ÖZET
Bürokrasi elbette günümüze özgü bir olgu değildir. Tarihsel olarak pek çok
imparatorluğun güçlü bürokratik yapılara sahip olduğu görülmektedir. Ancak tarihsel
açıdan modern dönemdeki bürokrasi olgusu karakteristik olarak farklı bir niteliğe
sahiptir.
Weber’in
de
belirttiği
gibi,
modern
bürokrasi,
dünyanın
rasyonalizasyonunun ve sekülarizasyonunun önemli bir göstergesi ve aracıdır. Çoğu
durumda bürokrasi ve teknokrasi, siyasal alan üzerinde önemli bir güç ve baskı
unsuru haline gelmektedir. Bu bağlamda, günümüzde siyaset ile bürokrasi ilişkisi
önemli sorunlara sahne olmuştur. Demokratik bir yapı ve işleyiş açısından
bürokrasinin gücü hep tartışılagelmiştir. Gelişmiş ülkelerde de bürokrasi-siyaset ve
bürokrasi-demokrasi sorunu hala varlığını devam ettirmektedir. Ancak Türkiye’de
bürokrasi-siyaset ve bürokrasi-demokrasi ilişkisi çok daha özgül bir konumda olup,
tarihsel açıdan çok çetrefil bir konu olmuştur. Türkiye’de bürokratik aygıtın ve
devletçi seçkinlerin konumu demokratikleşme süreci açısından hayati bir önem
taşımaktadır. Demokratikleşme sürecinde atanmışlar ile seçilmişler arasındaki güç
ilişkilerinin dengeli bir şekilde kurumsallaştırılabilmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada, önce bürokrasi, demokrasi ve bu iki olgu arasındaki ilişki
kavramsal ve teorik açıdan ele alınmıştır. Sonra da Türkiye’de Cumhuriyet dönemi
içerisinde ne türden görünümler oluştuğu serimlenmeye ve değerlendirilmeye
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bürokrasi, Demokrasi, Bürokrasi-Demokrasi Đlişkisi,
Türkiye’de Bürokrasi-Demokrasi
ii
Download

Bürokrasi ve Demokrasi.