Kurumiçi Girişimcilik
Yeni İK Danışmanlık Grubu#
Kurumiçi Girişimcilik Röportajı "
"
"
"
"
"
"
"
"
Kurumiçi Girişimcilik İçin #
Şirket Kültürü Değişmeli#
Çalışanlar işlerini yaparken bulundukları kurum için girişimlerde de bulunabiliyorlar. Buna kurumiçi
girişimcilik deniyor. Bu kültürün oturması için şirketteki hiyerarşik engellerin ortadan kalkması ve
çalışanların bu yönde teşvik edilmesi gerekiyor.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
.
Zeynep Mengi’nin, Prof.Dr. Türker Baş ile yaptığı röportaj 25 Mayıs 2014
tarihli Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanmıştır
Kurumiçi Girişimcilik
"
"
"
"
Türkiye’de şirketler çalışanlarını ne kadar iç girişimciliğe yönlendiriyor? Bu konuda bilinçliler mi? şirketler de var. Bu şirketlerde küçük
iyileştirmeler, KAİZEN gibi farklı bir
kategoride değerlendirilirken, şirket içi
girişimciliğin kapsamı yeni ürün ve
hizmetlerin yanı sıra, şirketin rekabet
gücünü etkileyecek türdeki yapısal
değişiklik önerilerini – (ki bunlar şirketin
üretim süreci, müşteri ilişkileri, dağıtım ve
satış kanalları, gelir ve maliyet yapısı,
ortaklık ilişkileri gibi pek çok alanda
olabilir) içerecek şekilde genişletiliyor. #
"Türkiye’de özellikle değişimin yoğun olarak
yaşandığı bilişim, telekomünikasyon, ilaç
gibi sektörlerde tepe yöneticilerin şirketiçi
girişimciliğin önemini kavradıklarını
düşünüyorum. Bu konuda çok fazla
danışmanlık talebi alıyoruz. Fakat bunun
nasıl başarılacağı konusunda kafalar karışık
ve çok farklı uygulamalar söz konusu. #
"
Çalışanları iç girişime yönlendirmek içine neler yapılabilir? "Şirketlerdeki hiyerarşik organizasyon
"
İç girişimcilik şirketlerde nasıl işliyor? "Pek çok şirkette, öneri kutularıyla toplanan
fikirlere dayalı olarak yapılan küçük
iyileştirmeler şirketiçi girişimcilik olarak
kabul ediliyor. Ben bunu az ile yetinmek
olarak görüyorum. Çünkü bu tür bir
uygulamayı şirketiçi girişimcilik olarak
tanımladığınızda, daha fazlasını
aramıyorsunuz. Çalışanların gerçek
potansiyellerini ortaya çıkarmayı sağlayacak
düzenlemelere gitmiyorsunuz. Bu bir uç
nokta, fakat şirketlerimizin büyük bir
bölümü burada.#
yapılarını ve bürokratik iş yapma
biçimlerinin şirket içi girişimciliğin
önündeki en büyük engel olduğunu
düşünüyorum. #
"
Her şeyden önce hiyerarşik yapılar, mevcut
işleri daha etkin yürütmek üzere
tasarlanmıştır. Ortaya atılan yeni bir fikir ara
kademedekilerin onayı olmadan tepe
yönetime taşınamaz. Bu da şirketiçi girişim
fikirlerinin hayata geçirilmesini yavaşlatır. #
"
"
Diğer uç noktadaki şirketler ise, sadece yeni
ürün ve hizmetleri şirketiçi girişimcilik
kapsamına alıyor. 3M gibi tamamen ARGE’ye dayalı şirketlerde bu yaklaşımı
uygulayabilirsiniz. Fakat şirketinizin temel
yetkinliği AR-GE değilse, bu bakış açısı
mevcut ürün ve hizmetlerde
gerçekleştirilebilecek yapısal değişikliklerin
önünü tıkar. Herkes yeniliklere
odaklandığından, mevcut ürünlerle kimse
ilgilenmez. #
Ayrıca hiyerarşik yapılar, yeni fikirlerin tepe
yönetime ulaşmasını geciktirmenin ötesinde,
fikirlerin ara kademelerde kaybolmasına yol
açabilir. Bu özellikle yeni fikirlerin ara
kademe yöneticilerin pozisyonlarını tehdit
ettiği durumlarda yaşanır. Ara kademe
yöneticiler bu endişelerini açıkça ifade
etmeseler de aldıkları küçük küçük
kararlarla şirketiçi girişimleri etkisiz hale
getirirler. Bu nedenle öncelikle tepe yönetim
ile şirketiçi girişimi gerçekleştirecek
çalışanlar arasındaki kademelerin
azaltılması ve bu iki grup arasındaki
iletişimi geciktiren bürokratik engeller
kaldırılması büyük önem taşımaktadır.
"
Tabi bunların dışında iç girişimciliği bir iş
modeli inovasyonu olarak gören ve bu
sayede ciddi rekabet avantajı sağlayan
2/5
Kurumiçi Girişimcilik
"
"
"
"
Tabi bu çok kolay değil. Yeniden yapılanma
zaman alan bir süreç. Başlangıçta
bürokrasiden bağımsız, doğrudan tepe
yönetimine bağlı takımların oluşturulması
ara bir çözüm olabilir. Büyük ölçekli pek
şirket, hiyerarşik yapı ve bürokrasinin
getirdiği olumsuzlukları bu şekilde aşıyor. #
Tabi bir de maddi ödüller var. Ben maddi
ödüllerin temel motivasyon aracı olarak
kullanılmasını doğru bulmuyorum. Bunun
birkaç nedeni var. İlki şirketiçi girişimcilik
bir şirkete milyonlarca TL kazandırabilir.
Dolayısıyla çalışana vaat edilen ödül,
şirketin elde ettiği tasarruf ya da kazancın
yanında çok küçük kalıyor. Bunun
sonucunda çalışan her halükarda hakkını
alamadığını düşünüyor. İkincisi maddi
ölçütlerin kullanıldığı şirketlerde işbirliği
kaçınılmaz olarak zarar görüyor. Fikri ortaya
atanlar daha fazla pay isterken, diğerleri
bunu kabul etmek istemiyorlar. Sonuçta
işbirliği zarar görüyor. Burada çalışanlara
hiçbir koşulda maddi ödül verilememeli
demiyorum. Maddi ödül diğer
mekanizmaların tamamlayıcı olarak görev
yapmalı, ön plana çıkartılmamalı.#
"
Bunların dışında tepe yönetimin katılımıyla
yapılacak fikir geliştirme toplantıları şirket
içi girişimciliği tetiklemek için kullanılabilir.
Bu uygulama sayesinde, hem yeni fikirler
üretilirken, hem de çalışanlar yönetimle
doğrudan iletişim kurma imkanı buluyorlar.
Bu toplantılarda tepe yönetim çalışanlardan
beklentilerini açıklıyor. Daha sonra onlardan
bu amacı gerçekleştirmek için neler
yapılacağı konusunda fikir alıyor. Hatta bazı
girişimlerin onayı dahi bu toplantılarda
verilebiliyor. #
"
Şirketiçi girişimciliğin çalışanlar için faydaları neler? "Çalışanlar için en büyük faydası özgürlük.
"
Motivasyon olarak neler sunulabilir? "Tepe yönetimin konuya verdiği önemi
gösteren, çalışanın yaptığı işten gurur
duymasını sağlayacak uygulamalar
yapılabilir. Örneğin İstanbul’da kurumsal
danışmanlığını yaptığımız bir şirkette mavi
yaka bir çalışan, üretim hattının
dengelenmesiyle ilgili çok önemli bir soruna
çözüm getirdi. Ertesi sabah şirketin aracı, bu
çalışanı evinden alarak eşiyle birlikte
boğazda kahvaltıya götürdü. Çalışana ayrıca
para ödülü de verildi. Fakat onu şirket
içinde efsane haline getiren aldığı para
ödülü değil, ona sunulan bu küçük jest oldu. #
Şirketiçi girişimcilik çalışanları bir sistemin
dişlisi olmaktan çıkartarak kendini ifade
etme, özgün değer yaratma fırsatı sağlıyor. #
Ayrıca şirket içi girişimcilikte bireyin şirkete
olan bağlılığını azaltıyor. Daha açık bir
ifadeyle, çalışan şirket değiştirmek
istediğinde referans mektubunun ötesinde
sunabileceği başarılara sahip oluyor. #
"
Şirketler için faydaları neler? "Şirket içi girişimcilik, kurumsal kireçlenme
"
tanımladığımız hantallaşmayı önler.
Şirketler, bu sayede değişen piyasa şartlarına
cevap verebilecek ölçüde çevik bir yapıya
kavuşabilir, tehditlere daha dirençli hale
gelirken, fırsatları daha kolay
değerlendirebilirler. #
Bunun dışında şirketiçi girişimde başarılı
olanlara daha fazla özgürlük, serbest
çalışabileceği daha fazla zaman verilebilir.
Bu tür bir ayrıcalık çalışanın yaptığı işle
gurur duymasını sağlarken, sorumluluğun
baskısını hissetmesini de sağlayacaktır.
3/5
Kurumiçi Girişimcilik
"
"
"
İç girişimci olabilmek için çalışanda ne gibi özellikler olması gerekiyor? Kendi proje gruplarını oluşturmalarına izin
veriyoruz. Burada elde edilen başarı ve
bunun bilançoya yansıması, tepe yönetimini
daha ciddi adımlar atmaya ikna ederken,
diğer çalışanları da şirket içi girişimciliğe
teşvik ediyor. Özetle kapsamlı bir şirketiçi
girişimcilik programı başlatmadan önce,
şirkette kültürel değişim yaratacak ve diğer
çalışanlara yol gösterecek başarı hikayeleri
yaratıyoruz.#
"İç girişimci olmak için yaratıcı bir bakış açısı
şart, fakat yeterli değil. Aslında millet olarak
yaratıcılık konusunda pek sıkıntımız yok.
Çok iyi fikirler ortaya atılıyor. Sorun
bunların hayata geçirilme noktasında
yaşanıyor. Fikirlerimizi modelleme,
uygulanabilir iş planlarına dönüştürme
konusunda sıkıntılarımız var. Aslında bu
kısa süreli eğitimlerle giderilebilecek sorun.
Fakat her nasılsa sorun olmaya devam
ediyor. #
#
Bunun dışında iyi bir şirket içi girişimcinin,
takım arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurma,
girişimi destekleyecek koalisyonlar
oluşturabilme, girişime liderlik edebilme,
tepe yönetime projenin yararlarını net bir
şekilde aktarabilme gibi becerilere sahip
olması gerektiğini düşünüyorum. #
"
Herkes olabilir mi? "Ben uygun şartların sağlanması halinde
herkesin şirketiçi girişimcilik adına önemli
adımlar atabileceğine inanıyorum. #
"
Çalışanlarını iç girişimciliğe teşvik etmek isteyen şirketlere veya bu alanda daha önce hiç çalışma yapmamış şirketlere neler önerirsiniz? "Bizim şirketlerimiz bir anda herkesi
girişimci yapmak, tüm çalışanların girişimci
potansiyelinden faydalanmak istiyorlar. Tabi
bu pratikte mümkün değil. Şirketlerin
saydığım yapısal engellerin ötesinde mevcut
iş yapma kültürleri de buna izin vermiyor. #
"
Bunun için işe, küçük projelerle
başlanmasını tavsiye ediyorum. Bu konuda
danışmanlık verdiğim şirketlerde, öncelikle
girişimci ruha sahip kişileri belirliyoruz.
4/5
Kurumiçi Girişimcilik
"
"
"
Copyright © 2014 Yeni İK Danışmanlık Grubu#
"
Yeni İK Danışmanlık Grubu#
Yıldız Posta Caddesi Akın Sitesi#
No.8/34 Gayrettepe İSTANBUL#
"
Yayın: Mayıs 2004, İstanbul, Türkiye#
"
Online dokümanlarda yer alan tüm metin, resim ve
içeriğin hakları Yeni İK Danışmanlık Grubuna aittir. #
"
Yeni İK Danışmanlık Grubu, online dokümanlardaki
malzemenin ve bilginin ("içerik") hazırlanma aşamasında,
kendisinden beklenebilecek âzami dikkati sarf etmiş
olmasına rağmen, bu malzeme ve bilginin doğruluğu ve/
veya bütünlüğü hakkında herhangi bir beyanda
bulunmamakta ve de bu hususta herhangi bir garanti
vermemekte; ayrıca bu içerik ve/veya bu içeriğe
güvenilerek alınmış kararlar hakkında herhangi bir
mesuliyet kabul etmemektedir.#
"
Online dokümanlardaki içerik, TİCARİ KULLANIM VE
DAĞITIM AMACI İLE KOPYALANAMAZ,
DEĞİŞTİRİLEMEZ VEYA BAŞKA BİR SİTEDE
KULLANILAMAZ. Bu içeriğin herhangi bir kısmının
izinsiz çoğaltılması veya kullanımı kesinlikle yasaktır.
Lüften gerekmedikçe çıktı almayınız.
5/5
Download

İndir - Yeni İK Danışmanlık