PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ (PÇB)
1. Araştırılacak bir problem belirler ve bu problemi çözmek için plan
yapar.
a) Çözülecek bir problemi tanımlar.
b) Ön bilgi ve deneyimlerini de kullanarak; araştırmaya başlamak için çeşitli
kaynaklardan bilgi toplar.
c) Bilimsel gerçek ile görüş ve değerleri birbirinden ayırt eder.
d) Belirlediği problem için test edilebilir bir hipotez kurar.
e) Söz konusu problem veya araştırmadaki bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen
değişkenleri belirler.
f) Değişkenlerin nasıl ölçüleceğini, uygun ölçüm aracını seçerek, tanımlar.
g) Problem için uygun bir çözüm tasarlar.
2. Belirlediği problemin çözümü için deney yapar ve veri toplar.
a) Uygun deney malzemelerini veya araç-gereçlerini tanır ve güvenli bir şekilde kullanır.
b) Gerektiğinde amacını gerçekleştirecek araçlar tasarlar.
c) Kurduğu hipotezi sınamaya yönelik düzenekler kurar.
d) Hipotez test etme sürecinde diğer değişkenleri sabit tutarken, bağımsız değişkenin
bağımlı değişken üzerindeki etkisini ölçer.
e) Ölçümlerindeki hata oranını azaltmak için yeterli sayıda ölçüm yapar.
f) Gözlem ve ölçümleri sonucunda elde edilen verileri düzenli bir biçimde birimleriyle
kaydeder.
3. Problemin çözümü için elde ettiği verileri işler ve yorumlar.
a) Deney ve gözlemlerde toplanan verileri tablo, grafik, istatistiksel metotlar veya
matematiksel işlemler kullanarak analiz eder.
b) Verilerin analizi sonucunda ulaştığı bulguları matematiksel eşitlikler gibi modellerle
ifade eder.
c) Analiz ve modelleme sürecinde sayısal işlem yaparken hesap makinesi, hesap
çizelgesi, grafik programı, vb araçları kullanır.
d) Bulguları veya oluşturulan modeli yorumlar.
e) Oluşturulan modeli değişik problemlerin çözümüne uyarlar.
f) Problem çözümü esnasında yapılabilecek olası hata kaynaklarının farkına varır.
g) Problem çözümlerinde matematiksel işlemleri kullanmayı yaşam tarzı haline getirir.
h) Araştırmanın sınırlılıklarını belirler ve sınırlılıkları sonucu yorumlamada kullanır.
i) Kendi bulgularını diğer bulgularla karşılaştırarak aralarında ilişki kurar.
4. Problemin çözüm sürecinde izlediği yolu, ulaştığı bulgu ve sonuçları etkili
bir şekilde sunar.
a) Problem çözümünde ulaştığı sonuçları metin, sayı, tablo, grafik, şema vb. formatları
kullanarak sunuma hazırlar.
b) Sonuçları sunmak için uygun materyal ve ortamı seçer.
c) Sonuçları etkili bir şekillerde sunar ve paylaşır.
d) Sunum sürecinin etkililiğini değerlendirir.
Download

PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ (PÇB) 1. Araştırılacak bir problem