ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ
Moderatör
: Bülent ÖZCAN (Başkan)
Konuşmacılar
: Dr. Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER (İletişim Koordinatörü)
Emirhan H. ASLAN (Uzman, Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü)
İstanbul, 19 Şubat 2014
ERASMUS+ SPOR
3 Öncelik
- Spor ve Sağlık
- Spor ve Ekonomi
2 Ana Eylem
-
İşbirliği Ortaklıkları
Kar Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Etkinlikleri
- Toplumda Sporun Yeri
İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI
İstanbul, 19 Şubat 2014
İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI
Nedir?
• Yerel, Bölgesel, Ulusal ve Avrupa düzeyindeki Spor
Kuruluşları ve Kamu ile sporla bağlantılı diğer tüm kuruluşların
bir araya gelerek (eğitim kurumları dahil) spora ilişkin farklı
alanlarda yenilikçi deneyimler geliştirme, transfer etme,
uygulama gibi fırsatlar sunan bir program..
• Maksimum 500.000 Avro (%20 eş-finansman)
İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI
Amaçları;
•
•
•
•
•
•
•
özellikle amatör spor ve fitness alanlarında dopingle mücadele
her alanda şikeyle mücadele
şikenin engellenmesini teşvik
şikeye karşı farkındalık artırma
sporda gönüllülüğü teşvik ve herkesin spora erişimini kolaylaştırma
sporda şiddet, ırkçılık,hoşgörüsüzlük ve her türlü ayrımcılık ile
mücadele; bu alandaki eğitimsel ve yenilikçi yaklaşımları teşvik
AB Beden Eğitimi Rehberi ve Sporcuların Çift Taraflı Kariyerleriyle ilgili
AB Klavuzu gibi belgelerdeki stratejilerin uygulanmasını desteklemek
Özel amaç: Yaygın ve amatör olarak yürütülen spor dallarına
(Grasroots sports) yönelik projelere özel önem verilecek..
İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI
Ne tür faaliyetler?
•
•
•
•
•
•
•
•
paydaşlar arasında ağ kurma
iyi uygulamaların belirlenmesi ve paylaşılması
eğitim ve öğretim materyallerinin geliştirilmesi ve uygulanması
spor alanında yaygınlaştırıcıların yeterliliklerini artırmaya yönelik
faaliyetler – özl. spor insanları arasında etik davranışların ve
mesleki ahlak kurallarının teşvik edilmesine yönelik faaliyetler
bireylerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimi açısından sporun
değeri konusunda farkındalık artırma faaliyetleri
toplumsal ve ekonomik sorunlarla mücadele etmek için sporun
kanıt temelli çalışmalarını geliştirmeye yönelik faaliyetler (veri
toplama, anketler vb.)
spor ile sağlık,eğitim ve gençlik alanları arasındaki yenilikçi
sinerjileri teşvik etmeye yönelik faaliyetler
tüm bu faaliyetleri destekleyen konferanslar, seminerler,
toplantılar, etkinlikler ve farkındalık artıcı eylemler..
İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI
Kimler Başvurabilir?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde spordan sorumlu bir kamu
kurum/kuruluşu
ulusal Olimpiyat Komitesi veya Ulusal Spor Konfederasyonu
yerel, bölgesel,ulusal veya Avrupa düzeyinde bir spor kurum/kuruluşu
bir ulusal spor ligi
bir spor kulübü
sporcuları temsil eden bir kurum/kuruluş veya sendika
Spordaki profesyonelleri (antrenörler, yöneticiler vb.) ve gönüllüleri
temsil eden bir kurum/kuruluş veya sendika
“herkes için spor” hareketini temsil eden bir kurum/kuruluş
fiziksel faaliyetin tanıtımı alanında aktif bir kurum/kuruluş
aktif dinlence sektörünü temsil eden bir kurum/kuruluş
eğitim, öğretim veya gençlik alanında aktif bir kurum/kuruluş
İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI
Katılımcı kurum/kuruluş sayısı
• En az 5 farklı Program ülkesinden 5 kurum /kuruluş
Proje Süresi
• 12-18-24-30 veya 36 ay
• Süre projenin hedefine ve zaman içinde planlanan faaliyetlerin
türüne göre başvuru aşamasında seçilmelidir
Faaliyetin yer(ler)i
• Faaliyetler İşbirliği Ortaklığında yer alan kurum/kuruluşların
ülkelerinde (bir veya daha fazla) gerçekleşmelidir.
BAŞVURULAR doğrudan Brüksel’de yerleşik
Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansına yapılacaktır!
İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI
Son Başvuru
Tarihi (saat 13:00)
Proje başlangıç tarihi;
takip eden yıl 1 OCAK
İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI
HİBE ÖLÇÜTLERİ 1
Proje Tasarım ve Uygulama
Kalitesi
Proje Ekibinin Kalitesi/
İşbirliği Düzenlemeleri
20 Puan
20 Puan
AB
Politikalarında
spor hedefleri
Genel Proje
Aşamalarının
Kalitesi
Tamamlayıcı
ortaklık profili
Proje
Çıktılarının
Kalite Kontrolü
Program
Amaçları
Projenin kendi
iç uyumu
Sorumluluk
Paylaşımı
Katılımcılara
Örgütlere vs
Etkiler
Sorun – İhtiyaç
Analizi
Fizibilite
Farklı Eğitim
Alanları
Yayım Dağıtım
ve Paylaşım
Gerçekçi
Amaçlar, vs
Fayda Maliyet
Analizi
Yeni
Katılımcılar
Sürdürüle
bilirlik
İlgililik-Uygunluk
30 Puan
Etki / Yaygınlaştırma
30 Puan
İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI
HİBE ÖLÇÜTLERİ 2
• Her bir kalemden , o kaleme ayrılan puanın en az %50’sini
almalı.
• Toplamda en az 60 puan alınmalı.
İşbirliği Ortaklıkları bütçesinin %50’si
- AB Beden Eğitimi Rehberi
- Sporcuların Çift Taraflı Kariyerleriyle ilgili AB Klavuzu adlı
belgelerdeki stratejilerin uygulanmasını destekleyen
projelere tahsis edilecek..
İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI
SIK YAPILAN HATALAR;
• Başvuruyu son başvuru günü son dakikaya bırakmak
(buna bağlı olarak süreyi kaçırmak)
• On-line başvuru sürecini tamamlamamak
• Başvuruda eksik evrak (özl. Yetki Belgesi’nin Yasal
Temsilci tarafından imzalanmamış olması)
• Ön Değerlendirme Kriterlerine uyulmaması ( katılımcı
ülke sayısı, hibe hesaplaması, eş finansman kuralları
vb.)
İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI
ÖNERİLER 1
• Ortak olarak alınacak kuruluşların profili ve rolü çok iyi belirtilmeli
(neden bu ülke?, neden bu kuruluş?)
• Ortaklık kompozisyonu tecrübeli ve yenileri bir araya getirecek
şekilde olmalı
• Projede yer alan tüm kuruluşlar en başından sonuna kadar sürece
dahil edilmeli ve sorumluluklar buna göre belirlenmeli
• Ortakların mali yükümlülükleri açık ve net bir şekilde ortaya
konulmalı
• Başvuru formunu doldurmaya başlamadan önce formun yapısını
anlamak için baştan sona doğru bir okuma yapılmalı
• Başvuru sisteme yüklenmeden önce dışarıdan tecrübeli bir göze
inceletilmeli (mümkünse)
İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI
ÖNERİLER 2
• Kalite Kontrol süreçleri etkin bir şekilde işletilmeli
• Sonuçların en ekonomik yollarla nasıl elde edileceği ortaya
konulmalı
• Proje ekibinin uzmanlığı, deneyimi ve projeye katkıları açık ve net bir
şekilde belirtilmeli
• Proje süresince ve sonrasında beklenen etkiler açıkça anlatılmalı
• Ortak kuruluşlar içerisinde ve dışarısında yaygınlaştırma ve
sürdürülebilirlik stratejisinin nasıl olacağı ortaya konulmalı
İYİ UYGULAMALARDAN
BİRKAÇ ÖRNEK
KÂR AMACI GÜTMEYEN
AVRUPA SPOR ETKİNLİKLERİ
İstanbul, 19 Şubat 2014
Kâr Amacı Gütmeyen
SPOR ETKİNLİKLERİ
Nedir?
•
Kâr amacı gütmeyen kurum veya kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları
tarafından Avrupa genelinde organize edilen spor etkinlikleri için desteklerdir.
Gerekçe:
• Cinsiyet eşitliği ve engellilik stratejisi kapsamında sosyal içerme ve fırsat
eşitliğinin spor alanında da uygulanmasının desteklenmesi
•
•
Fiziksel aktivite ve sporu teşvik etmek amacıyla Avrupa Birliği Beden Eğitimi
Rehberi uygulanmasının desteklenmesi
Kâr Amacı Gütmeyen
SPOR ETKİNLİKLERİ
Amaçları;
• Sosyal içerme, fırsat eşitliği ve beden eğitimi aktivitelerinin sağlığa
olumlu etkisi konusunda görünürlüğün ve bilincin arttırılması
• Spor ve gönüllü etkinliklere katılımın arttırılması
• Sosyal dışlanma riski altındaki grupların katılımının arttırılması
Özel amaç: Yaygın ve amatör olarak yürütülen spor dallarına
(Grasroots sports) yönelik projelere özel önem verilecek..
Kâr Amacı Gütmeyen
SPOR ETKİNLİKLERİ
 Ne VAR?
• Sporcular, koçlar ve gönüllüler tarafından
düzelenecek uluslararası eğitimler,
• Sportif etkinlik, organizasyon
çerçevesinde düzenlenen konferanslar,
seminerler, atölye çalışmaları ve
toplantılar,
• Yasal aktivitelerin uygulanması
(değerlendirmeler, ileriye dönük planlar)
Ne YOK?
•
•
Ulusal, uluslararası seviyede veya Avrupa seviyesinde spor
federasyonları/ligler tarafından düzenli olarak yıllık olarak organize edilen
spor müsabakaları;
Profesyonel spor müsabakaları
Kâr Amacı Gütmeyen
SPOR ETKİNLİKLERİ
Kimler Başvurabilir?
Spor alanında aktif olan
• Kamu kurumları
• STK’lar
Örneğin;
• Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede spordan sorumlu bir kamu
kurum/kuruluşu,
• Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası seviyede veya Avrupa
seviyesinde sporla ilgili bir STK,
Kâr Amacı Gütmeyen
SPOR ETKİNLİKLERİ
Katılımcı kurum/kuruluş sayısı
• 12 farklı Program ülkesinden kurum /kuruluşlar (Ortak ülkelerin
katılımına açık değil)
• Çok taraflı değil tek taraflı denilebilir.
Proje Süresi
• 1 yıla kadar (hazırlıktan son değerlendirmeye kadar tüm süreçler dahil)
Hibe
• Max. 2.000.000 Euro (%20 eş finansman)
BAŞVURULAR;
Brüksel’de yerleşik Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme
Ajansına yapılacaktır!
Kâr Amacı Gütmeyen
SPOR ETKİNLİKLERİ
Proje uygulama aralığı:
1 Haziran – 31 Aralık
EACEA website: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sport-not-forprofit-european-sport-events-eacs1113_en
Kâr Amacı Gütmeyen
SPOR ETKİNLİKLERİ
Proje başlangıç tarihi;
takip eden yıl 1 OCAK
Kâr Amacı Gütmeyen
SPOR ETKİNLİKLERİ
HİBE ÖLÇÜTLERİ 1
İlgililik-Uygunluk
30 Puan
Proje Tasarım ve Uygulama
Kalitesi
40 Puan
Etki / Yaygınlaştırma
30 Puan
İlgililik-Uygunluk
30 Puan
AMAÇLAR:
• Sosyal içerme ve eşit fırsat konularında spor alanındaki AB stratejilerinin
uygulanmasını desteklemek,
• Spora ve fiziksel faaliyete katılımı teşvik etmek amacıyla AB Beden Eğitimi Rehberi’nin
uygulanmasını desteklemek,
• Avrupa Spor Haftasının muhtemel organizasyonunu desteklemek (ilki 2015’te)
NE ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞMİŞ:
• doğru bir ihtiyaç analizi
• Açık, gerçekçi ve sonuca yöenlik
• Yenilikçi veya tamamlayıcı bir etkinlik
• AB seviyesinde etki
Proje Tasarım ve Uygulama
Kalitesi
40 Puan
TUTARLILIK: amaçlar, faaliyetler ve talep edilen bütçe arasında tutarlılık,
AÇIKLIK: çalışma programının tüm aşamalarının açıklığı,
GEREKÇELİLİK: ihtiyaç analizleri yapılmış ve mevcut duruma katkısı gerekçelendirilmiş,
Avrupa’dan ortaklar bulunmasının sebepleri, faydaları
ÖZENLİ: faaliyet, zaman, kaynak planlaması yapılmış ve bir sistematiğe oturtulmuş,
KAPSAYICILIK: Uygulamada, öğretim, yarışmalar, antrenörlük vb. gibi farklı alanlarda
uzmanlık sahibi kişileri kapsar
Etki / Yaygınlaştırma
30 Puan
Çıktılar nasıl değerlendirilecek?
Projenin potansiyel etkisi ne olacak?
• katılımcılar ve katılımcı kurum/kuruluşlar üzerinde
• Yerel, bölgesel, ulusal seviyede ve/veya Avrupa seviyesinde dolaylı yararlananlar
üzerinde
Yaygınlaştırma planı nasıl uygulacak?
• proje çıktılarını katılımcı kurum/kuruluşların içinde ve dışında paylaşmaya yönelik
tedbirlerin uygunluğu ve kalitesi
• etkinlik görünürlüğünü artırmaya yönelik tedbirler
Kâr Amacı Gütmeyen
SPOR ETKİNLİKLERİ
HİBE ÖLÇÜTLERİ 2
• Her bir kalemden , o kaleme ayrılan puanın en az %50’sini
almalı.
• Toplamda en az 60 puan alınmalı.
Kâr Amacı Gütmeyen
SPOR ETKİNLİKLERİ
SIK YAPILAN HATALAR;
• Başvuruyu son başvuru günü, son dakikaya bırakmak
(buna bağlı olarak süreyi kaçırmak)
• On-line başvuru sürecini tamamlamamak
• Başvuruda eksik evrak (özl. Yetki Belgesi’nin Yasal
Temsilci tarafından imzalanmamış olması)
• Ön Değerlendirme Kriterlerine uyulmaması (katılımcı
ülke sayısı, hibe hesaplaması, eş finansman kuralları
vb.)
İYİ UYGULAMALARDAN
BİRKAÇ ÖRNEK
Changing Lives
Faydalı Adresler
Erasmus+ website: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
E+ Programme Guide: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
EACEA website: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
Erasmus + SPORT website: http://ec.europa.eu/sport/
Ortak Bulmak için;
https://sporttool.teamwork.fr/
www.ua.gov.tr
Download

Erasmus+ Spor Destekleri Sunumu