BĠRĠNCĠ GÜN: 8 MAYIS PERġEMBE
00
30
AÇILIġ SERAMONĠSĠ (Yer:Mimarlık Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu) YÖK ÜYESĠ Prof. Dr. DurmuĢ GÜNAY (Dünyada ve Türkiye’de Yükseköğretimin Yönetimi)
30
45
ÇAY VE ĠKRAM
45
45
DAVETLĠ KONUġMACI
45
00
ÇAY VE ĠKRAM
09 - 10
10 - 10
10 - 11
11 - 12
Bets Ann SMITH (Yer:Mimarlık Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu)
PANEL: Güncel GeliĢmeler IĢığında Eğitim Yönetimi ve Pedagojik Formasyon Programının Geleceği
1200 - 1300
Oturum BaĢkanı:
( Yer:Mimarlık Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu )
Prof. Dr. Ali BALCI
Panelistler: Prof. Dr. Selahattin TURAN, Prof. Dr. Ayhan AYDIN, Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ, Prof. Dr. Vehbi ÇELĠK
00
13 - 14
00
YEMEK
Salon 1
Salon 2
Salon 3
Salon 4
Salon 5
Salon 6
Salon 7
Salon 8
Farklı Sosyal
Bağlamlarda Liderlik
Eğitim Yönetiminde
Yeni YaklaĢımlar:
Küresel Rekabet -Yerel
Gerçekler
Etkili Okulların
Yaratılmasında Liderlik
Gücü
Geleceği DüĢünme:
21. Yüzyılda Eğitimin
Geleceğini Hayal
Etmek
Eğitim Sorunlarının
Çözüm Sürecinde
Üniversitelerimiz:
Öğretmen YetiĢtirme,
Ġstihdam Etme ve Yeni
Eğilimler
Eğitim Sorunlarının
Çözüm Sürecinde
Üniversitelerimiz:
Öğretmen YetiĢtirme,
Ġstihdam Etme ve
Yeni Eğilimler
21. Yüzyılda Eğitim
Reformu: Öğrenci
Öğrenmesi
21. Yüzyılda Eğitim
Reformu: Öğrenci
Öğrenmesi
Oturum BaĢkanı:Prof.
Dr. Selahattin TURAN
Oturum BaĢkanı:
Prof. Dr. Cemil
YÜCEL
Oturum
BaĢkanı:Doç.Dr. Engin
KARADAĞ
KolaylaĢtırıcı Liderlik .
Hüsameddin DEMĠR
Eğitim Fakültesi
Öğretim Elemanlarının
Örgütsel Güven Ve
Sinizm Algılarının
Örgütsel Bağlılıkları
Üzerindeki Rolü .
Evrim EROL
Ak Parti Hükümetleri
Döneminde (2002-2013)
Uygulanan Eğitim
Politikalarının Eğitimde
Fırsat EĢitliği
Bakımından Analizi .
Turan CANÖZ
Oturum BaĢkanı:
Prof. Dr. Ayhan
AYDIN
BranĢ Öğretmenliğine
Geçen Sınıf
Öğretmenlerinin Bu
Kararlarının Sebepleri
Ve GeçiĢ Sonrası
KarĢılaĢtıkları Sorunlar
Mehmet Selman
KAYAN
00
14 - 15
15
Ġlkokul Ve Ortaokul
Yöneticilerinin Yetki
Kullanım Kaygı
Düzeyleri Ġle Risk
Yönetme Ve Öz
yeterlikleri Arasındaki
ĠliĢki . Ġbrahim Halil
ÇANKAYA, Çetin
TAN
Eğitim AraĢtırmaları
Çerçevesinde Okul
Müdürlerinin
GörüĢlerinin
Değerlendirilmesi .
Yasir ARMAĞAN,
Nail YILDIRIM
Okul Yöneticilerinin
YetiĢtirilmesinde
Problem Temelli
Öğrenme: Bir Model
Önerisi . Songül
KARABATAK,
Muhammed
TURHAN
Oturum BaĢkanı:
Prof. Dr. Ali BALCI
Okul Müdürlerinin
Yönetimsel
DavranıĢlarında Ġnsan
ĠliĢkileri .
Mehmet OKUTAN
Oturum
BaĢkanı:Prof. Dr.
Burhanettin
DÖNMEZ
Beklenti Ve Liderlik
Yapıları Ölçeğinin
Türkçeye Uyarlanması
Ve Öğretmen
Beklentileri Ve Okul
Yöneticilerinin Liderlik
Yapılarının Ġncelenmesi
. Aydın BALYER ,
Ali YILDIZ, Kenan
ÖZCAN
Oturum BaĢkanı:Prof.
Dr. Vehbi ÇELĠK
Oturum BaĢkanı :
Prof.Dr. Servet
ÖZDEMĠR
Öğretmenlerin Mesleki
Tutumları Ġle Sınıfta
Uyguladıkları Disiplin
YaklaĢımları Arasındaki
ĠliĢki . Sinem
DEMĠRSOY, ġeyma
BAYCAN, Bilal
YILDIRIM
Mekanik-Organik Örgüt
Kuramı Bağlamında 6548
Nolu Kanunun Okul
Yöneticilerine ĠliĢkin
Hükümlerinin
Doğurgularının
Ġncelenmesi . Kamil
YILDIRIM
Okul Müdürünün
Üslubuna ĠliĢkin
Öğretmen GörüĢlerinin
Değerlendirilmesi
. Ġzzet DÖġ
Lise Öğrencilerinin Göç
Profili Ve Gelecek
Beklentileri, Özge
HACIFAZLIOĞLU,
Muhammet ÖZBATAK,
Selçuk ġĠRĠN, Özlem
KARAIRMAK
Uluslararası Öğrenci
Değerlendirme
Programı (PISA)
Verilerine Göre Okul
Ġklimini Etkileyen
Bazı Faktörlerin
Ġncelenmesi . Metin
ÖZKAN
Pedagojik Formasyon
Uygulamasında
KarĢılaĢılan Sorunlar
(Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Örneği) .
Ġbrahim GÜL, Sibel
BAKAN, Avni ÜNAL
ĠĢbirliğine Dayalı Okul
Süreçleri Ölçeğinin
Türkçeye Uyarlanması
Ve Öğretmen
Yeterliliğinin
Ġncelenmesi . Kenan
ÖZCAN, Ali YILDIZ,
Aydın BALYER
Okulun Bilimsel Analizi
Ve Okula Akademik
Destek Temelli Üniversite
Stratejik Planlama
–Okul ĠĢbirliği (Bir Model
Eğitiminin Öğretmenlerin
Önerisi) . Sevim
Stratejik Planlamaya
ÖZTÜRK, Münir
ĠliĢkin Algıları
ġAHĠN, Celalettin
Üzerindeki Etkisi . Betül
KORKMAZ, Nesip
BALKAR, Mahinur
DEMĠRBĠLEK, Sadun
Gözde KASURKA
KILINÇ, Bülent
BERKEBAN, M. Ekber
ÖZDEMĠR
Türkiye’de Son Yıllarda
Yapılan Eğitim
Reformlarının Basındaki
Yansımaları . Abdullah
DURAKOĞLU
DönüĢümcü Liderlik
DavranıĢının Öğrenen
Örgüte Ve GeliĢim
Kültürüne Etkisi (Eğitim
Kurumlarında Bir
AraĢtırma) . Gamze Ebru
ÇĠFTÇĠ, Melahat
ÖNEREN, Zeynep
BOZTEPE
KüreselleĢme Ve Son
On Yıllık Süreçte Türk
Eğitim Politikaları
Üzerine Etkileri .
Servet BALIKCI,
Zülfü DEMĠRTAġ
Öğretmenlerde Duygusal
Zekânın TükenmiĢliğe
Etkisinde Stres
Düzeylerinin Aracılık
Etkisi . Ahmet Cezmi
SAVAġ, Bayram
BOZKURT
Sosyal Adalet Liderliği
Ölçeği: Geçerlik Ve
Güvenirlik ÇalıĢması .
Kadir BEYCĠOĞLU,
Fatma KESĠK
Öğretmen Adaylarının
Bilimsel Epistemolojik
Ġnançları: Karma Yöntem
ÇalıĢma . Sevgi KOÇ,
Hasan Basri
MEMDUHOĞLU
Yabancı Dil Derslerinin
Yürütülmesindeki
Farklılıklar, Sebepleri Ve
Öğrenci Tutumlarına
Etkileri . Semra Kıranlı
GÜNGÖR
Ortaöğretim Okullarında
Görev Yapan Okul
Müdürlerinin Vizyoner
Liderlik DavranıĢları Ġle
Öğrenci BaĢarısı
Arasındaki ĠliĢki . Özkan
KÜÇÜK, Zülfü
DEMĠRTAġ
Okul Ġklimin
Akademik BaĢarıya
Etkisi: Bir Meta
Analiz ÇalıĢması .
Özge ÖZTEKĠN,
Engin KARADAĞ,
Sabiha ĠġÇĠ, Fatih
BEKTAġ
Öğretmenlerde ĠĢ
Stresinin ĠĢten Ayrılma
Niyetine Etkisinde
Depresyon Düzeylerinin
Aracılık Etkisi . Fatime
EROL, Ahmet Cezmi
SAVAġ
Örgütsel Adalet Ve
Örgütsel Güven
Algısının Örgütsel
Bağlılık DavranıĢına
Etkisi . Yar Ali
METE, Hüseyin
SERĠN
Yönetici Ve
Öğretmenlerin
GörüĢlerine Göre
Ġlköğretim Kurumları
Standartlarının
Değerlendirilmesi .
Ġ.Bakır ARABACI
6528 Sayılı Kanunla Okul
Yöneticisinin
Görevlendirmesinde
Yapılan DeğiĢikliğe ĠliĢkin
Okul Yöneticilerinin
GörüĢleri .
Fatih BOZBAYINDIR
Eğitim Kurumlarında
Toplam Kalite Yönetimi
AnlayıĢı: ġırnak Milli
Eğitim Müdürlüğü Örneği
. Arzu YILDIRIM,
Oktay YILDIRIM
BĠRĠNCĠ GÜN: 8 MAYIS PERġEMBE
15
15 - 15
30
ÇAY VE ĠKRAM
Salon 1
Salon 2
Farklı Sosyal
Bağlamlarda Liderlik
Eğitim Yönetiminde
Yeni YaklaĢımlar:
Küresel Rekabet -Yerel
Gerçekler
Oturum BaĢkanı:
Prof. Dr. Münevver
ÖLÇÜM ÇETĠN
Oturum BaĢkanı:Prof.
Dr. Burhanettin
DÖNMEZ
Salon 3
Salon 4
Salon 5
Salon 6
Salon 7
Salon 8
Etkili Okulların
Yaratılmasında Liderlik
Gücü
Geleceği DüĢünme:
21. Yüzyılda Eğitimin
Geleceğini Hayal
Etmek
Eğitim Sorunlarının
Çözüm Sürecinde
Üniversitelerimiz:
Öğretmen YetiĢtirme,
Ġstihdam Etme ve Yeni
Eğilimler
Eğitim Sorunlarının
Çözüm Sürecinde
Üniversitelerimiz:
Öğretmen YetiĢtirme,
Ġstihdam Etme ve
Yeni Eğilimler
21. Yüzyılda Eğitim
Reformu: Öğrenci
Öğrenmesi
21. Yüzyılda Eğitim
Reformu: Öğrenci
Öğrenmesi
Oturum BaĢkanı:Prof.
Dr. AyĢe
DEMĠRPOLAT
Oturum
BaĢkanı:Doç. Dr. Ġ.
Bakır ARABACI
Oturum BaĢkanı:Prof.
Dr. Vehbi ÇELĠK
Oturum BaĢkanı:Doç.
Dr. Feridun SEZGĠN
Oturum BaĢkanı:Doç.
Dr. Zülfü DEMĠRTAġ
Oturum BaĢkanı:Doç.
Dr. Abdurrahman
EKĠNCĠ
Öğretmenlerde ĠĢ
Stresinin Sağlık
Problemlerine Etki . M.
KürĢat HAMURLU,
Ahmet Cezmi SAVAġ
AB Projeleri Katkıları
Değerlendirme Ölçeği:
Geçerlik Ve Güvenirlik
ÇalıĢması . Fatma
KESĠK, Esergül
BALCI
Kolektif Öğretmen
Yeterliği Ġnancı Ölçeğini
Türkçe ’Ye Uyarlama
ÇalıĢması . Burhanettin
DÖNMEZ,Ufuk
ERDOĞAN,Metin
KIRBAÇ
OECD Ülkeleri Ġle
Türkiye’de
Yükseköğretimin Ve
Finansmanın Yönetiminin
KarĢılaĢtırılması Ve
Türkiye Ġçin Finansman
Yönetimi Model Önerisi .
Yüksel KAVAK, Haydar
ATEġ
Okul Müdürü
DavranıĢlarının Öğretim
Liderliği Açısından
Değerlendirilmesi . Engin
ASLANARGUN
Türkiye Ve ABD
Yükseköğretim
Sistemlerinde
AraĢtırma
Görevlilerinin
Ġstihdamı Ve ÇalıĢma
KoĢulları . Enes
GÖK, Cemalettin
ĠPEK
Okul Öncesi Eğitim
Kurumlarına Devam
Eden 4-5 YaĢ
Çocuklarının
KiĢisel/Sosyal-Dil-Ġnce
Motor-Kaba Motor
GeliĢimlerinde Yaratıcı
Dramanın Etkililiği.
Erkan YAMAN, Nuray
ERAN
Ġlkokullarda
Performans Yönetimi
Uygulamaları Ġle
Öğretmenlerin Örgütsel
Adalet Algıları
Arasındaki ĠliĢki . Ümit
KAHRAMAN
Sınıf Öğretmenlerinin
Örgütsel Sağlık
Algılarının Demografik
Özelliklere Göre
Ġncelenmesi . Bekir
BULUÇ
6-8. Sınıf Öğrencileri Ġçin
En Çok Tercih Edilen
Okuma Kitaplarının PISA
Okuma Alanı Ve Türkçe
Öğretim Programı Temel
Becerilerini KarĢılama
Düzeylerinin Ġncelenmesi .
Emel DĠNÇ
Okul DönüĢümü Ve
DönüĢüm Liderliği .
Mehmet ġükrü
BELLĠBAġ
Okul ĠyileĢtirme Ve
GeliĢtirme: Bir
Literatür Taraması .
Ali TAġ, Abdullah
SELVĠTOPU, Veysel
BORA, Bekir
GÜNEY,Himmet
SELVĠTOPU
Akademisyenlerin BakıĢ
Açısıyla Yükseköğretim
Kurumu: Metafor
AraĢtırması . BaĢak
EROĞLU
Üniversite
Öğrencilerinin
Algılarına Göre Sosyal
Sorumluluk Alanında
Görev Alma Nedenleri
ve Sonuçları . Ebru
KÜLEKÇĠ, Habib
ÖZGAN
Öğretmenlerin Okulda
Yalnızlıklarının Kariyer
Evrelerine Göre
Ġncelenmesi . AyĢen
BAKĠOĞLU, Mithat
KORUMAZ
Sosyo-Ekonomik Yönden
Dezavantajlı Okullarda
Öğrencilere Sağlanan
Akademik Ve Sosyal
Ġmkânların Ġncelenmesi .
Serkan KOġAR, Ferudun
SEZGĠN, Zeki ÖĞDEM,
Emre ER
Etik Kültürün Yordayıcısı
Olarak Moral Kimlik Ve
Etik Liderlik .
Vehbi Çelik
Kim Ne Söyledi?
Serbest Kıyafet
Uygulaması . Celal
Teyyar UĞURLU,
Soner DOĞAN,
Ġhsan TOPÇU ve
Ahsen DEMĠR
Öğretmenlerin Okulda
Yalnızlık Düzeyleri Ġle
ĠĢe KarĢı Duygu
Durumları Arasındaki
ĠliĢki . Aynur
B.BOSTANCI,
ĠbrahimSAYILIR
Eğitim Denetmenlerinin
Mesleki Etik Ġlkelere
Öğretmen Adaylarının Uymalarına ĠliĢkin Okul
Benimsedikleri Sınıf Ġçi Yöneticilerinin GörüĢleri
Disiplin Modelleri .
Abdurrahman
Aygül Oktay, Özge
EKĠNCĠ, Abdulhakim
Nur ATĠK
ASLAN, Fehmi
DEMĠR, ġehmus
ORAL
Anaokullarında Ve
Anasınıflarında ÇalıĢan
Okul Öncesi
Öğretmenlerinin
Örgütsel Bağlılık
Düzeylerinin
Ġncelenmesi . Canan
KĠġĠAL
Okul Müdürlerinin
Yönetim Stillerinin
Kamu Sendikacılığı
Yönetim Kuramları
Hakkında Üye GörüĢlerine
Açısından
ĠliĢkin . Durdu Mehmet
Değerlendirilmesi.
BAYRAKTAR
Durdağı AKAN, ġenol
SEZER
Okul Yönetim
Süreçlerine Katılım Ġle
Ġlgili Veli GörüĢleri .
Abdurrahman
EKĠNCĠ, Ömer Murat
ÖTER, Faysal
ÖZDAġ
Okul Yöneticilerinin
Okul-Çevre(PaydaĢ)
ĠliĢkilerini Yönetmeye
ĠliĢkin . Abdullah
SELVĠTOPU, Abdullah
BALIKÇI, Ahmet
AYPAY
Örgüt Kültürünün
Örgütsel Öğrenme
Üzerindeki Etkisinin
Değerlendirilmesi .
Arzu YILDIRIM,
Oktay YILDIRIM
Ġlköğretim Okullarında
ÇalıĢan Yöneticilerin
Örgütsel Sinizm Algısı
(Çanakkale-Balıkesir
Örneği) . Ġ. Aysun
ÇALIġKAN, Sanem
DĠLBAZ, AyĢe ÖZGE
KÜPELĠ
1530- 1645
Okul Yöneticilerinin
Belirli Sürelerle
Görevlendirilmesi
Eğitim Yönetimindeki
Durağanlığı
Kaldırılabilir Mi? .
Eray DEMĠRÇELĠK
Okul Yöneticilerinin
Örgüt Kültürü Algısı .
AyĢe ġĠMġEK, Emine
BABAOĞLAN
6528 Sayılı Kanunla
Okul Yöneticisinin
Görevlendirmesinde
Yapılan DeğiĢikliğe
ĠliĢkin Okul
Yöneticilerinin
GörüĢleri, Fatih
Bozbayındır Mahmut
Kalman
Öğretmenlerin ĠĢ YaĢam
Kaliteleri Ġle Örgütsel
Bağlılıkları Arasındaki
ĠliĢki . Sinan YALÇIN,
Ġsa YILDIRIM, Durdağı
AKAN, ġükrü ADA
BĠRĠNCĠ GÜN: 8 MAYIS PERġEMBE
45
16 - 17
00
ÇAY VE ĠKRAM
Salon 1
Salon 2
Farklı Sosyal
Bağlamlarda Liderlik
Oturum BaĢkanı:Doç.
Dr. Ġ. Halil
ÇANKAYA
Ġlköğretim Okulu
Yöneticilerinin Ve
Öğretmenlerinin
Okullarındaki Ġnsan
Kaynaklarının
Yeterliğine Ve Etkili
Olmasına ĠliĢkin
GörüĢleri. . Ferhat
HAN
1700- 1815
Vardiyalı ÇalıĢanların
TükenmiĢlik
Düzeylerinin
Belirlenmesine Yönelik
Bir AraĢtırma (Aksaray
Örneği) . Erol
KOYUNCU, Atilla
ELÇĠ
Bir Okul Kültürü
OluĢturma Denemesi:
Malkara Örneği .
Ġbrahim ÇAKAL
Okul Müdürlerinin
Okullarda Psikolojik
Sermayeyi Arttırma
Becerisine ĠliĢkin
Öğretmen GörüĢleri .
Semra KURT
1815 - 1830
1830 - 1930
Salon 3
Eğitim Yönetiminde
Yeni YaklaĢımlar:
Küresel Rekabet -Yerel
Gerçekler
Oturum BaĢkanı:Prof.
Dr. AyĢe
DEMĠRPOLAT
Okul Öncesi Eğitim
Kurumlarında Yönetim
Sorunları . Rıdvan
KÜÇÜKALĠ, ġükrü
ADA, Durdağı AKAN,
Mustafa DAL
Okul Yöneticilerinin Bilgi
Yönetimi Yeterlikleri Ġle
Problem Çözme Becerileri
Arasındaki ĠliĢki .
Hüseyin AKAR,
Mehmet ÜSTÜNER
Eğitimde Fenomenolojik
YaklaĢım: Sınırlılıkları Ve
Çözüm Önerileri . Sezen
DĠNCEL, Mehmet
ġAHĠN
Ġlkokullarda Mesleki
Öğrenme Topluluklarının
OluĢturulmasında
KarĢılaĢılabilecek
Güçlükler . Çiğdem
ÇAKIR, Sevilay ġAHĠN
Etkili Okulların
Yaratılmasında Liderlik
Gücü
Oturum BaĢkanı:Prof.
Dr. Vehbi ÇELĠK
Salon 4
20 - 21
Salon 7
Salon 8
21. Yüzyılda Eğitim
Reformu: Öğrenci
Öğrenmesi
21. Yüzyılda Eğitim
Reformu: Öğrenci
Öğrenmesi
Oturum BaĢkanı:
Prof.Dr. AyĢen
BAKĠOĞLU
Liselerde Akademik
Öğrencilerin Matematik
BaĢarısızlık: Nedenleri
Dersinde Akıllı Tahta
Ve Önlenmesine ĠliĢkin
Kullanımına Yönelik
Öğretmen Ve Okul
Tutumlarının ÇeĢitli
Yöneticilerinin GörüĢleri
DeğiĢkenler Açısından
. Ferudun SEZGĠN,
Ġncelenmesi . Samet
Emre ER, Didem
GÜNDÜZ, H. CoĢkun
KOġAR, Serkan
ÇELĠK
KOġAR
Öğrencilere Göre Okul
Müdürü . Ahmet
BAġTAN, Cengiz
KASIMAY, Ġlhan
TETĠK
Ġlk ve Orta Okullarda
Görevli Öğretmenlerin
Okulda Ruhsal
Atmosfere ĠliĢkin
Algıları . Habib
ÖZGAN, Mustafa
Cüneyt ARSLAN
Okul Yöneticilerinde
Yönetsel Güçlülük, Stres
Ve Depresyon ĠliĢkisi .
Muhammed TURHAN,
DönüĢ ġENGÜR, Songül
KARABATAK,
Muhammed ZĠNCĠRLĠ
Okul Yöneticileri Ve
Öğretmenlerin
KaynaĢtırma
Uygulamalarındaki
Destek Eğitim
Odalarına ĠliĢkin
GörüĢlerinin
Ġncelenmesi . Nihan
Çağlar
Öğretmenlerin Sınıf Ġçi
Yönetim Becerilerinin
Öğrencilerin Okula
ĠliĢkin Tutumlarına Etkisi
Ali CÜLHA, Abdullah
ADIGÜZEL
Sosyal Adalet Liderliği
Ve Etkili Okul .
Merve ZAYĠM, YaĢar
KONDAKÇI
6287 Sayılı
Düzenlemenin
(4+4+4) EğitimÖğretim Sürecine
Etkilerinin
Değerlendirilmesine
Yönelik Öğretmen
GörüĢleri. .
Muhammed
TURHAN, Özgün
ZĠNCĠRLĠ,
Muhammed
ZĠNCĠRLĠ
Charter School
(SözleĢmeli Okul)
Sisteminin Ve Okul
Yönetiminin Türkiye
Eğitim Sistemine
Uygulanabilirliğinin
Okul Yöneticilerinin
GörüĢlerine Göre
Değerlendirilmesi .
Sinan YÖRÜK, Ahmet
SU
Liselerde Zümre
Öğretmenlerin
GerçekleĢtirdikleri
ĠĢbirliği Faaliyetlerinin
Etkililiği / ġiĢli Ġlçesi
Örneği . Nurhayat
ÇELEBĠ, Turan
Tolga VURANOK,
IĢıl Hasekioğlu
TURGUT
Orta Öğretim
Öğretmenlerine Göre
Okul Müdürlerinin
Öğretimsel Liderlik
DavranıĢları (Batman Ġli
Örneği). . Mustafa
ERDEM, Mehmet
Konak
Eğitimde Kalite Ġçin
KarĢılaĢtırmalı
Eğitimin Önemi .
Ġsmet KAYMAK,
Halil Ġbrahim
AKTAġ
Türkiye ve
Finlandiya’daki Hizmet
Öncesi Öğretmen
YetiĢtirme Ve Atama
Sistemlerine
KarĢılaĢtırmalı Bir BakıĢ
. Bünyamin AĞALDAY,
Ahmet GÖK, Mehmet
YAġAR
Eğitim Örgütlerinde
Algı Yönetimi . Eray
DEMĠRÇELĠK,
Kenan IġIK , Elnur
Can MAMMADOV
Ġlk Orta Ve Lise Kıyafet
Yönetmeliğinin Veli Ve
Öğrenci GörüĢlerine
Göre Ġncelenmesi .
Ahmet Akbaba,
Mehmet KONAK
Ġlkokullarda TakımdaĢlık
Ve Liderlik Bilinci
OluĢturma Konusunda Bir
Uygulama Örneği . Ġsmail
KAHRAMAN, Mevlüt
KARA
Proje Tabanlı Öğrenme
YaklaĢımını Temel
Alan ÇalıĢmaların
Değerlendirilmesi:
Türkiye Örneği .
Samet GÜNDÜZ, H.
CoĢkun ÇELĠK
Ortaokul Müdürlerinin
Mesleki Öğrenme
Topluluğu Yaratmada
Rollerine ĠliĢkinin
GörüĢleri . Temel
ÇALIK, Emine DAĞLI,
Fatma KALKAN
Oturum BaĢkanı: Prof.
Dr. Münevver ÖLÇÜM
ÇETĠN
Akademik TükenmiĢliğin
Yordayıcısı Olarak
Öğretmene Güven: Lise
Öğrencileri Üzerine Bir
AraĢtırma .
Nazife KARADAĞ,
Servet ATĠK, Niyazi
ÖZER
Okul Zorbalığı, Okul
BaĢarısı Ve Bilinçli Okul
Farkındalığı: Bir Yapısal
EĢitlik Modelleme
ÇalıĢması . Esra
ÇAKMAK
ERASMUS Öğrenci
DeğiĢim Programından
Yararlanan Erzincan
Üniversitesi Öğrencilerinin
Program Sürecinde
KarĢılaĢtıkları SosyoKültürel, Akademik Ve
Ekonomik Uygulamalara
ĠliĢkin GörüĢleri . Mustafa
AKIN, Mehmet ÖZBAġ,
Turgut USLU, Sait
AKBAġLI
Eğitim Kurumları Yönetici
Atama Yönetmeliği Ve Ek2 Değerlendirme Formuna
ĠliĢkin Yönetici GörüĢleri .
Ġ.Bakır ARABACI
Çay ve Ġkram
“LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERLE EĞĠTĠM YÖNETĠMĠNDE KARĠYER ÜZERĠNE SÖYLEġĠ” ( Yer:Mimarlık Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu )
Panelistler:
00
Salon 6
Eğitim Sorunlarının
Çözüm Sürecinde
Üniversitelerimiz:
Öğretmen YetiĢtirme,
Ġstihdam Etme ve
Yeni Eğilimler
Oturum BaĢkanı:
Doç. Dr. Refik
BALAY
Avrupa Birliği Üyelik
Sürecinde Türkiye’de
Uygulanan Eğitim
Politikalarının
Değerlendirilmesi .
Arzu YILDIRIM,
Oktay YILDIRIM
Oturum BaĢkanı:
00
Salon 5
Eğitim Sorunlarının
Geleceği DüĢünme:
Çözüm Sürecinde
21. Yüzyılda Eğitimin
Üniversitelerimiz:
Geleceğini Hayal
Öğretmen YetiĢtirme,
Etmek
Ġstihdam Etme ve Yeni
Eğilimler
Oturum BaĢkanı:
Oturum BaĢkanı:
Prof.Dr. Esergül
Prof. Dr. Ali BALCI
BALCI
YEMEK ( Valilik-Yer: Siirt Öğretmenevi).
Prof.Dr Ali BALCI
Prof. Dr. Ahmet AYPAY; Doç. Dr. Kadir BEYCĠOĞLU; Doç. Dr. Engin KARADAĞ
ĠKĠNCĠ GÜN: 9 MAYIS CUMA
Salon 1
Salon 2
Farklı Sosyal
Bağlamlarda Liderlik
Eğitim Yönetiminde
Yeni YaklaĢımlar:
Küresel Rekabet -Yerel
Gerçekler
Salon 3
Salon 4
Salon 5
Salon 6
Salon 7
Salon 8
Etkili Okulların
Yaratılmasında Liderlik
Gücü
Geleceği DüĢünme:
21. Yüzyılda Eğitimin
Geleceğini Hayal
Etmek
Eğitim Sorunlarının
Çözüm Sürecinde
Üniversitelerimiz:
Öğretmen YetiĢtirme,
Ġstihdam Etme ve Yeni
Eğilimler
Eğitim Sorunlarının
Çözüm Sürecinde
Üniversitelerimiz:
Öğretmen YetiĢtirme,
Ġstihdam Etme ve
Yeni Eğilimler
21. Yüzyılda Eğitim
Reformu: Öğrenci
Öğrenmesi
21. Yüzyılda Eğitim
Reformu: Öğrenci
Öğrenmesi
Oturum BaĢkanı: Doç.
Oturum BaĢkanı:
Oturum BaĢkanı:Prof.
Dr. YaĢar
Prof. Dr. Ahmet AYPAY Dr. Selahattin TURAN
KONDAKÇI
0900 - 1015
Bağımsız Ġlkokullar Ġle
Ortaokullar Ġle Birlikte
Kurulan Ġlkokulların
Etkililik Düzeylerinin
Öğretmen Algılarına
Göre KarĢılaĢtırılması .
Evrim Çetinkaya
YILDIZ, Bahadır
Emre KOÇAK, Duygu
Çelikesir ÜNAL
Değerler Eğitimi
TartıĢmasında Yüz Yıl
Öncesine Kulak
Vermek: W Benjamin
Ve EleĢtirel Ahlak
Eğitimi YaklaĢımı .
Münevver ÖLÇÜM
ÇETĠN, Köksal
BANOĞLU
Oturum
Oturum BaĢkanı:
Oturum BaĢkanı:
BaĢkanı:Prof. Dr.
Doç. Dr. Engin
Prof.Dr.Esergül BALCI
AyĢe DEMĠRPOLAT
karadağ
Oturum BaĢkanı: Doç.
Dr. Nuri BALOĞLU
Oturum BaĢkanı:Doç. Dr.
Cemalettin ĠPEK
Din Kültürü Ve Ahlâk
Ortaöğretim
Bilgisi Öğretmenlerinin
Öğretmenlerinin Örgütsel Sınıf Yönetiminde
Mutluluğa ĠliĢkin
Benimsedikleri Ahlâki
GörüĢlerinin
Değerlere ĠliĢkin
Belirlenmesi . Ayhan
GörüĢlerinin
Ġncelenmesi . Arcan
BULUT, Habib
ÖZGAN
AYDEMĠR, Mevlüt
KAYA
Okul Yöneticileri Ve
Öğretmenlerin Eğitim
Kurumu Yöneticileri
Atama Ve Yer
DeğiĢtirme
Yönetmeliği’nin Bazı
Maddelerine ĠliĢkin
GörüĢleri . Necmi
GÖKYER , Fulya
ÖZER
Okul YaĢamı Ve BaĢarısız
Bir Çocuk! “Yerdeki
Yıldızlar” Filminin
Etiketleme Teorisi
Açısından Ġncelenmesi .
Elif AYDOĞDU
ÖZOĞLU , Selahattin
TURAN
Öğretmen Adaylarının
Lisansüstü Eğitime
ĠliĢkin Tutumlarının Bazı
DeğiĢkenler Açısından
Ġncelenmesi . Gündüz
GÜNGÖR, Cem
ERĠMEZ, Ceyhun
Kutlu BAHAR
Okul Yöneticilerinin
Atama-Görevlendirilme
Usulüne ĠliĢkin Yönetici
Ve Öğretmen GörüĢleri .
Ömer Faruk AK,
Ahmet GÖÇEN
Utrecht ĠĢle BütünleĢme
Ölçeği’nin Türkçeye
Uyarlanması: Geçerlik Ve
Güvenirlik ÇalıĢmaları .
Hasan KAVGACI, Temel
ÇALIK
Kamu Ve Özel Ġlköğretim
Kurumlarında Görev
Yapan Yönetici Ve
Öğretmenlerin
Okullarındaki Örgütsel
Yaratıcılık
Uygulamalarına ĠliĢkin
GörüĢleri . Hasan Basri
MEMDUHOĞLU,
Ġbrahim Halil UÇAR
Öğretmenlerin Ruhsal
Liderlik Ve Örgütsel
VatandaĢlık DavranıĢı
Algıları Arasındaki ĠliĢki .
Ġsmail ÇĠMEN
6528 Sayılı Kanun’un
Getirdiği Yeni Sorun
Ve Sorumluluklar
Çerçevesinde Okul Ve
Kurum Müdürü Seçme
Tekniği Olarak
Analitik HiyerarĢi
Süreci . Nuri
BALOĞLU
Ortaöğretimde
Farklılıkların Yönetimi Ġle
Farklılıklara Saygı
Arasındaki ĠliĢki . Ahmet
SAYLIK, Numan
SAYLIK, Mahmut
POLATCAN
Karar Verme Sürecinde
Okul Yöneticilerini
Etkileyen Değerler . Ali
Faruk YAYLACI, Adem
BELDAĞ
Çok dilli Eğitim
Politikaları,
Uygulamaları ve Dil
Ġdeolojileri: ġikago
Örneği . AyĢe
DEĞERLĠ
21. Yüzyılda Etkili
Okul Kriterlerinin
Belirlenmesi Hakkında
Yönetici Ve Öğretmen
GörüĢleri (Adıyaman
Örneği) . Muhittin
KOYUN
Etkili Okul OluĢturmada
Eğitim Liderlerinin
Yönetim Süreçleri
Bakımından Öğretmen
Beklentilerini KarĢılama
Düzeyi . Kemal GĠRGĠN
Okul Müdürlerinin Motive
Edici DavranıĢlarının,
Öğretmenlerin ĠĢ
Doyumuna Etkisine
Yönelik Öğretmen
GörüĢleri . Necati
ÖZTÜRK, Hüseyin
KARACAN, Ġsmail
KAHRAMAN, Emine
Berk KARACAN
Milli Eğitim Bakanlığı
Merkez TeĢkilatı
Personelinin Örgütsel
Öğrenme Düzeyleri
Ve ĠĢ Doyumları .
Mehmet Fatih KÖSE
Ortaokul
Öğretmenlerinde ĠĢ-Aile
ÇatıĢması Düzeyleri .
Ramazan ÖZKUL,
Melike CÖMERT
Okul Kültüründeki
DeğiĢmenin Müdür
DeğiĢimi Bağlamında
Mecazlar Açısından
Analizi . Burhanettin
DÖNMEZ, Aslı
Ağıroğlu BAKIR
Eğitim Kurumu
Yöneticilerinin Atanma
ġekillerine Göre Örgütsel
Bağlılıkları . Refik
BALAY, Mehmet Nezir
ÇEVĠK
Okul Müdürlerinin
Okullarda Sosyal
Sermayeyi Arttırma
Becerisine ĠliĢkin
Öğretmen GörüĢleri .
Emine Berk
KARACAN, Hüseyin
KARACAN
Mesleki Ve Teknik
Ortaöğretim
Yöneticileri Teknik
Yöneticilik Beceri
Ölçeği GeliĢtirme .
Gökçe ÖZDEMĠR,
Sevilay ġAHĠN
Öğretmen Adaylarının
Okul YaĢam Kalitesine
ĠliĢkin Algıları Ġle Okula
YabancılaĢma Algıları
Arasındaki ĠliĢkinin
Ġncelenmesi . Öznur
ATAġ, Ahmet AYIK
Ortaöğretim
Öğrencilerinde Okula
YabancılaĢma . Aytaç
GEDĠK, Melike
CÖMERT
Meslek Liselerinde
KaynaĢtırma Eğitimi .
Serdar HALĠS, Adem
ÇĠLEK
Eğitim Yönetiminde
Profesörlük . Ahmet
AYPAY, Muhammed
ÖZ , Özge ÖZTEKĠN ,
Mikail YALÇIN
Ortaöğretim Matematik
Öğretmenlerinin Sınıf
Yönetiminde
Sergiledikleri
YaklaĢımlar . Murat
DĠRLĠKLĠ, Ali Fatih
SAKALLI, Levent
AKGÜN
Cumhuriyet Dönemi
Milli Eğitim Bakanları
Ve Politikaları . Ġ.Bakır
ARABACI, Aysel
NAMLI
Örgün Eğitim
Kademelerinde YaĢanan
Sorunlara Yönelik
Öğretmen Adaylarının
GörüĢleri . Salih Zeki
GENÇ, Tugay TUTKUN,
Adil ÇORUK
Okullarda Toplam Kalite
Yönetimi Uygulamaları
Üzerine Nitel Bir AraĢtırma
. Durdağı AKAN, Mücella
SAVAġ
ĠKĠNCĠ GÜN: 9 MAYIS CUMA
15
45
DAVETLĠ KONUġMACI Dr. RAFİK I. BEEKUN
45
00
ÇAY VE ĠKRAM
00
00
YEMEK (ÜNĠVERSĠTE MĠSAFĠRHANESĠ)
10 - 11
11 - 12
13 - 14
00
14 - 15
15
Yer:Mimarlık Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu
Salon 1
Salon 2
Salon 3
Salon 4
Salon 5
Salon 6
Salon 7
Salon 8
Farklı Sosyal
Bağlamlarda Liderlik
Eğitim Yönetiminde
Yeni YaklaĢımlar:
Küresel Rekabet -Yerel
Gerçekler
Etkili Okulların
Yaratılmasında Liderlik
Gücü
Geleceği DüĢünme:
21. Yüzyılda Eğitimin
Geleceğini Hayal
Etmek
Eğitim Sorunlarının
Çözüm Sürecinde
Üniversitelerimiz:
Öğretmen YetiĢtirme,
Ġstihdam Etme ve Yeni
Eğilimler
Eğitim Sorunlarının
Çözüm Sürecinde
Üniversitelerimiz:
Öğretmen YetiĢtirme,
Ġstihdam Etme ve
Yeni Eğilimler
21. Yüzyılda Eğitim
Reformu: Öğrenci
Öğrenmesi
21. Yüzyılda Eğitim
Reformu: Öğrenci
Öğrenmesi
Oturum BaĢkanı:Doç.
Dr. Mehmet KARAKUġ
Oturum
BaĢkanı:Doç. Dr. Ġ.
Bakır ARABACI
Oturum BaĢkanı:
Prof. Dr. Münevver
ÖLÇÜM ÇETĠN
Oturum BaĢkanı:Prof.
Dr. Burhanettin
DÖNMEZ
Karizmatik Liderlik
ĠletiĢim Ölçeğinin Türk
Kültürüne Uyarlama
ÇalıĢması . Murat
GÜRPINAR,
Hüsamettin DEMĠR
Okul Müdürlerinin
Görevlendirilmesine Dair
Öğrenci GörüĢlerine Göre Kanun DeğiĢikliğine
Okul Yöneticilerinin
ĠliĢkin Okul
Sahip Olması Gereken
Yöneticilerinin GörüĢleri:
Yeterlilikler . Ġbrahim
Nitel Bir ÇalıĢma Problem
Hakan KARATAġ , Esra Durumu . Nazım
SEYRATLI, Emel DĠNÇ ÇOĞALTAY, Fatih
BEKTAġ, Engin
KARADAĞ
Ortaöğretim
Öğretmenlerinin Etkili
Liderlik DavranıĢları
Hakkındaki Öğrenci
GörüĢleri . Sefer
YERLĠKAYA, Nuri
AKGÜN, Sümeyra
Dilek UYLAS
Maarif MüfettiĢlerinin
6528 Sayılı Kanunun
Getirdiği Yeniliklere
ĠliĢkin GörüĢleri . Süheyla
BOZKURT, Kemal
SOLAK, Melih
KOÇAKOĞLU
Max Weber’in Yönetici
Tiplerinin Türk Toplum
Yapılanması Açısından
Yeniden Yorumlanması .
Ejder ÇELĠK
Türkiye Türkçesi
Atasözlerinde Yönetim
Ve Yöneticiye ĠliĢkin
Ġfadeler . Taner
ATMACA, Engin
ASLANARGUN
Okul Kültüründe Güç
Mesafesi . Ahmet
GÖÇEN, Ömer Faruk
AK
1515 - 1530 ÇAY VE ĠKRAM
Ekolojik Sistemler Kuramı
Çerçevesinde
Yöneticilerin Karar Verme
DavranıĢını Etkileyen
Faktörlerin Ġncelenmesi .
Canan DEMĠR YILDIZ,
Burhanettin DÖNMEZ
Oturum BaĢkanı:Doç.
Dr. . Engin
ARSLANARGUN
Oturum BaĢkanı:Doç.
Dr. Feridun SEZGĠN
Oturum BaĢkanı: Doç.
Oturum
Dr. Abdurrahman
BaĢkanı:Prof.Dr. Servet
EKĠNCĠ
ÖZDEMĠR
Üniversitelerde
Mesleki GeliĢimin
Dünü, Bugünü Ve
Türkiye Ġçin
Öngörüler . Lola
BULUT, Habib
ÖZGAN
Öğretmenlerin Yıldırma
DavranıĢlarına
(Mobbinge) Uğramaları
Ġle Örgütsel Bağlılıkları
Arasındaki ĠliĢki (ġırnakĠdil Örneği) .
Hasan Basri
MEMDUHOĞLU,
Ġsmail ASLAN
Ġstenmeyen Öğrenci
DavranıĢları Ve
Öğretmenlerin BaĢ
Etme Yolları . Ġ.Bakır
ARABACI, Aysel
NAMLI
2003-2013 Yılları
Arasında Uygulanan
Eğitime ĠliĢkin Sosyal
Politikaların Analizi .
Ġmran BAYRAKDAR
Yükseköğretimde
Performansa Dayalı
Finansman: Çıktı Temelli
BakıĢ Açısı .
Osman ÇEKĠÇ
Okul Müdürlerinin
Gösterdikleri DönüĢümcü
Liderlik DavranıĢlarının
Öğretmenlerin Örgütsel
Bağlılıklarına Etkisi: Bir
Meta Analiz ÇalıĢması .
Engin KARADAĞ, Özge
ÖZTEKĠN, Nazım
ÇOĞALTAY
Kadınların Yönetici
Olmasının Önündeki
Engeller: Cam Tavan
Sendromu . M. Cevat
YILDIRIM, Zeynep
AKGÜL, Celal
Tayyar UĞURLU
Öğretmenlerin Mesleki
GeliĢimleri Konusunda
Okul Müdürlerinin
Destekleyici Rol Ve
DavranıĢlarının
Ġncelenmesi . Serkan
KOġAR, Ferudun
SEZGĠN, Emre
SÖNMEZ, Ali Çağatay
KILINÇ, Emre ER
Ortaokul Müdürlerinin
Mizah DavranıĢlarının
Farklı DeğiĢkenler
Açısından Ġncelenmesi .
Servet ÖZDEMĠR ,
Necati CEMALOĞLU
, Ergün
RECEPOĞLU
Okul Yöneticisi
YetiĢtirme Ve
Atamalarına Sistem DıĢı
Bir BakıĢ: Emekli Okul
Yöneticilerinin GörüĢleri
. Gökhan DEMĠRHAN,
Ahmet AYPAY, Cemil
YÜCEL
Türkiye’de 2003 – 2013
Yılları Arasında Eğitim
Ortamlarına ĠliĢkin Eğitim
Politikalarının Analizi .
M.Nurdan GÖKDEMĠR
Öğretmenlerin ve
Yöneticilerin Yıldırma
DavranıĢları Ġle ÇatıĢma
Yönetimi Stratejileri
Arasındaki ĠliĢkinin
Ġncelenmesi . A. Faruk
LEVENT, Selami
KILINÇARSLAN,
R.ġamil TATIK.
Ortaokul
Öğretmenlerinin
Hizmet içi Eğitim
Faaliyetlerine ĠliĢkin
GörüĢleri: Nitel Bir
AraĢtırma . Burak
AYDIN, Mustafa
DEMĠR, Bekir
KUTU
Ġlkokul Ve Ortaokul
Yönetici Ve
Öğretmenlerin Sinerjik
Yönetimine ĠliĢkin
Algıları. Refik BALAY,
Nilgün MÜJDECĠ.
Okul Müdürlerinin
Motive Edici DavranıĢ
Sergilemeleri Ġle
Öğretmenlerin ĠĢ-Özel
YaĢam Dengeleri
Arasındaki ĠliĢki .
Birsen KAYA
Okul Müdürlerinin
Kurumlarındaki
Öğretmenlerin Lisansüstü
Eğitim Almalarına
Yönelik BakıĢ Açıları .
ġaban TEZCAN,
Bülent Baki TELEF,
Mazhar BAL , Mehmet
TOK, Ajda KAHVECĠ
Üniversite –Okul ĠĢbirliği
Bağlamında Okulun
Bilimsel Analizi Ve Okula
Akademik Destek . Sevim
ÖZTÜRK, Münir
ġAHĠN, Cealettin
KORKMAZ, Nesip
DEMĠRBĠLEK, Bülent
BERKEBAN, M. Ekber
ÖZDEMĠR
Öğretmenlerin Örgütsel
Sinisizm vFe Denetim
Odağı Algıları Arasındaki
ĠliĢki . Gökhan
KAHVECĠ, Zülfü
DEMĠRTAġ, Fatih
CAMADAN
Türkiye’deki
Psikolojik
DanıĢmanlık Ve
Rehberlik Lisans
Programlarının
Göreceli
Performansların
Ölçülmesi . Metin
ÖZKAN
Öğretmenlerin Görev
Yaptıkları Okula ĠliĢkin
BakıĢ Açılarının
Olumsuz Olmasını
Etkileyen Faktörler .
Selahattin TURAN,
Fatih BEKTAġ, Yasir
ARMAĞAN, Mikail
YALÇIN
Sosyal Bilgiler
Öğretmenlerinin
Otantik Liderlik
DavranıĢları Ġle
Ortaokul 7. Sınıf
Öğrencilerinin Sosyal
Bilgiler Dersine
Yönelik Tutumları
Arasındaki ĠliĢki .
Kamil AYDIN, Ata
PESEN
Eğitim Yönetimi
Sarmalında Farklı Bir
Pencere: Hz.
Mevlana’nın AnlayıĢında
Eğitim Ve Eğitim
Yönetimi . Celal
GÜLġEN, Yavuz
TAHMAZ
Sınıf Yönetiminde
Ġstenmeyen Öğretmen
DavranıĢlarına ĠliĢkin
Öğretmen Adaylarının
GörüĢleri . Adil ÇORUK,
Tugay TUTKUN
ĠKĠNCĠ GÜN: 9 MAYIS CUMA
Salon 1
Salon 2
Salon 3
Salon 4
Salon 5
Salon 6
Salon 7
Salon 8
Farklı Sosyal
Bağlamlarda Liderlik
Eğitim Yönetiminde
Yeni YaklaĢımlar:
Küresel Rekabet -Yerel
Gerçekler
Etkili Okulların
Yaratılmasında Liderlik
Gücü
Geleceği DüĢünme:
21. Yüzyılda Eğitimin
Geleceğini Hayal
Etmek
Eğitim Sorunlarının
Çözüm Sürecinde
Üniversitelerimiz:
Öğretmen YetiĢtirme,
Ġstihdam Etme ve Yeni
Eğilimler
Eğitim Sorunlarının
Çözüm Sürecinde
Üniversitelerimiz:
Öğretmen YetiĢtirme,
Ġstihdam Etme ve
Yeni Eğilimler
21. Yüzyılda Eğitim
Reformu: Öğrenci
Öğrenmesi
21. Yüzyılda Eğitim
Reformu: Öğrenci
Öğrenmesi
Oturum BaĢkanı :
Prof.Dr. Servet
ÖZDEMĠR
Oturum BaĢkanı:
Doç. Dr. Emine
BABAOĞLAN
Oturum BaĢkanı:Doç.
Dr. Erkan YAMAN
Oturum BaĢkanı:
Doç. Dr. Bekir
BULUÇ
Oturum BaĢkanı:
Prof.Dr.Esergül BALCI
Öğrenci Koçluğuna
ĠliĢkin Öğretmen Ve
Öğrenci GörüĢleri:
Bayburt Örneği .
Figen ÇAM TOSUN,
Arslan BAYRAM,
Hanefi ÖZBEK
Yönetimde YerelleĢmeye
(Okul Temelli Yönetime)
ĠliĢkin Öğretmen Ve
Yönetici GörüĢlerinin
Ġncelenmesi .
Ömer KAYNAK,
Ahmet Cezmi SAVAġ
Oturum BaĢkanı:
Doç. Dr. Engin
KARADAĞ
30
15 - 16
45
Oturum BaĢkanı: Doç.
Dr. Refik BALAY
Öğretmen GörüĢlerine
Göre Ġlköğretim Okul
Müdürlerinin Örgütsel
Güç Kaynaklarını
Kullanma Düzeyleri
.Hasan Basri
MEMDUHOĞLU,
Mehmet TURHAN
Velilerin GörüĢlerine
Göre: “Günümüz Okul
Müdürleri Nasıl
YetiĢtirilmeli?” .
Tuba YAVAġ Cemal
AKÜZÜM, Ç etin TAN,
M. Berat UÇAR
Okul Yöneticilerinin
Örgütsel Değerleri Ġle
Örgütsel Bağlılıklıkları
Arasındaki ĠliĢki .
Bahri AYDIN
Öğretmenlerin ĠĢ
Tatminlerinin YaĢam
Üniversite Not
Kalitesi Üzerine
DönüĢüm Tablolarında Etkilerinin Belirlenmesi .
YaĢanan Kaos .
Mustafa TAġLIYAN,
YeĢim ÖZER
Malik Ejder
ÖZKAN
ÇĠFTASLAN ,
Muharrem
GEMCĠOĞLU
Ġlköğretim Okulları
Müdürlerinin Liderlik
DavranıĢlarının
Öğretmenlerin Öğrenen
Okul Algılarına
Etkisinde Müdüre
Güvenin Aracılık Etkisi
. Ahmet Cezmi
SAVAġ, Hasan
SERTKAYA
Ġlköğretim Okulu Yönetici
Ve Öğretmenlerinin
Örgütsel Yaratıcılık
Algılarının Ġncelenmesi
(Gaziantep Nizip Örneği) .
Müslüm EROĞLU
Öğretmenlerin Sahip
Oldukları ĠĢle Ġlgili
Değerlerin Örgütsel Bağlılık
Düzeyleri Ġle ĠliĢkisi,
Mehmet KARAKUġ ,
Hüseyin BAĞRIYANIK
Eğitim Fakültesi 4.
Sınıf Öğrencilerinin
Üniversitede AlmıĢ
Oldukları Eğitime
ĠliĢkin BakıĢ Açıları .
Ġsmet KESEN, Murat
POLAT
Öğretmen Adaylarının
Kadın Eğitim
Yöneticilerine KarĢı
Tutumu . Osman
ÇEKĠÇ
Öğrencinin Gözünden
Serbest Kıyafet .
Duygu ÖZEN KILIÇ
Etkili Okul Modeli Ve
Etkili Okulun Boyutları
Üzerine Bir Ġnceleme .
Erdem OKTAYGĠL
Ġlköğretim Kurumlarında
Görev Yapan
Öğretmenlerin Örgütsel
Sinizm Ve Örgütsel
ÖzdeĢleĢme Algıları
Arasındaki ĠliĢkinin
Ġncelenmesi . Gönül
ġAYĠR, Ahmet AYIK,
AyĢe BĠLĠCĠ
Sınıf Öğretmenlerinin
Örgütsel Bağlılık
Düzeylerinin
Belirlenmesi(Siirt Ġli
Örneği) . Hasan Basri
MEMDUHOĞLU,Mehmet
Sabır ÇEVĠK
Öğretmenlerin Pozitif
Psikolojik Sermaye
Yeterlikleri Ġle
TükenmiĢlik Düzeyleri
Arasındaki ĠliĢkinin
Ġncelenmesi . Rasim
TÖSTEN, Zakir
ELÇĠÇEK, Veysi
KANSU
Öğretmenlerin KiĢisel ve
Mesleki DeğiĢime
Açıklık Düzeyleri Ġle ĠĢ
Doyumu Ve Değer
Uyum Düzeyleri
Arasındaki ĠliĢki . Murat
TAġDAN, Ali Ġbrahim
Can GÖZÜM
Ġlköğretim
Kurumlarında
Öğrencilerin
Devamsızlık Ve Okul
Terki Nedenleri .
Cemal AKÜZÜM,
Tuba YAVAġ ,Çetin
TAN, M. Berat UÇAR
Eğitimdeki Teknolojik
DeğiĢimleri KolaylaĢtıran
Faktörler Üzerine Bir
Ġnceleme: Akıllı Tahta
Örneği . Mustafa
SAMANCIOĞLU,
Murat BAĞLIBEL,
Murat ÖZDEMĠR,
Ġslim Derya DENĠZ
Öğretmenlerde ĠĢ Stresinin
TükenmiĢlik Düzeylerine
Etkisi . Ahmet Cezmi
SAVAġ, Ahmet YaĢar
DEMĠRKOL, Melih
Mustafa HABAN
Dezavantajlı
Bölgelerde Bulunan
Kamu Okullarındaki
Öğretmen Açıkları
Nedenler, Sonuçlar,
Çözümler . Yar Ali
METE
Öğretmenlere Sağlanan
ĠĢ Kaynaklarının
ÇalıĢmaya Tutkunluk
Düzeylerine Etkisi .
Hüseyin GEZEN,
Ahmet Cezmi SAVAġ
Risk Altındaki
Öğrencilerin Okul
YaĢamı Kalitesi
Algıları Ġle ġiddet
Eğilimleri Arasındaki
ĠliĢki . Esra
KARABAĞ KÖSE,
Veysel OKÇU, Serpil
DEMĠREZEN
Yazılı Basına
Yansımalarıyla
Türkiye’de
Yükseköğretimin
Ġncelenmesi . AyĢe
DÖNMEZ, Ahmet
AYPAY
TaĢımalı Eğitim
Yapılan Okullardaki
Öğrencilerin TaĢımalı
Eğitim Sürecinde
KarĢılaĢtıkları
Sorunlara ĠliĢkin
GörüĢleri . Mehmet
Emin USTA, Ahmet
MEMEK, Çetin TAN
Öğretmenlerin Örgütsel
Sinizm Düzeyleri Ġle
Örgütsel AdanmıĢlık
Düzeyleri Arasındaki
ĠliĢki . Yunus AVCI,
Ġsmet KAYA, Mehmet
DEMĠRKOL
Sınıf Yönetimi Dersinin
Öğretmen Adaylarına
Olan Kazanımlarının
Bazı DeğiĢkenler
Açısından Ġncelenmesi .
Tugay TUTKUN, Adil
ÇORUK
,
ĠKĠNCĠ GÜN: 9 MAYIS CUMA
45
16 - 17
00
1700- 1815
ÇAY VE ĠKRAM
Salon 1
Salon 2
Salon 3
Salon 4
Salon 5
Salon 6
Salon 7
Salon 8
Farklı Sosyal
Bağlamlarda Liderlik
Eğitim Yönetiminde
Yeni YaklaĢımlar:
Küresel Rekabet -Yerel
Gerçekler
Etkili Okulların
Yaratılmasında Liderlik
Gücü
Geleceği DüĢünme:
21. Yüzyılda Eğitimin
Geleceğini Hayal
Etmek
Eğitim Sorunlarının
Çözüm Sürecinde
Üniversitelerimiz:
Öğretmen YetiĢtirme,
Ġstihdam Etme ve Yeni
Eğilimler
Eğitim Sorunlarının
Çözüm Sürecinde
Üniversitelerimiz:
Öğretmen YetiĢtirme,
Ġstihdam Etme ve
Yeni Eğilimler
21. Yüzyılda Eğitim
Reformu: Öğrenci
Öğrenmesi
21. Yüzyılda Eğitim
Reformu: Öğrenci
Öğrenmesi
Oturum BaĢkanı:
Prof. Dr. Ali BALCI
Oturum BaĢkanı:Prof.
Dr. Münevver
YALÇINKAYA
Oturum BaĢkanı: Doç.
Dr. Nurhayat ÇELEBĠ
Okul-Çevre ĠliĢkileri:
Okul Yönetici Ve
Öğretmenlerinin
Fakülte Ġle ĠĢbirliğine
Yönelik GörüĢleri . Ela
AyĢe KÖKSAL, Buket
AKYOL
Okul Yöneticiliği,
Yöneticilik Stilleri Ve
Yönetsel Değerlere ĠliĢkin
Yönetici Ve Öğretmen
GörüĢleri . ġenol SEZER,
Durdağı AKAN
Öğretmenler GörüĢlerine
Göre DeğiĢimsel
Liderliğin Örgütsel
Bağlılığa Etkisi . Ahmet
Cezmi SAVAġ, Demet
ÇETĠN ÇAĞRICI
Okul Yöneticilerinin
Okul-Aile Birliğinin
ĠĢleyiĢine ĠliĢkin
GörüĢleri . Alpay
ERSÖZLÜ
Okul Kültüründe Güç
Mesafesi.Ahmet
GÖÇEN, Ömer Faruk
AK
Akademik Personelin
Psikolojik SözleĢme
Ġhlali Algısının
Örgütsel Güven
Üzerindeki Etkisi
Üzerine Bir AraĢtırma .
Esra ULUKÖK,
Adnan AKIN
Öğretmenlerin YaĢam
Kalitesi Ġle Örgütsel
Bağlılık Ve Performans
ĠliĢkisinin Ġncelenmesi .
Malik Ejder
ÇĠFTASLAN,
Muharrem
GEMCĠOĞLU, Mustafa
TAġLIYAN
Eğitime yapılan
yatırımlar Bağlamında
PĠSA(2012) Sonuçları.
Ayhan AYDIN,
Abdullah
SELVĠTOPU, Metin
KAYA
Ortaöğretim Kurumlarında
Görev Yapmakta Olan
Öğretmenlerin
Müdürlerinin Liderlik
Stillerine ĠliĢkin Algıları .
Burcu BĠLĠR, Hasan
ARSLAN
Okul Yöneticilerinde
TükenmiĢliğin Bir
Yordayıcısı Olarak
Örgütsel Sinizm.
Muhammed Turhan,
Çetin Tan, Yusuf Celal
Erol
Okul Etkililiğinin
Öğretmenlerin ĠĢ Doyumu
Açısından Ġncelenmesi .
ġükrü ADA, Durdağı
AKAN, Ġsa YILDIRIM,
Sinan YALÇIN
Okul Öncesi Eğitim
Kurumlarının
GeliĢtirilmesinde
Vizyoner Liderlik
Rolünün Okul Yönetici
Ve Öğretmenlerin
GörüĢlerine Göre
Ġncelenmesi . Cemil
ġAHĠN
Oturum
BaĢkanı:Prof. Dr.
Burhanettin
DÖNMEZ
Öğretmenlerin Ve
Yardımcı Personelin
Örgütsel Depresyona
Maruz Kalma
Dereceleri . Damla
ASLAN, Hüseyin
ASLAN, Süleyman
GÖKSOY, Mahmut
SAĞIR
Oturum BaĢkanı:
Oturum BaĢkanı:
Doç. Dr.
Prof.Dr.Esergül BALCI Abdurrahman
EKĠNCĠ
Oturum BaĢkanı: Doç.
Dr. Habib ÖZGAN
Öğretmenlerin Nöbet
Algısı Ölçeğinin
GeliĢtirilmesi . Fehmi
DEMĠR, ġehmus
ORAL
Öğretmen
Yeterliklerine Farklı
Bir BakıĢ: Öğretmen
Okulöncesi Çocuklarda
Adaylarının SosyalZorbalık Düzeyleri .
Duygusal Yeterlik
Nuray ERAN
Düzeyleri . Mehzudil
Tuğba YILDIZ EKĠN,
1. Kamu Ġlkokul Ve
Ortaokullarında
Değerlerle Yönetim .
NĠHAT ÖNER
EleĢtirel Ve Sorgulayıcı
DüĢünmeyi GeliĢtirmeye
Yönelik Yeni Bir Teknik
Olarak Soru Topları
Tekniğinin Öğrencilerin
Soru Sorma Becerisi Ve
Akademik BaĢarısı
Üzerindeki Etkisi .
Numan SAYLIK,
Hasan Basri
MEMDUHOĞLU,
Ahmet YAYLA
Ġran Ve Türkiye Eğitim
Sistemlerine Genel Bir
BakıĢ: KarĢılaĢtırmalı
Bir YaklaĢım . Murat
POLAT, Doğan
ÖZLÜK
Ġlkokul Ve Ortaokullarda
Kalite Güvencesi ve
Akreditasyon . Metin
KIRBAÇ, Ferhat HAN,
Turgut USLU, Fulya
ÖZER
Öğretmenlerin YaĢam
Kalitesinin
Yükseltilmesine
Yönelik GörüĢlerinin
Analizi (SWOT) .
Aygül Oktay
Öğretmenlerde Duygusal
Emeğin TükenmiĢliğe
Etkisinde Depresyon
Düzeylerinin Aracılık
Etkisi . Hasan YAġAR,
Selim DEMĠR, Ahmet
Cezmi SAVAġ
Eğitim Bilimleri Ders
Kitaplarının
KarĢılaĢtırmalı Olarak
Ġncelenmesi . Enes
GÖK, Cemalettin
ĠPEK, Ali Faruk
YAYLACI, Adem
BELDAĞ
Çocuk GeliĢimi Bölümü
2. Sınıf Öğrencilerinin
“Müdür” Kavramına
ĠliĢkin Algılarının
Metaforlar Yardımıyla
Analizi . Ġdris KARA,
Ata PESEN
Avrupa Birliği
Ülkeleri Ve
Türkiye’de Öğretmen
YetiĢtirme
Sistemlerinin
KarĢılaĢtırılmalı
Analizi .
Kamu Kurumlarında
Stratejik Yönetimin
Uygulanabilirliği:
ġırnak Milli Eğitim
Müdürlüğü Örneği
Üzerinden Bir
Ġnceleme
Arzu YILDIRIM,
Oktay YILDIRIM.
Stratejik Planlama
Uygulamalarının
Ġlköğretim
Okul Yönetimi ve Denge.
Kurumlarının
Nail YILDIRIM, Veda
Etkililiğini Yordama
YAR YILDIRIM
Gücü . Betül
BALKAR, ġeyma
DURMAZ
Okul Yöneticilerinin
Mentor Olarak
YetiĢtirilmesine Yönelik
Müdürlerin GörüĢleri :
Gaziantep Ġli Örneği
Sevilay ġAHĠN,
Tuba AYDIN
ĠKĠNCĠ GÜN: 9 MAYIS CUMA
15
18 - 18
30
ÇAY VE ĠKRAM
1830 - 1915
EYEDDER OLAĞAN GENEL KURULU
KAPANIġ PANELĠ:
15
15
30
30
19 - 20
( Yer:Mimarlık Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu )
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Mehmet KORKMAZ
Panelistler: Prof.Dr Mehmet ġĠġMAN Prof.Dr AyĢen BAKĠOĞLU Prof.Dr. Servet ÖZDEMĠR Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ, Prof. Dr. Esergül BALCI
20 - 21
YEMEK ( TĠCARET VE SANAYĠ ODASI )
ÜÇÜNCÜ GÜN: 10 MAYIS CUMARTESĠ
SOSYAL ETKĠNLĠK: HASANKEYF- MĠDYAT ve BEYAZSU "NUSAYBĠN" GEZĠSĠ
Hareket Saati:0730 siirt
VarıĢ Saati:
Not: Geziye Katılım Payı 30 TL'dir.
1900 Batman Havaalanı
-
2015 Siirt
Download

Kongre programı için tıklayınız.