SIK SORULAN SORULAR-3
SORU-1: Meslek lisesinde bilgisayar öğretmeniyim. İlçe Milli Eğitim Müdürü ilçe de görevlendirmek
üzere formatör olarak beni almak istiyor. Gitmek istemiyorum ama okul müdürümüze zorla
alacağım, yazı yazarım falan gibi şeyler söylemiş. Okuldan aldığım ek ders ücretini orada verebilirler
mi? Bu durumda nasıl hareket etmeliyim?
Förmatör olarak görevlendirme isteğe bağlı olarak yapılır. Siz istemediğiniz sürece kimse sizi
görevlendiremez. Okuldan aldığınız ücreti oradan alamazsınız. Size 18 saat ücret ödenir.
***
SORU-2: 4 yıldır kadrolu rehber öğretmen olarak Milli Eğitimde görev yapmaktayım. 15 Mayısta
doğum yaptım. Şu an 5 aylık bebeğim var. Eylül ayında aylıksız izin kullandım. Ekim 15 de göreve
başlamak istiyorum ancak müdürüm mesai saatlerim olan 9 - 15 çalışmam gerektiğini süt izni
hakkımın olmadığını söylüyor. Devlet memurları ile ilgili izin yönetmeliğinin 104. maddesini
gösterdiğimde "o maddede kadın memur diyor 8 saat çalışan memuru kastediyor sen 6 saat çalıştığın
için senin yani öğretmenlerin süt izni yoktur. Öğretmen ve polise süt izni yoktur öğretmen ve polisler
süt izni konusunda istisnadır dolayısıyla sen de kullanamazsın" diyor. Fakat bu söylediğini
belgelendirir herhangi resmi bir yazı göstermiyor. Süt izini hakkım yoksa gerçekten de öğretmenler
muafsa zaten kullanarak maaşıma haram karıştırmak istemem ama hakkım varsa da bebeğin
hakkıdır almam gerekir. Bu konuda dayanak göstererek bana yardımcı olursanız çok sevinirim.
25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunla 657
sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişikliklerle; “Memura doğum yapmasından önce 8 hafta
ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul
gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun
olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir.
Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler
memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir
yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin
kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır” hükmünün yer almaktadır.
6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan
sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda,
doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden
sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen
kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda,
doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir.
Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de
doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken
annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir”
hükmünün getirildiği belirtildi. Çoğul gebeliklerde 2 hafta fazladan izin Kurum, yapılan bu değişiklik
sonrası 657 sayılı Kanunun değişik 104’üncü maddesinin (A) fıkrası çerçevesinde doğum sebebiyle
verilecek analık izninin uygulanmasına ilişkin açıklamalara da yer verdi. Buna göre, memura doğum
yapmasından önce sekiz ve doğum yapmasından sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta
süreyle analık izni verilmekte, çoğul gebeliklerde (ikiz, üçüz…) doğum öncesi sekiz haftalık analık izni
süresine iki haftalık bir süre daha ilave ediliyor. Böylece çoğul gebeliklerde doğumdan önceki analık izni
süresi on hafta oluyor. Memura, sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporu ile
belgelendirmesine bağlı olarak, isteği üzerine doğumdan önceki üç haftaya kadar Kurumunda
çalışabilmesi ve bu durumda tabip raporuna dayanarak Kurumunda fiilen çalıştığı sürelerin doğum
sonrası analık izni süresine eklenmesi imkânı tanınıyor.
Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de
doğum sonrası analık izni süresine ilave ediliyor. Söz konusu hüküm ile; beklenen doğum tarihinden
daha önce doğum yapan kadın memurun, erken doğum nedeniyle doğum öncesinde kullanamadığı
analık izni sürelerinin doğum sonrası analık izni süresine eklenmesi imkanı getiriliyor. Ayrıca, doğumda
veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan
babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilmesi imkânı getirildi. Süt izni 2 katına çıkarıldı 657 sayılı
Kanun’da yer alan “Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk
saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır” hükmü yer almaktaydı.
6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra mezkur maddenin (D) fıkrası ile; “Kadın memura,
çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda
günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve
günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır” hükmü getirildi.
Yapılan bu değişiklik sonrası 657 sayılı Kanunun 104’üncü maddesinin anılan fıkrası çerçevesinde
doğum sebebiyle verilecek süt izninin uygulanmasına ilişkin açıklamalara da yer verildi. Buna göre,
memura bir yaşından küçük çocuğunu emzirmesi için günde toplam bir buçuk saat olarak verilen süt
izni, doğum sonrası analık izni süresinin (asgari 8, azami 13 hafta) bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda
günde üç saate çıkarılmış ve ikinci altı ayda ise günde bir buçuk saat olarak belirlendi. Süt izninin hangi
saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususu kadın memurun tercihine bırakıldı. Süt izninin,
kadın memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullandırılması gereken bir izin hakkı olması
sebebiyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde kullandırılmasına imkân bulunmuyor.
Konu ile ilgili ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün, 07.02.2013 tarih ve
92617 sayılı ve 03.10.2013 tarih ve 2818286 sayılı görüş yazılarına bakabilirsiniz.
***
SORU-3: Meslek lisesinde bilişim teknolojileri öğretmeniyim. İlçe fatih projesi koordinatör öğretmeni
olarak kaymakam oluru ile benim isteğim olup olmamasına bakılmadan görevlendirmem yapıldı. Bu
görevlendirmeden sonra gerek okul müdürü gerekse ilçe milli eğitim müdürüne bu görevi yapmak
istemediğimi söyledim. İlçe milli eğitim müdürü, bu konuda bir kişinin görevli olması gerektiğini,
bakanlığın kendilerine baskı yaptığını söyleyerek isteyip istememeye bakmadan kaymakamdan olur
alarak beni görevlendirdiler. Görevlendirmem geldikten sonra bu görevi istemediğimi belirten ve
görevlendirmenin iptal olması istediğim bir dilekçeyi okula yazdım. Okulum da bu dilekçeden bir şey
çıkmayacağını kaymakam oluru ile resen atandığın için bu görevi yapmak zorunda olduğumu belirtti.
İlçe milli eğitim müdürüne, “görevlendirme yönetmeliğine göre, görevlendirmelerin memurun isteği
ile olması gerekmiyor mu?” diye sorduğumda bunun kaymakam olurunda aranmadığını söyledi.
Kimsenin bu görevi istemediğini onların da bu şekilde yaptıklarını söyledi.
Bu durumlar göz önüne alındığında;
1-Bu görevlendirme hususunda yönetmelik ne der?
2-Dilekçeme kaç gün içinde cevap verilmesi gerekmektedir?
3-Dilekçeme olumsuz yanıt gelmesi halinde hangi işlemleri yapmalıyım?
4-Bimer’e bu konuda bir şikâyette bulunmamda bir fayda var mıdır?
5-Milli eğitim bakanlığı iletişim hattından bu konu ile şikâyette bulunabilir miyim?
6-Kaymakam oluru olduğu için itiraz dilekçesini kaymakama mı yazmam gerekmektedir?
1-MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 28.09.2014 tarih ve 16791 sayılı, Bilişim
Teknolojileri Rehberliği Görevi konulu yazısına göre hareket edilmelidir.
2-Dilekçenize 15 gün içinde cevap vermek zorundalar.
3-Mahkemeye müracaat edebilirsiniz.
4-Bimer ilçeden, ilçe de okuldan bilgi ister.
5-MEB iletişim hattına müracaat edebilirsiniz, 5 gün içinde cevap verirler.
6-Dilekçenizi ilçe milli eğitime yazmanız gerekir. İlçe teklif eder kaymakamlık görevlendirir.
Kaymakamlık görevlendirilmesiyle ek ders alamazsınız. Valilik görevlendirilmesi gerekir.
Ek: Siz istemediğiniz sürece görevlendirme yapılamaz. Yasal değildir.
***
SORU-4: Sosyal etkinlikler yönetmeliğinde bu yıl yapılan bir değişiklik var mı? Velilerden para
toplanarak bunun kulüp faaliyetlerinde kullanılması mümkün mü? Yasal yükümlülükler nelerdir?
Sosyal etkinlikler yönetmeliğinde herhangi bir değişiklik yok. Gönüllü velilerden yardım alınabilir.
Bağışlar sosyal etkinlikler yönetmeliğinin 17 maddesinin d bendine göre alınabilir. Konu ile ilgili
13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal etkinlikler yönetmeliğini bakınız.
***
SORU-5: Ben bulunduğum kurumda norm fazlası olarak görev yapmaktayım. Kasım ayı sonu gibi
norm fazlası öğretmen atamalarının yapılacağı söyleniyor. Bulunduğum ilçeye eş durumu olarak
geldim. Bulunduğum ilçede şu an itibari ile 2 ihtiyaç 14 norm fazlası öğretmen bulunmaktadır. İlk
önce tercih yapmamız istenecek sonra da puanımız yetmezse resen atama yapılacaktır. Benim sorum
şu resen atamamız yapılırsa nasıl bir yol izlemeliyim? İnternette bu şekilde dava açıp kazanan
öğretmen arkadaşlarımız var.
Bulunduğunuz kurumda norm kadro fazlası iseniz il milli eğitim müdürlükleri mart ayının sonuna kadar
atama yapabilirler. Yeni norm kadrolar 27/10/2014 tarihi itibarıyla onaylandı. Sizinle beraber 14 fazla
iki eksik var demişsiniz. 2 boş kadro sizin istediğiniz yerler ise isteyiniz. Çıkmazsa sizi ilçe dışında başka
bir kuruma veremezler. Verirlerse mahkeme kararıyla geri gelirsiniz bunun örnekleri çok var.
***
SORU-6: 01/10/2011 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Eğitim Kurumları
Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Sınavında 70,707 puan aldım. 10 Haziran 2014
tarihinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin
Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğinin Çeşitli ve Son Hükümler Bölümünün 2.Maddesinin
2.Bendine göre;
“2) 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü ile müdür başyardımcılığı ve müdür
yardımcılığı seçme sınavında başarılı olanlardan sınav sonucuna göre yöneticiliğe görevlendirilmesi
yapılmamış olanlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk görevlendirme ile
sınırlı olmak üzere, başka bir şart aranmaksızın müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında
görevlendirilebilir.” denilmektedir. Bu sebeple Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine
İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesine göre yapılacak olan Müdür Başyardımcılığı ve Müdür
Yardımcılığı görevlendirmelerinde Sınav Puanımın dikkate alınmasını istiyorum. Fakat Sivas İl Milli
Eğitim Müdürlüğü yönetmelikte olmasına rağmen ilgili yönetmelik çerçevesinde duyuruya çıkmadı.
Sadece Müdür Yardımcısı olmak isteyenler başvuru formu doldurup okul idaresine teslim etti. Ben de
bu forma bir dilekçe ekleyip başvuru yaptım. Yazdığım dilekçeye cevap verilmediği gibi, dikkate
alındığını da zannetmiyorum. Ben de bunun üzerine BİMER'e istek dilekçesi yazdım. Verdikleri cevap;
“M.E.B’na bağlı eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmelerine ilişkin yönetmelik
hükümlerince görevlendirmeler ilgili valiliklerce yapılmaktadır. Konunun görev yaptığınız İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize.” şeklinde olmuştur.
Bundan sonra nasıl hareket etmem gerekiyor?
Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev almak istediğiniz boş okulları bir dilekçe yazarak
il milli eğitim müdürlüğüne müracaat ediniz eğer cevap olumsuz veya 60 gün içinde cevap gelmezse
mahkemeye veriniz. Çünkü yönetmeliğin geçici maddesinin 2. bendine göre sizi atamak zorundalar.
Yine Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirme Kılavuzunun 6-2
maddesi gereğince görevlendirme yapmak zorundalar. Sizin istediğiniz kurumlara görevlendirme
olduysa il milli eğitim teftiş ve rehberlik başkanlığına şikâyette bulunabilirsiniz.
***
SORU-7: Kadrolu öğretmen olarak atanmadan önce 23 aylık vekil öğretmenlik çalışma sürem var. Bu
sürenin kıdem ve dereceye yansıtılıp yansıtılamayacağı ve hizmet puanı hesaplanırken hangi
yönetmeliğin baz alındığı konusunda bilgilendirmenizi istiyorum.
Kadrolu öğretmen olarak çalıştığınız süreyi bir dilekçe ile ilçe milli eğitim müdürlüğünde özlük
bölümüne müracaat ederseniz emeklilik sürenize yansır.
***
SORU-8: Ben zorunlu hizmet bölgesinde çalışıyorum ve zorunlu hizmet görevim bitti. Eşim de aynı
ilde çalışıyor ama onun zorunlu hizmet görevi henüz bitmedi. Ben zorunlu hizmet görevimi bitirdiğim
için onun da bitirmiş sayılması gerekmiyor mu? Eşimin zorunlu hizmet görevini kaldırabilmem için
neler yapabilirim?
Siz zorunlu bölgedeki görevinizi tamamladıysanız siz zorunlu hizmet bölgesi olmayan herhangi bir yere
tayin isteyebilirsiniz. Eşiniz özür durumundan sizin bulunduğunuz yere tayin isteyebilir. Ancak eşinizin
zorunlu hizmeti kalkmaz ama özür durumu ortadan kalkana kadar herhangi bir yere gitmez, sizinle kalır.
***
SORU-9: Okulumda bu sene 4. sınıfları okutuyorum ve haftalık 5 saatime branş öğretmenleri giriyor.
Okul idaresi ara sınıflarda okuma yazma bilmeyen öğrencileri bizlere zimmetleyerek bu boş saatlerde
onlara okuma ve yazma öğretmemiz için görevlendirdi. Ben bunu yapmak zorunda mıyım? (Bana
gönderilen görevlendirme kâğıdını imzalamadım.) İkinci bir husus ise bu öğrencilerin dersten
çıkarılması ve başka bir yerde ders çalıştırılması yönetmeliğe uygun mudur?
4. Sınıf öğretmenlerinin derslerine branş öğretmeni girdiği takdirde sınıf öğretmeni o saatlerde okulda
olmak zorundadır, okuldan ayrılırsa ek ders ücretinden yararlanmaz. Okuma yazma öğretmek sınıf
öğretmeninin görevidir. Sınıftan alarak başka bir öğretmene öğrenci verilemez. Bu angaryadır,
öğretmene angarya yüklenemez. Okuma yazma bilmeyen öğrencilere okulda yetiştirme kursu açılabilir.
***
SORU-10: Ben 6 yıllık sınıf öğretmeniyim. İlksan’dan ayrılmak istiyorum. Bana herkes farklı şeyler
söylüyor. Son olarak mevzuat hükümlerine göre ben İlksan’dan ayrılabilir miyim? Bunun için ne
yapmam gerekiyor?
Sınıf öğretmenlerinin İlksan’dan ayrılması mümkün değil. Ancak branşa geçtikten sonra veya emekli
olduktan sonra ayrılabilirsiniz. 2012 yılından sonra üye olma mecburiyeti kaldırıldığı için isteyen üye
olabiliyor ama ayrılma söz konusu değil.
Mehmet TEKİN
Download

3. Bölüm - aktif egitim sen