İLİ
: AMASYA
TARİH : 21 ŞUBAT 2014
ÇOCUKLARIMIZI İYİ YETİŞTİRMEK
Muhterem Müslümanlar!
Bilindiği gibi toplumun temeli
aile, ailenin özü de çocuktur. Kur’an
ifadesiyle çocuk; "Dünya hayatının süsüdür."(1) Peygamberimizin ifadesiyle çocuk;
"Cennet
çiçeğidir." (2)
"Gönül
(4)
meyvesidir." (3)
"Berekettir"
"Cennet Kokusudur" (5) "Dünyada
nur, ahirette sürur "dur. (6)
Âyet ve hadislerde belirtildiği gibi en
kıymetli varlığımız olan, kanımızdan,
canımızdan
yaratılan,
ümidimiz
ve
istikbalimiz bulunan çocuklarımızı en güzel
şekilde terbiye etmek hem dinî hem de millî
bir görevimizdir.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), bir
hadis-i şerifinde; "Bir babanın evladına
bırakacağı en güzel miras, güzel
terbiyedir."(7) buyurarak, çocuğun hem
dünya hem de ahiret mutluluğunu gaye
edinen terbiyeye dikkat çekmiştir. Terbiye,
ilk planda çocuğun şahsiyetini geliştirme,
olgunlaştırma faaliyeti olarak görülse de;
geniş planda yarınki cemiyeti kurma
gayretidir.
Değerli Müminler!
Peygamber
(s.a.s.)
Efendimiz;
"Çocuğun babası üzerindeki hakkı güzel
bir isim vermesi ve terbiyesini (eğitimini)
güzel yapmasıdır."(8) buyurmaktadır.
Dolayısıyla
çocuğun,
ailesine,
cemiyetine faydalı bir şekilde yetişmesi,
ihtiyaç duyduğu bütün insanî ve ahlâkî
faziletleri, sosyal kural ve toplumun
davranışları, dinî inanç ve değerleri öğrenmesi ve yaşaması, ruhî ve bedenî bakımdan
sağlıklı, bilgili ve hünerli olabilmesi için ana
babanın bütün imkânları kullanarak gayret
sarf etmeleri gerekir.
"Kimin çocuğu varsa onunla
çocuklaşsın."(9) buyuran Peygamberimiz
(s.a.s.) terbiyede çocuk psikolojisinin
önemine; onun seviyesini anlamadan
problemlerine
gerçekçi
çözüm
bulunamayacağına
dikkat
çekmektedir.
Efendimiz karşılaştığı bütün çocuklarla
selamlaşması, onlarla şakalaşması, torunlarını
ve diğer çocukları kucaklayıp öpmesi; onun
prensiplerinden bazılarıdır.
Peygamberimiz
terbiyede
hiçbir
zaman şiddet ve cezalandırma yöntemini
kullanmamış; çocuğun hatasını yüzüne
vurmayı, onu küçük düşürücü, alay edici
sözler sarf etmeyi, ona beddua etmeyi yasaklamıştır.
Aziz Kardeşlerim!
Milletine ve memleketine faydalı
evlatlar yetiştirmek için üzerimize düşen
görevlerimizi yerine getirmek, bize mutluluk,
memleketimize güven vereceği gibi: öldükten
sonrada ardımızda hayırlı bir evlat
bırakmanın sevincini ahiret hayatında bize
yaşatacağını unutmayalım.
Hutbemi, başta okuduğum hadis
mealiyle bitirmek istiyorum: “Kişinin,
çocuğunun eğitimi ile uğraşması, bir ölçek
sadaka vermesinden daha hayırlıdır.”(10)
KAYNAKLAR :
1-Kehf,46.
2- Keşf'ül-Hafa, 2/1402. 3-Feyzü'l Kadir, 6/398.
4- Feyzü'l Kadir,1/354.
5- Feyzü'l Kadir, 4/42.
6- İstilah-ı Fıkhiye Kanunu 2/153.
7- Hadis Ansiklopedisi, İ. Canan, c. 1, s. 378.
8- Hadis Ansiklopedisi, c. 7. s. 363.
9- TDV. İs. Ansiklopedisi, c. 7, s. 357.
10-Tirmizi, Birr,33
HAZIRLAYAN
UNVANI
: Tekin SARI
: Yıldız Köyü Cami İ-H
AMASYA
Download

Çocuklarımızı İyi Yetiştirmek