Şalt ve Endüstriyel Ürünler
Fiyat Listesi
Genişletilmiş Baskı
2014-1
www.makel.com.tr
K›raç - 34522 Esenyurt - ‹STANBUL
Tel: 0212. 689 50 50 (pbx) • Fax: 0212. 689 50 61
MakelSirketlerGrubu
www.makel.com.tr • [email protected]
MakelSirketler
Dünya Engelliler Vakfı
Resmi Sponsorudur
SATIŞ ŞARTLARIMIZ
• Bu fiyat listesi 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren verece€iniz siparişler için geçerlidir.
• Fiyatlar›m›z fabrika ç›k›ş fiyatlar›d›r. KDV dahil de€ildir.
• Fiyatlar›m›z doksan (90) gün vadeli ödeme şekli esas al›narak haz›rlanm›şt›r.
• Siparişler, bayilerimizin adreslerine koli baz›nda teslim edilir.
• Bir önceki fatura onbeş (15) gün içerisinde ödenmedi€i takdirde yeni verilen siparişlerin sevkiyat› yap›lmaz.
2014/1 Fiyat listemiz ile uygulanacak iskonto oranlar› ve sat›ş şartlar›m›z› bayilerimizden ö€renebilirsiniz.
Download

Fiyat Listesi