80 KALEM TIBBÝ SARF VE KIRTASÝYE MALZEMESÝ TEMÝNÝ
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ HASTANESÝ
BAÞHEKÝMLÝÐÝ / CERRAHPAÞA TIP FAKÜLTESÝHASTANESÝ
BAÞHEKÝMLÝÐÝ / DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝ/ ONKOLOJÝ
ENSTÝTÜSÜ VE KARDÝYOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ
80 KALEM TIBBI SARF VE KIRTASÝYE MALZEMESÝ TEMÝNÝ alýmý 4734 sayýlý Kamu ihale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý
bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/102768
1- Ýdarenin
a) Adresi
: ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ
DEKANLIÐI SATINALMA MÜDÜRLÜÐÜ 34094 Çapa
FATÝH/ÝSTANBUL
b) Telefon ve faks numarasý
: 2124142138 -2126351193/2124142025
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) ihale dokümanýnýn görülebileceði : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2- Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý
: 80 KALEM TIBBÝ SARF VE KIRTASÝYE MALZEMESÝ
TEMÝNÝ Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale
dokümaný içinde bulunan idari þartnameden
ulaþýlabilir.
b) Teslim yeri
: Ý.Ü. Ýstanbul Týp Fakültesi Hastanesi Taþýnýr Kayýt ve
Kontrol Birimi Ayniyat Deposu / Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp
Fakültesi Hastanesi Taþýnýr Kayýt ve Kontrol Birimi
Ayniyat Deposu / Diþ Hekimliði Fakültesi Taþýnýr Kayýt
ve Kontrol Birimi Ayniyat Deposu / Kardiyoloji
Enstitüsü Taþýnýr Kayýt ve Kontrol Birimi Ayniyat
Deposu /Onkoloji Enstitüsü Taþýnýr Kayýt ve Kontrol
Birimi Ayniyat Deposu
c) Teslim tarihi
: Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 30.06.2015
tarihine kadar ilgili birimin isteði doðrultusunda
partiler halinde .ilgili birimin sipariþinden sonra
sözleþmeye ve teknik þartnameye uygun olarak Ý.Ü.
Ýstanbul Týp Fakültesi Hastanesi TaþýnýrKayýt ve Kontrol
Birimi Ayniyat Deposu / Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi
Hastanesi Taþýnýr Kayýt ve Kontrol Birimi Ayniyat
Deposu / Diþ Hekimliði Fakültesi Taþýnýr Kayýt ve
Kontrol Birimi Ayniyat Deposu / Kardiyoloji Enstitüsü
Taþýnýr Kayýt veKontrol Birimi Ayniyat Deposu / Onkoloji
Enstitüsü Taþýnýr Kayýt ve Kontrol BirimiAyniyat
Deposuna teknik þartnamenin ekinde yer alan miktarlar
kadar teslimedilecektir.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
: Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Dekanlýk
Binasý Giriþ Kat Ýhale SalonuFatih / ÝSTANBUL
b) Tarihi ve saati
: 26.09.2014 -11:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve
Sanatkarlar Odasý belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ,
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý
olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihaletarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin
odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.3. Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince
alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veyafaaliyet belgesi veya belgeler:
1 NOLU KALEM ÝÇÝN: Ýstekliler, ithal ürün için Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü Ýçkiler
Piyasasý Düzenleme Kurulu(TAPDK) ithalata uygunluk Belgesi ve Daðýtým Yetki Belgesinin aslý
veya noter onaylý fotokopisini ihale dosyasýnda teklifiile birlikte sunmalýdýr.
• Yerli ürün için Ýmalat Üretim Belgesi ve TAPDK Daðýtým Yetki Belgesinin aslý veya noter onaylý
fotokopisini ihaledosyasýnda teklifi ile birlikte sunmalýdýr.
2 VE 3 NOLU KALEMLER ÝÇÝN: Ýstekliler, Ürünün T.C. Saðlýk Bakanlýðýna baðlý hastaneler veya
üniversite hastanelerindenalýnan MÝKRO BÝYOLOJÝK AKTÝVÝTE BELGESÝ' ni ihale dosyasýnda
teklifi ile birlikte sunmalýdýr.
•Biyosidal Ürünler Yönetmeliði kapsamýnda , Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel
Müdürlüðü'nce verilmiþruhsat belgesi veya Biyosidal Envaneri üstesi'nde kayýtlý olduðunu gösterir
belgesini ihale dosyasýnda teklifi ilebirlikte sunmalýdýr.
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 NOLU KALEMLER ÝÇÝN: Ýstekliler,
imalatçý ise imalatçý belgesi,yetkili satýcý ise satýcýlýk belgesini ihale dosyasýnda teklifi ile
birlikte sunmalýdýr.
45 NOLU KALEM ÝÇÝN: Ýstekliler.EN 11138-1 ve EN 11138-3 standartlarýna uygun olmalý ve bu
uygunluk uluslararasýakredite bir kuruluþtan alýnmýþ olup belgesini ihale dosyasýnda teklifi ile
birlikte sunmalýdýr.
46 NOLU KALEM ÝÇÝN: Ýstekliler, 11138-1 ve EN 11138-2 standartlarýna uygun olmalý ve bu
uygunluk uluslararasý akreditebir kuruluþtan alýnmýþ olup belgesini ihale dosyasýnda teklifi ile
birlikte sunmalýdýr.
48 NOLU KALEM ÝÇÝN: Ýstekliler, EN 11140-1 standartlarýna uygun olmalý ve bu uygunluk uluslar
arasý baðýmsýz akredite birkuruluþ tarafýndan onaylanmýþ olan test raporunu ihale dosyasýnda
teklifi ile birlikte sunmalýdýr.
49,50,51,52,53,54 ,55,67,68,69,70,71,72,73 NOLU KALEMLER ÝÇÝN : Ýstekliler, teklif edilen
ürünlerin medikal standartlarauygunluðunun güvenilirliði açýsýndan üretici firma SBA(STERÝL
BARRÝER ASSOCIATION) üyesi olmalýdýr. Buna dairbelgeyi ihale dosyasýnda teklifi ile birlikte
sunmalýdýr.
56 NOLU KALEM ÝÇÝN: EN 11140-1 standartlarýna uygun olmalý ve uluslararasý akredite bir
kurumdan alýnmýþ belge ihaledosyasýnda teklifi ile birlikte sunmalýdýr.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý
ile tüzel kiþiliðin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile
tüzel kiþiliðin notertasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði idari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði idari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
idare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye
cevaplarý ve açýklamalarý içerendoküman:
Ýstekliler, teklif verdikleri kalemler için ihale komisyonunca deðerlendirilmek üzere numunelerini
teknik þartnamelerde belirtilen adetlerde ihale esnasýnda komisyona teslim edeceklerdir.
Detaylar Teknik Þartnamelerde belirtilmiþtir.
2,3,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 NOLU KALEMLER ÝÇÝN:Ýstekliler
katoloðlarýný teknik þartnamede belirtilen detaylar doðrultusunda hazýrlayýp ihale esnasýnda
komisyona teslim edeceklerdir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Ýstanbul
Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Dekanlýk Satýn alma Müdürlüðü Çapa/Fatih/ÝSTANBUL
adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Dekanlýk
Binasý Giriþ Kat Ýhale Salonu Fatih / ÝSTANBUL adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný
adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir,
ihale sonucu, üzerine ihale yapýlanistekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için
teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat
sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
( Basýn: 54480 ) www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

istanbul üniversitesi istanbul tıp fakültesi hastanesi başhekimliği