TARIM ORKAM-SEN KADIN MECLİSİ YÖNETMELİĞİ
AMAÇ
Madde-1
a) TARIM ORKAM-SEN Kadın Meclisi’nin görev ve sorumluluklarının belirlenerek hayata
geçirilmesini,
b) Kolektif davranışın, denetim ve katılım süreçlerinin işletilmesini,
c) TARIM ORKAM-SEN Kadın Meclisi toplantılarının düzenlenmesini amaçlar.
KAPSAM
Madde-2
Bu yönetmelik; TARIM ORKAM-SEN Kadın Meclisi’nin çalışma usul ve yöntemini belirler.
DAYANAK
Madde-3
Bu yönetmelik Tüzüğümüzün 31. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
OLUŞUMU
Madde-4
TARIM ORKAM-SEN Kadın Meclisi; Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu,
Merkez Disiplin Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulu, Şube Disiplin
Kurulu üyeleri ve şube kadın meclislerinden birer temsilci kadın üyelerinden oluşur.
ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARI
Madde-5
a) TARIM ORKAM-SEN Kadın Meclisi, en az yılda bir kez, olağan ve önceden belirlenen
gündemle toplanır.
b) TARIM ORKAM-SEN Kadın Meclisi TARIM ORKAM-SEN Kadın Meclisi üyelerinin
1/3’ünün yazılı çağrısıyla, TARIM ORKAM-SEN Kadın Sekreteri tarafından olağanüstü
olarak toplantıya çağrılabilir.
c) Olağan toplantı gündemi, toplantının yeri ve zamanı toplantı tarihinden 30 gün önce yazılı
olarak Meclis üyelerine bildirilir. Olağanüstü toplantıların gündemi ise, toplantıdan en geç
48 (kırk sekiz) saat önce TARIM ORKAM-SEN Kadın Sekreteri tarafından hazırlanıp
TARIM ORKAM-SEN Kadın Meclisi üyelerine yazılı olarak gönderilir. Bu bildirimde faks
veya elektronik posta kullanılabilir.
d) Toplantıyı yürütmek üzere Meclis üyeleri içinden en az 3 kişilik divan kurulu oluşturulur.
Ayrıca 2 yazman seçilir. Divan Kurulu kendi içinde dönüşümlü olarak toplantının
yürütmesini sağlar.
1
e) TARIM ORKAM-SEN Kadın Meclisi, Tüzüğümüzün 31./c maddesine göre kadın
çalışmaları konusunda aldığı kararlar, TARIM ORKAM-SEN Genel Meclisi tarafından esas
alınır.
f) TARIM ORKAM-SEN Kadın Meclisi kararları tüzüğe ve Genel Kurul kararlarına aykırı
olamaz.
g) Karar almada ilke olarak ikna veya oylama yöntemini esas alır. Kararlarını toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile alır. Karar yeter sayısı, Kadın Meclisi üye tam sayısının üçte
biridir.
h) TARIM ORKAM-SEN Kadın Meclisi ihtiyaç duyduğu çalışma birimlerini (ekoloji vb)
oluşturur.
i) Toplantı Sonuç Bildirgesi hazırlanarak toplantının bitiminden önce okunur, kabul edilir.
Toplantının tümü tutanak altına alınır
j) Genel sendikal politikalara ilişkin önerilerini TARIM ORKAM-SEN Genel
Meclisi'ne sunar.
TARIM ORKAM-SEN KADIN MECLİSİ ÜYELERININ SORUMLULUKLARI
Madde-6
a) TARIM ORKAM-SEN Kadın Meclisi üyeleri, demokratik katılım süreçlerinin etkin bir
biçimde işletilebilmesi ve üyelerden gelen görüş ve önerilerin geniş bir kurulda ifade
edilmesinin sorumluluğunu taşır.
b) TARIM ORKAM-SEN Kadın Meclisi üyeleri, işkollarında ve yerellerde yaşanan sorunları
paylaşır; ortak sorunlara ortak çözümler üretilmesi için çaba gösterir.
c) TARIM ORKAM-SEN Kadın Meclisi üyeleri, Genel Kurul kararları doğrultusunda
sendikalarda kadın politikalarının derinleştirilmesi ve hayat bulması amacıyla kararlar alır;
Konfederasyon politikalarını belirler.
YÜRÜRLÜK
Madde 7Bu yönetmelik TARIM ORKAM-SEN Genel Meclisinin ……. tarihli kararı ile yürürlüğe
konulmuştur,
Bu yönetmelik TARIM ORKAM-SEN Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.
2
Download

Kadın Meclisi Yönetmeliği - Tarım Orkam-Sen