T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
………… Anabilim Dalı / Kliniği
Tıpta Uzmanlık Öğrencileri
ROTASYON MÜRACAAT DİLEKÇESİ
SAYI : ………
KONU : Dr. ………………….…..’ın Rotasyon Uygunluğu
…/…/201…
………………….……ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA / KLİNİĞİ EĞİTİM SORUMLUSU’NA
Anabilim Dalımız / Kliniğimiz Tıpta uzmanlık öğrencisi Dr. …………...……………’ın, Tıpta ve
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nde belirtilen uzmanlık eğitimi süresince yapması
gereken zorunlu ….. ay süreli …………………….…. rotasyonunun ………….… ile ……………
tarihleri arasında Anabilim dalınızda / Kliniğinizde yapması planlanmıştır. Uygunluğu hususunda
görüşlerinize arz ederim.
Prof./Doç. Dr. ……………………..
…………………. Anabilim Dalı /Kliniği
Başkanı / Eğitim Sorumlusu
SAYI : ………
KONU : Dr. ………………..….’ın Rotasyon Uygunluğu
…/…/201…
………………………ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA / KLİNİĞİ EĞİTİM SORUMLUSU’NA
Anabilim Dalınız / Kliniğiniz Tıpta uzmanlık öğrencisi Dr. …………………………’ın, Tıpta ve Diş
Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nde belirtilen uzmanlık eğitimi süresince yapması
gereken zorunlu …… ay süreli ……………………… rotasyonunun
……………… ile
…………..…… tarihleri arasında Anabilim Dalımızda / Kliniğimizde yapması uygun görülmüştür /
görülmemiştir.
Prof./Doç. Dr. ……………………..
…………………. Anabilim Dalı /Kliniği
Başkanı / Eğitim Sorumlusu
OLUR
…. /…./201…
Tıp Fakültesi Dekanı
(Bu form 4 nüsha hazırlanır, birer tane rotasyona gönderen ve rotasyon yapılan birimde, bir tanesi dekanlık eğitim koordinatörlüğünde ve
bir tanesi de öğrencinin asistan karnesinde/dosyasında bulunur)
Download

Anabilim Dal - Tıp Fakültesi