İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ
İklim değişikliğinin Türkiye'deki su kaynaklarına etkisinin belirlenmesi için Bakanlığımız Su
Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'deki 25 nehir havzasını kapsayan "İklim
Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi" projesi 18.12.2013 tarihi itibarı ile başlatılmış olup
proje 2016 Temmuz ayında tamamlanacaktır.
Projenin Açılış Toplantısı 18 Mart 2014 tarihinde, I. Yönlendirme Kurulu Toplantısı 22
Mayıs 2014 tarihinde, II. Yönlendirme Kurulu Toplantısı 21 Ağustos 2014 tarihinde,
III.Yönlendirme Kurulu Toplantısı ise 24 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Projenin Amacı
Proje ile uluslararası kabul görmüş iklim model altlıkları kullanılarak iklim değişikliğinin su
kaynaklarına etkisi havzalar özelinde çalışılacaktır. Proje tüm ülkeyi kapsayacak şekilde 25
havzada uygulanacaktır. İlaveten, bahse konu proje ile iklim değişikliği senaryolarının
havzalar bazında yüzey ve yer altı sularına etkisinin tespiti ve sektörel etkilerin anlaşılması
sonrasında uyum faaliyetlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Projenin Çıktıları
Projenin 4 ana çıktısı bulunmaktadır; (1)Tüm havzalarda iklim değişikliği projeksiyonlarının
hazırlanması, (2) Yeraltı su potansiyeli ve yüzey su seviyelerindeki değişimin havzalar
özelinde tespiti, (3) Tüm havzalarda su potansiyeli modelleme çalışmasının yapılması (4)
İklim değişikliğinin su kaynakları açısından 3 havzada sektörel etki analizi (içme suyu, tarım,
sanayi, ekosistem ana sektörleri için) ve uyum çalışmalarının yapılması.
Proje süresince edinilen veriler ışığında havzalardaki su kaynaklarının iklim değişikliğinden
kısa, orta ve uzun vadede nasıl etkileneceği tespit edilecek ve karar vericilere tavsiye
niteliğinde havzalar özelinde uyum faaliyetlerine ilişkin strateji belgeleri oluşturulacaktır.
Proje sonucunda ortaya çıkacak havzalar özelindeki su kaynakları projeksiyonları, çok sayıda
konuya ilişkin politikanın belirlenmesi sürecinde büyük önem arz edecektir. Bölgedeki geçim
kaynakları deseni, tarım ürünlerinin çeşidi, nüfus yoğunluğunun dağılımı, kamu yatırımlarının
planı ve halk sağlığı etkilenecek ana sektörler arasında yer almaktadır. Projeden elde edilecek
projeksiyonlar orta ve uzun dönemli planlamalarda belirleyici olduğu için ilgili tüm kamu
kurumları ile paylaşılacaktır. Öte yandan, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce hazırlanmakta
olan havza, taşkın ve kuraklık yönetim planlarının hazırlanması ve revizyonu süreçlerinde bu
sonuçlar doğrudan kullanılacaktır.
Download

İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi