Yönetim Nedir?
* Süreç olarak; birtakım faaliyet ve fonksiyonları
* Sanat olarak; bir uygulamayı
* Bilim olarak; sistemli ve bilimsel bilgi topluluğunu ifade eder.
* İşlerin insanlar aracılığı ile yaptırılması sanatıdır (Mary Parker Follet)
* Örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için insan ve fiziksel kaynaklarını en etkin ve düzenli bir
biçimde sağlayan, yerleştirilmesini ve kullanımını koordine eden, onu çevresi ile dinamik bir denge
içinde tutabilen bir süreçdir.
İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme,
koordinasyon ve denetim fonksiyonlarının yerine getirilmesidir.
Tarihsel Süreçte Yönetim
* Klasik Yönetim Anlayışı
* Neo-Klasik Yönetim Anlayışı
* Davranışsal Yönetim Anlayışı
* Modern Dönem ve Durumsallık Yönetim Anlayışı
* Post Modern Dönem
Çağdaş Yönetim Modelleri
* Amaçlara Göre Yönetim
* Performans Yönetimi
* Stratejik Yönetim
* Futuristik Yönetim
* Değişim Mühendisliği
* Toplam Kalite Yönetimi
* Benchmarking(Kıyaslama)
* İnsan Kaynakları Yönetimi
•
Amaçlara Göre Yönetim
* 1954/ Peter Drucker
* Yöneticiye, işletmenin hedeflerini belirleme, bu hedeflere ulaşmasını sağlayacak faaaliyet planları
hazırlama, bu faaliyetler arasında koordinasyon sağlama, faaliyetleri denetleme ve elde edilen
sonuçları değerlendirme sorumluluğunu veren bir yönetim biçimidir.
Bir organizasyonda üst ve astların amaçlarını birlikte belirledikleri, sorumluluk alanlarını ve
ulaşacakları sonuçları birlikte kararlaştırdıkları ve belirli dönemlerde bu amaçlar ve sonuçların
gerçekleşip gerçekleşmediğini birlikte inceledikleri bir süreçtir.
Bir Süreç Olarak;
* Amaçların belirlenmesi
* Faaliyet planlaması
* Kendi kendini kontrol
* Periyodik değerlemeler
Amaçların Belirlenmesi
* Kurumsal/ Birimsel/ Bireysel
* SMART Tekniği
* Uzun/Orta/Kısa dönemli
* Katılımcı
Faaliyet Planlanması
* Faaliyetlerin, nasıl, nerede, ne zaman ve kim tarafından yapılacağı kararlaştırılır
* Yönetici sadece söylenileni yapan değil, bizzat bu süreçte yer alan kişidir.
Kendi Kendini Kontrol/Uygulama
* Planları uygulamaya koymak ile amaçlara ulaşmak arasındaki bağlantıyı sağlar.
* Yöneticiler daha önce belirlenen amaçlara ulaştıracak kararları bu safhada almakta, uygulamayı
izlemekte, uygulamadan gelen sonuçlara göre kendi kendilerini kontrol etmekte, amaçlar
doğrultusunda sapmaları belirlemekte ve bunları giderici yeni kararlar almaktadır.
Download

Yönetim Nedir? Tarihsel Süreçte Yönetim