Dersin Adı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
AKTS
Mesleğin Doğası
SBF102
1.YIL/1. Yarıyıl/ Güz
2
0
0
2
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin öğrenme
ve öğretme
teknikleri
Dersin
sorumlusu(ları)
Yok
Türkçe
Seçmeli
Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme, Örnek Olay
İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası, Diğer
Prof. Dr. Nalan Akbayrak
Bu dersin amacı öğrencilere, insanı diğer canlılardan ayıran özellikleri, genel sistem teorisi çerçevesinde
insanın çevresi ile olan ilişkisini insanı birey yapan kendilik kavramını, temel gereksinimlerini gelişim
Dersin amacı
dönemlerini, insan davranışının temel öğelerini ve holistik yaklaşımı, dünyada ve türkiyede hemşireliğin
gelişimini, sosyolojik özelliklerini, sağlıkta ekip kavramını, hemşirelikte bilimsel problem çözme yöntemini,
hemşirelik sürecini ve sağlık alanında etiği öğretmektir.
Bu dersi alan öğrenciler;
İnsanı tüm özellikleri ile tanır ve kavrar,
Genel sistem teorisini kavrar,
Hücrenin fizyolojik özeliklerini bilir,
İnsanı bütüncül ve hümanistik yaklaşım çerçevesinde tanımlar ve açıklar,
Dünyada ve Türkiye de hemşirelik mesleğinin gelişimi ve etkilendiği faktörleri bilir,
Bir meslek olarak hemşireliğin önemini değerlendirir,
Dersin öğrenme Hemşireliği sosyolojik özellikleri ile değerlendirebilir,
çıktıları
Hemşirelikte temel kavramlar ve bunların hemşirelik modellerinde kullanımını bilir,
Sağlıkta ekip kavramının önemini bilir,
Hemşirelinin rol işlev ve sorumluluklarını bilir,
Sistem teorisi ve hemşirelikle bağlantısını bilir,
Hemşirelikte bütüncül yaklaşımı bilir,
Hemşirelikte bilimsel problem çözme yöntemi, hemşirelik sürecini kavrar ve uygular,
Sağlık alanında etik standartları geliştiren nedenleri bilir,
Etik ilkelerin ve hastane etik kurullarının hata salık personeli ve kurum açısından önemini kavrar
Dersin içeriği
İnsansın özellikleri, hücre, insan davranışları ve bütüncül yaklaşım konularını içerir.
Kaynaklar
1
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
TARTIŞILACAK KONULAR
1. Hafta
İnsanı özellikleri
2. Hafta
İnsanı özellikleri, İnsanın temel gereksinimleri, İnsansın normal yaşam döngüsünü ve gelişim dönemleri
3.
Genel sistem teorisi ve hemşirelikle bağlantısı,
4. Hafta
Hücrenin biyokimyasal mekanizmaları
5. Hafta
Hücre
6. Hafta
Dünyada ve Türkiye de hemşirelik mesleğinin gelişimi ve etkilendiği faktörler
7. Hafta
Bir meslek olarak hemşireliğin önemi, Hemşirelikte temel kavramlar, Hemşirelinin rol işlev ve
sorumlulukları,
8. Hafta
I. ARA SINAV
9. Hafta
Sağlıkta ekip kavramı,
10. Hafta
Hemşirelikte bilimsel problem çözme yöntemi, hemşirelik süreci,
11. Hafta
Kendilik kavramı
12. Hafta
Hemşirelikte İnsana bütüncül ve hümanistik yaklaşım
13. Hafta
Sağlık alanında etik standartlar, Etik ilkelerin ve hastane etik kurullarının hasta sağlık personeli ve
kurum açısından önemi
14. Hafta
II. ARA SINAV
15. Hafta
YARIYIL SONU SINAVI
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Sayısı
Süresi
Katkı Payı
Toplam İş Yükü
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
2
Program yeterlilikleri
1.
Hemşirelik alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilir ve kullanır.
2.
Bilginin doğruluğunu geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilir.
3.
Hemşirelik alanındaki yeni yaklaşımları ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
4.
Hemşireliğin profesyonel rol ve sorumluluklarını yerine getirir.
5.
Hemşirelik uygulamalarında, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.
6.
Hemşirelik bakımında bütüncül yaklaşım kullanır.
7.
Mesleki uygulamalarına temel olan kuram ve modelleri bilir ve uygular.
8.
Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.
9.
Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme sürecini kullanır.
10. Sağlığı koruyan, geliştiren, gerektiğinde iyileştiren ve rehâbilite eden bakım hizmetlerini
yürütür.
Yeterliği Sağlama Düzeyi: 1. Düşük, 2. Düşük/orta, 3. Orta, 4. Yüksek, 5. Mükemmel
1
2
3
4
5

3
Download

Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta