sinir sistemi
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SANTRAL (MERKEZİ) SİNİR SİSTEMİ
Encephalon (beyin)
Telencephalon (cerebrum, beyin yarımküreleri)
Hemispherium cerebri (beyin yarımküresi)
Diencephalon (ara beyin)
Thalamus
Hypothalamus
Epithalamus
Subthalamus
Truncus encephalicus (beyin sapı)
Mesencephalon (orta beyin)
Pons
Bulbus (medulla oblongata)
Cerebellum (beyincik)
Medulla spinalis (omurilik)
2
•
•
•
•
•
•
•
•
BEYİN ZARLARI
Dura mater cranialis
Dura mater spinalis
Falx cerebri
Falx cerebelli
Tentorium cerebelli
Diaphragma sella
Arachnoidea mater
Pia mater
3
•
•
•
•
•
•
SINUS DURA MATRIS (DURAL SİNÜSLER)
Sinus sagittalis superior
Sinus sagittalis inferior
Sinus rectus
Sinus transversus
Sinus sigmoideus
Sinus cavernosus
BEYİN VENTRİKÜLLERİ 4
Ventriculus lateralis •
Ventriculus tertius •
Ventriculus quartus •
PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ 5
Kranyal sinirler •
Nervus olfactorius (I) (koku siniri) •
Nervus opticus (II) (görme siniri) •
Nervus oculomotorius (III) •
Nervus trochlearis (IV) •
Nervus trigeminus (V) •
Nervus abducens (VI) •
Nervus facialis (VII) (yüz siniri) •
Nervus vestibulocochlearis (VIII) (işitme-denge siniri) •
Nervus glossopharyngeus (IX) (dil-yutak siniri) •
Nervus vagus (X) (gezgin sinir) •
Nervus accessorius (XI) •
Nervus hypoglossus (XII) (dil siniri) •
Spinal sinirler •
3
Santral (merkezi) sinir sistemi
4
Encephalon (beyin)
5
Telencephalon (cerebrum, beyin yarımküreleri)
Hemispherium cerebri (beyin yarımküresi)
Telencephalon ise, iki tane hemispherium cerebri’den
(beyin yarımküresi) oluşur.
6
Diencephalon (ara beyin)
Diencephalon; thalamus, hypothalamus, epithalamus ve
subthalamus denilen alt bölümlerden oluşur.
Thalamus
7
Hypothalamus
8
Epithalamus
9
Subthalamus
10
Truncus encephalicus (beyin sapı)
Truncus encephalicus; mesencephalon (orta beyin), pons
ve bulbus (medulla oblongata) olmak üzere üç bölümden oluşur. Beyin yarımkürelerini ve beyinciği omuriliğe
bağlar. İç organlar ile beyin arasındaki bağlantıyı sağlar.
Refleks hareketlerin, kalp atımlarının ve solunum hızının
denetiminden sorumludur. Hem beyinden baş ve boyun
kaslarına (örneğin çiğnemeyi, yutkunmayı ve konuşmayı
sağlayan kaslar), hem de görme, işitme ve koklama duyularından beyne giden kranyal (kafatası) sinirleri de beyin sapından geçer.
11
Mesencephalon (orta beyin)
12
Pons
13
Bulbus (medulla oblongata)
14
Cerebellum (beyincik)
Medulla spinalis (omurilik)
Download

sinir sistemi