MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI
1 Ekim 2014
Turan ÖZYURT
İSO Meclis Üyesi
MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ
İMALATI
1. Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı
23. Grup Cam ve Cam Mamulleri Sanayii
43. Grup Hazır Beton, Beton Ürünleri, Toprak ve Mermer Sanayii
MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI
• Madenler bulundukları yerde işletilmek zorunda olan
kaynaklardır. Doğanın bize sunduğu bu kaynakları en etkin ve
verimli şekilde kullanmamız gerekmektedir. Bu konuda
sanayicilerin önüne idari ve bürokratik engeller konulmamalı,
maden sahaları için izin ve ruhsatlar maden rezervi sonuna kadar
sürekli olmalı, belirli sürede olmamalıdır.
• Maden kaynaklarının işletilmesine ve kullanılmasına yönelik
planlar uzun vadeli (en az 20-30 yıl gibi) yapılmalı, ruhsat
güvencesi mutlaka sağlanmalıdır. Maden üreticileri ve madenleri
hammadde olarak kullanan sektörler ancak bu şekilde ileriye
dönük ekonomik faaliyetlerini planlayabilir.
MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI
• İstanbul ve Kocaeli bölgesinde yetkili otoritenin maden
sahalarının işletilmemesine yönelik yaklaşımları, hem maden
üreticilerini hem de buna bağlı sektörleri olumsuz etkilemektedir.
Maden Kanununa istinaden hak sahibi olan ruhsat sahiplerinin
kanundan kaynaklanan haklarını, yetkili otoritenin kararlarıyla
kullanamaması, hukuk sistemi açısından çelişki yaratmaktadır.
• Orman alanlarında yer alan maden sahaları için Orman
İdaresinin verdiği izinler 31 Aralık 2014’e kadardır. Bu tarih
sonrası durumun ne olacağına ilişkin çok ciddi bir belirsizlik
yaşanmaktadır. Bu durum ileriye yönelik tüm yatırım planlarının
askıya alınmasına neden olmaktadır. Orman izinlerinin ruhsat
tarihi sonuna kadar verilmesi sağlanmalıdır.
MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI
• İşlevini tamamlamış maden sahaları düzenli atık depolama
sahası olarak kullanılabilir. İstanbul Ömerli bölgesindeki eski
maden sahalarının İSTAÇ tarafından düzenli depolama sahası
olarak kullanılması buna güzel bir örnektir.
• İstanbul’da yer alan agrega sektörü, İstanbul’daki mega projeler,
kentsel dönüşüm süreci, inşaat ve altyapı faaliyetleri açısından
kritik öneme sahiptir. İstanbul’un ihtiyaç duyduğu agrega
miktarının başka bölgelerden getirilmesi ekonomik ve lojistik
açıdan mümkün değildir. Bu nedenle İstanbul’daki ve ona destek
olabilecek Kocaeli bölgesindeki mevcut tesislerin çevresel etkileri
kontrol altına alınarak faaliyetlerine devam etmesi sağlanmalıdır.
MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI
• İstanbul Şile bölgesindeki kil sahaları Türkiye’deki seramik
sektörü için alternatifi olmayan kaynaklardır. Orman izinlerinden
kaynaklanan sıkıntıların devam etmesi durumda, yerli hammadde
kullanan ve dünyada saygınlığı giderek artan seramik
sektörümüz çok ciddi zarar görebilir. Bu bakımdan söz konusu kil
sahalarının uzun vadeli işletilmesine yönelik planlar geliştirilmeli,
alternatifi olmayan bu kaynakların en verimli şekilde
değerlendirilmesi sağlanmalıdır.
MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI
• Ulusal bazda su ve enerji politikaları geliştirilerek kaynakların
nasıl kullanılacağı ve uzun vadeli sanayinin ihtiyacının nasıl
karşılanacağına yönelik planlar geliştirilmelidir.
• Kentsel dönüşüm sürecinde «enerji ve su tasarrufu» konusuna
özellikle de ısı yalıtımına özel önem verilmeli, yüksek performans
sağlayan, katma değeri yüksek yerli cam ürünleri tercih edilmeli,
yerli malı kullanımına yönelik teşvikler sağlanmalıdır.
• Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine aykırı yapılan
uygulamalar daha sıkı denetlenmeli, hatalı uygulamalara
müsaade edilmemelidir.
MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI
• Atıkların yeniden kullanımına yönelik yapılacak yatırımlar
desteklenmeli, bu konudaki idari ve bürokratik süreçler
basitleştirilmelidir. (ör; hafriyat toprağının tuğla üretimde
kullanımı, cam üretim artıklarının yeniden kullanımı, vb.)
• Atıkların kaynağında ayrı toplanması ve yeniden hammadde
olarak kullanılabilmesine yönelik toplumsal bilincin artırılması
sağlanmalı, örnek uygulamalar özendirilmelidir. (ör; doğrudan
hammadde olarak kullanılabilecek cam atıklarının ayrı toplanarak
yeniden üretime kazandırılması)
MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI
• Hazır beton, inşaat sahalarına kısa sürede teslim edilmesi
gereken bir ürün olduğu için, hazır beton tesislerinin şehir içinde
kurulabilmeleri sağlanmalıdır. Planlama aşamasında bu tesisler
için yer ayrılmalıdır. Ayrıca şantiyelerde kurulan tesisler ile
münferit hazır beton tesisleri arasındaki haksız rekabet
giderilmelidir.
• Hazır beton taşıyan araçlar için özellikle büyükşehirlerde
uygulanan trafiğe çıkış yasağı teknik nedenlerden ötürü depreme
dayanıklı yapıların inşasına engel teşkil etmektedir. Hazır beton
sektörü için trafiğe çıkış kısıtlamasının ilgili yerel idarelerle
işbirliği içinde kaldırılması talep edilmektedir.
MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI
• Yapı Malzemeleri Yönetmeliği uzun bir süreden bu yana
uygulamada olmasına rağmen, piyasaya hala işareti (CE, G,
Performans Beyanı) olmayan ürünler arz edilmektedir. Bu
konudaki denetimlerin artırılması faydalı olacaktır.
• Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile ilgili
devam eden revizyon çalışmaları, mevcut durum ve koşullar göz
önünde tutularak ve ilgili sektörlerin görüşleri dikkate alınarak
tamamlanmalıdır.
MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI
• Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen teknik
onayların haksız rekabete sebep olmaması adına, konuyla ilgili
yapılacak çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TSE ve ilgili
sektör kuruluşları işbirliğinde yürütülmelidir. Konu ile ilgili
çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hassasiyetle
kontrol ve takip edilmelidir.
Download

Sunuma ulaşmak için tıklayınız. Attach