Toplam Kalite Yönetimi Dersi Proje Ödevi
1. Amaç
Bu ödev ile öğrencilerin “Toplam Kalite Yönetimi” dersi kapsamında aşağıda verilen konulardan
kendilerine atanan konuyu incelemeleri ve bu konudaki uygulamaları/uygulamalardan birini
araştırmaları istenmektedir. Ödev kapsamında gerçek bir uygulamanın araştırılması-incelenmesi ile
öğrencilerin araştırma yeteneklerinin geliştirilmesi dışında ilgili konuda bilgi ve tecrübelerinin
artırılması amaçlanmaktadır.
2. Bazı Örnek Proje Araştırma Konuları
Örnek proje konu başlıkları şunlardır;
1. Yalın İnşaat ve Türkiyedeki Uygulama Örnekleri
2. İnşaat Sektöründe Yenilenebilir Enerji ve Türkiye Yapı Sektöründe Yenilenebilir Enerji Uygulamaları
3. Yeşil
Bina
ve
Geleneksel
Binaların
İncelenmesi,
Türkiyedeki
Yeşil
Bina Uygulamalarının
Değerlendirilmesi
4. Türkiyedeki Yeşil Binaların Yatırım ve İşletim Maliyetleri Yönüyle Geleneksel Binalar İle Karşılaştıırlması
5. İnşaat Sektöründe İstatistiksel Proses Kontrol Uygulamalarının İncelenmesi ve Büyük Ölçekli Konut
İnşaatlarında Kalite Kontrol Uygulamaları Dağılımının Çıkartılması
6. Yapı Sektöründeki İş Kazaları ve İş Kazalarının Azaltılmasına Yönelik Bir Model Önerisi
7. Bir Büyük Ölçekli Konut İnşaatında Kalite Maliyetlerinin Analizi
8. İnşaat Sektöründe Kano Yöntemi ve Bir Uygulama Örneği
9. Yapı Sektöründe 5S ve Bir Uygulama Örneği
10. Kentsel Dönüşüm Başarı Faktörlerinin Analizi
11. ……..Alanındaki Projelerin Teslim Zamanlarının Analizi ve Teslim Sürelerine Etki Eden En Önemli
Faktörlerin Belirlenmesi
12. Konut Projelerinde Müşteri İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Türkiyedeki Müşteri Gruplarının
Tanımlanması
13. Şehiriçi Otopark Problemini Çözmeye Yönelik Uygulamalar ve İstanbul İçin Alternatif Uygulamaların
Değerlendirilmesi
3. Proje Teslim Edilecek Dosyalar ve Teslim Tarihi

Kapak hariç en az 12 sayfadan oluşacak “Proje Raporu” istenmektedir.

Yapılan çalışmanın 30 dakikalık bir sunumunun yapılacağı farzedilerek bir “Sunum Dosyası” (ppt)
teslim edilecektir.
4. Proje Raporu Konu Başlıkları
Proje raporu kapak sayfası ve beş başlıktan oluşacaktır. Kapak sayfasında seçilen projenin adı ve
öğrencinin isim ve numarası yazılacaktır.

Raporun birinci bölümü olan “Giriş” kısmında konu hakkında kısaca bilgi verilecek, proje
raporunda hangi başlıklar altında hangi konuların incelendiği açıklanacaktır.

“Literatür İnceleme” başlığı altında konuyla ilgili (benzer ya da konu kapsamında yapılan
çalışmalar) literatürdeki daha önce yapılmış çalışmalara yer verilecektir. İncelenen kaynakların
konuyu ne şekilde ele aldıkları referans verilerek açıklanacaktır.

Raporun üçüncü bölümünde, incelenen konu kapsamlı bir şekilde ele alınacak ve açıklanacaktır.
Eğer bir yöntemden yararlanıldıysa kullanılan yöntem bu başlık altında açıklanacaktır. Bu alanda
uygulama sonuçlarına yer verilmeyecektir. Örneğin konu başlığı “Yapı Sektöründe İnovasyon ve
Türkiyede İnşaat Sektöründe İnovasyon Uygulamaları” olan çalışmada sırasıyla inovasyon
kavramı, inovasyon türleri ve yapı sektöründeki inovasyon uygulamaları açıklanabilir.
Türkiye’deki insaat sektöründeki inovasyon uygulamalarına ait bulgular ve değerlendirmeler ise
uygulamanın yapıldığı/açıklandığı dördüncü başlıkta ele alınacaktır.

“………………………(Seçilen Proje Konusu)” dördüncü bölümün başlığı olarak ifade edilebilir.
Bununla birlikte bu bölüm başlığı “Bulgular” da olabilir. Bu bölümde öğrenci kendi cümleleri ile
konuyu sistematik olarak inceleyecek-açıklayacak ve daha sonrasında konuyla ilgili
gerçekleştirdiği uygulama örneğine/araştırma sonuçlarına yer verecektir (Alıntılar kaynak
gösterilmek şartıyla bir kaç cümleden ya da şekilden oluşabilir. Bununla birlikte proje ödevinde
alıntılar toplam raporun %20’sini geçemez. Öğrenci farklı kaynaklardan istifade etse de ağırlıklı
olarak kendi cümleleri ile konuyu aktarmalıdır).

“Kaynakça” başlığı altında ise kullanılan kaynaklara ait referanslar verilecektir.
5. Proje Raporu Biçimlendirme
Metin İçin Biçimlendirme

Yazım alanı çerçevesi, A4 sayfa seçeneğinde sağdan ve soldan 20 mm, üstten ve altan 15 mm boşluk
bırakılarak ayarlanmalıdır. Metin tek kolon halinde ve blok yazı formatında yazılmalıdır.

Proje Raporu kapak hariç en az 12 sayfadan oluşacaktır.

Ana metin Times New Roman yazı karakteriyle, 12 punto, 1,5 satır aralığıyla, iki yana yaslı olacaktır.

Başlıklar aşağıdaki formata uygun olmalıdır.
o
Ana baslıklar: 1 TAMAMI BÜYÜK HARFLE VE KALIN
o
Birincil alt başlıklar: 1.1 Kelime İlk Harfleri Büyük ve Kalın
o
İkincil alt başlıklar: 1.1.1 Eğik, sadece ilk harf büyük ve kalın
o
Üçüncül alt başlıklar: 1.1.1.1 Eğik, sadece ilk harf büyük ve normal
Kaynakça İçin Biçimlendirme

Metin içinde kaynaklara atıflar; Soyad (yıl), Soyad ve Soyad (yıl) seklinde yapılmalıdır.

Bütün kaynaklar, KAYNAKLAR baslığı altında, numaralandırma yapılmadan, alfabetik sıralamada ve 12
punto ile yazılmalıdır.

Kaynaklar, sağa-sola dayalı seçeneği ile, ikinci satır 5 mm içeriden olacak şekilde, satırlar arasında boşluk
bırakılmadan aşağıdaki örneklere uygun olarak yazılmalıdır.

Soyadı, Adının ilk harfi., (ed.), yıl. Kitabın adı (Kelimelerin İlk Harfleri Büyük ve İtalik), Yayınevi, şehir,
sayfa sayısı (ör. 271 s.).

Soyadı, Adının ilk harfi., yıl. Makalenin başlığı (Kelimelerin İlk Harfleri Büyük), Derginin adı (gerekiyorsa
ISBN numarası), cilt no, sayı, sayfa aralığı (s. 46-52).

Soyadı, Adının ilk harfi., yıl. Bildirinin baslığı (Kelimelerin İlk Harfleri Büyük), Kongre, Sempozyum vb.

Kitabının adı (varsa ISBN numarası), cilt, sayfa aralığı (s.46-52), yeri.
Başarılar Dilerim…
Download

odev dosyası toplam kalite yönetimi inşaat mühendisliği 2014 2015