TEMİNAT TABLOSU - TURKUAZ
TEMİNATLAR
Yatarak teşhis tedavi (Ameliyat, radyoterapi, kemoterapi, diyaliz, vb.)
A) Yurt içinde gerçekleşen masraflar için
B) Yurt dışında gerçekleşen masraflar için*
Oda - Refakatçi
LİMİT
KAPSAMI
Limitsiz
Limitsiz
Standart /
Tek Kişilik Oda
Ücreti
SİGORTALI
KATILIM PAYI
Yok
Madde 7.10.
Günlük
Yok
Yoğun Bakım
Ünitesi Ücreti
Günlük
Yok
Limitsiz
3.650
Yıllık**
Yok
Yok
Küçük müdahale
Limitsiz
Yıllık **
Yok
Evde hemşire bakımı
Limitsiz
Yoğun bakım ünitesi
Hastane sonrası ayakta tedavi (Doktor, ilaç, tanı, ileri tanı vb.)
A) Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında gerçekleşen masraflar için
B) Diğer sağlık kuruluşlarında gerçekleşen masraflar için
Trafik kazası sonrası acil diş teminatı
%20
500
Yıllık **
Yok
8.500
Yıllık **
Yok
650
Yıllık **
Yok
1.000
Yıllık **
Yok
Kontrol mamografisi teminatı (40 yaş ve üzeri bayanlar için)
Limitsiz
Yok
PSA testi teminatı (40 yaş ve üzeri erkekler için)
Limitsiz
Yılda
bir kez*****
Yılda
bir kez*****
Anlaşmasız kara ambulansı
Limitsiz
%20
Yurt içi acil yardım (Kara, hava ambulansı vb.)***
Limitsiz
Yok
Yurt dışı acil yardım (Kara, hava ambulansı vb.)****
Limitsiz
Yok
Elit check-up (18 yaş ve üzeri kişiler için)
Limitsiz
2 yılda
bir kez********
Yok
Konjenital (Doğuştan / Doğumsal), yapısal hastalık ve sakatlıklar teminatı
10.000
******
Yok
Ferdi kaza teminatı*******
25.000
Yıllık **
Yok
Suni uzuv ve protez teminatı
Yardımcı tıbbi malzeme
Acil ayakta tedavi***
Yok
Teminat limitleri TL cinsindendir.
* Bu planın ‘Teminat Uygulama Esasları’ Madde-7.10.’da belirtilmektedir. Yurt dışında gerçekleşen masraflar madde 7.10. hükümlerine istinaden
Türkiye’de tedavisi olan durumlar için Acıbadem Hastaneler Grubu ve / veya muadili hastane ücretleri ile sınırlı olup, Türkiye’de tedavisi
olmayan durumlar için 500.000 TL ile sınırlandırılmıştır.
** 1 yıldan kısa süreli sigortalarda, teminatlar poliçe başlangıç-bitiş tarihleri arasında geçerlidir.
a-) Sigortalı katılımı olmayan teminatlarda, ilgili teminat için ödenecek azami tazminat tutarı, teminat limitine eşittir.
b-) Sigortalı katılımı olan teminatlarda, ilgili teminat kapsamında ödenecek azami tazminat tutarı, uygulanan esaslar dâhilinde teminat limitinden
sigortalı katılım payı düşüldükten sonra kalan meblağa eşittir. *** Bu teminat, sadece özel şartlar Madde 2.20. de belirtilen acil durumlardaki ayakta tedavilerde geçerlidir. **** Bu teminatın kapsamı ‘Yurt İçi ve Uluslararası Acil Yardım, Ambulans Hizmeti / Groupama Assistance’ bölümünde belirtilmiştir.
***** Bu teminatlar her poliçe döneminde bir kez olmak üzere bu teminatlar için belirlenen özel anlaşmalı sağlık kurumlarında geçerlidir. ****** Konjenital (Doğuştan / Doğumsal), yapısal hastalık ve sakatlıklar teminatı tüm sigortalılık süresi boyunca teminat limiti kadar kullanılabilecektir.
******* Ferdi kaza teminatı isteğe bağlı olarak ek prim ile 50.000, 100.000 ve 150.000 TL limitli verilebilmektedir.
******** Bu planın ‘Teminat Uygulama Esasları’ Madde-3.23.’de belirtilmektedir.
Download

TEMİNAT TABLOSU - TURKUAZ