçen mali karar ve işlemlere ilişkin verilerin, Başkanlık tarafından
elektronik ortamda kontrolü, analizi, gerektiğinde üst yönetime raporlanması amacıyla
SGB.net Sistemine girilmesini ve ödeme emrine esas belgelerin bu sistemden üretilmesini,
ilkadım Cad. 06100 Dikmen ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: S. YARlMDAG
Telefon: (O 312) 415 11 89 Faks: (O 312) 415 26 81
e-posta: serpil.yarimdağıgsgb.gov.tr
Elektronik Ağ: www.sgb.gov.tr
Mali Hizmetler Uzmanı
4- Konuya ilişkin daha önce alınan 31/12/2012
yürürlükten kaldırılmasını,
5- Bu Olur'un 01/01/2014
tarih ve 33 sayılı Makam Olurunun
tarihinde yürürlüğe girmesini,
Olurlarına arz ederim.
ErtanERÜZ
Strateji Geliştirme Başkanı V.
'3 ~.11t
OLUR
..2..0 ~
~
Naci AGBAL
Müsteşar
ilkadım Cad. 06100 Dikmen ANKARA
Telefon: (0312)41S
ii 89Faks:(0312)4IS2681
e-posta: serpil.yarimdağığsgb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: S. YARIMDAG Mali Hizmetler Uzmanı
Elektronik Ağ:
www.sgb.gov.tr
Download

11t..2..0