KARIŞIMLAR ÇALIŞMA SORULARI…….KARIŞIMLAR ÇALIŞMA SORULARI…………
1.
Heterojen Karışım nedir?
2.
Heterojen karışımları sınıflandırınız!
3.
Aşağıdaki kavramları açıklayınız!
Süspansiyon:
7.
Çözücü ve çözünenin fiziksel hallerine göre
çözeltilerin sınıflandırılmasına günlük yaşamdan 5
örnek veriniz. (Çözelti adı, çözücünü fiziksel
hali+çözünenin fiziksel hali)
8.
İyonik yapılı bileşiklerin suda çözünmesiyle ilgili hangi
genellemeler yapılabilir?
9.
Aşağıdaki tabloda bulunan iyonik yapılı bileşik
genellemesinin hsuda çözünme durumlarını
ÇÖZÜNÜR, AZ ÇÖZÜNÜR, ÇÖZÜNMEZ olarak
belirtiniz.
Emülsiyon:
Aerosol:
Adi Karışım:
Amalgam:
Bileşik Türü
1A grubu elementlerinin
iyonlarını içeren bileşikler
VII A grubu elementlerinin
iyonlarını içeren bileşikler
Halojenlerin Ag+, Hg2+2 ve Pb+2
ile yaptıkları bileşikler
Suda Çözünme Durumu
NO3- içeren bileşikler
Alaşım:
10. Benzerlik ilkesi nedir?
4.
Homojen Karışım Nedir ve çoğunlukla hangi isimle
adlandırılır?
11. CCl4 molekülü suya katılırsa çözünür mü?
Etkileşimlerini belirterek nedeni ile açıklayınız!
5.
Homojen Karışımları açıklayarak sınıflandırınız!
12. Normal basınçta ve oda sıcaklığında gaz halinde
bulunan O2 molekülleri suda çözünür mü?
Etkileşimlerini belirterek nedeni ile açıklayınız!
6.
Bir karışımın homojen olup olmadığına hangi
ölçütlere göre karar verilir?
13. Etil alkol suda çözünür mü? Etkileşimlerini belirterek
nedeni ile açıklayınız!
50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer ÇP Anadolu Lisesi Kimya Öğretmenleri
Sayfa 1
KARIŞIMLAR ÇALIŞMA SORULARI…….KARIŞIMLAR ÇALIŞMA SORULARI…………
14. Sofra tuzu (NaCl) suda nasıl çözünür? Etkileşimlerini
belirterek nedeni ile açıklayınız.
22. 24 gram KNO3 kullanılarak %25’lik KNO3’ün sulu
çözeltisi hazırlanıyor. Buna göre, bu çözelti için
kullanılan su kaç gramdır?
15. KF suda nasıl çözünür? Etkileşimlerini belirterek
nedeni ile açıklayınız.
23. Kütlece %30luk NaOH çözeltisi hazırlamak için 140
gram suda kaç gram NaOH çözünmelidir? (Oran
kurarak çözünüz)
16. Aşağıdaki çizelgede verilen madde çiftlerinin birbiri
içinde çözünüp çözünmeyeceğini aralarındaki
etkileşimleri belirterek yazınız!
Bileşen 1
Bileşen 2
Açıklama
KCl
H2O
CH3OH
H2O
Katı İyot (I2)
H2O
Katı İyot (I2)
CCl4
CH3OH
C2H5OH
CCl4
H2O
KNO3
H2O
CH4
CCl4
24. 200 mL saf metil alkol üzerine su eklenerek 800 mL
çözelti hazırlanıyor. Buna göre, bu çözelti hacimce
yüzde kaç metil alkol içerir?
25. 3 gram gümüş nitrat tuzundan kütle/hacimce %2’lik
kaç mL çözelti hazırlanabilir?
17. Çözünürlük nedir? Sıcaklık çözünürlüğe nasıl etki
eder?
18. Kütlece yüzde derişim nedir?
26. 150 mL suda 50 mL etil alkolün çözünmesiyle
hazırlanan çözeltinin derişimini %(V/V) ve( % m/m)
olarak hesaplayınız. (etil alkol=0,8 g/mL)
19. Hacimce yüzde derişim nedir?
20. Kütle/Hacim Yüzdesi nedir?
21. ppm ve ppb nedir?
Sevgili öğrenciler,
Sınavda ders kitabınızın 1. Ünite
konuları ile 2.Ünite s. 84’e kadar bütün
konularından ve sorularından
sorumlusunuz.
Ne kadar çok soru çözerseniz başarı
şansınız o kadar yüksek olur.
50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer ÇP Anadolu Lisesi Kimya Öğretmenleri
Sayfa 2
Download

Çalışma Soruları