Toksikoloji Notları
i!
y
e :!
z çlar
ü
D İla
n ile en!
Ka üleb ! inof ksit!
n
Kokular…?!
ç
Öl
Hemodiyalizle !
!
!
Filtre Edilebilen İlaçlar:!
Acıbadem: Ka
ndida
Havuç: Baldıra
n Otu
Meyve: Ketonl
ar Ve İsopropa
nol
Sarımsak: Arse
nik, Organofos
fa
tlar
Benzin: Hidroka
rbonlar
Naftalin: Kâfur
Yer Fıstığı: Çeş
itli Rodentisitler
Armut: Kloral H
idrat
Çürük Yumurta
: Hidrojen Sülfü
r, Sülfür Dioksit
Keklik Üzümü:
Metil Salisilat
Barbituratlar
Borik Asit
Etilen Glikol
İsopropanol
Lityum
Metanol
Salisilatlar
Teofilin
!!
m no
eta nmo in!
s
A bo oks !
r
in
g
Ka Di ilant l! !
D tano kol
E ngli !
ir
ile
Et Dem m!
yu l! n!
Lit tano lobi
l!
Me mog bita
r
!
e
a
h
t
b tlar
Me eno isila n
F al fili
S eo
T
Rodentisit: Far
e gibi zararlı kem
irgenleri öldürm
Kâfur: Dört me
ek için kullanılan
vsim yeşil kalan
maddeler
bir bitkidir. Eter
Bulantıi kusma
yağı elde etmede
, tremor, ataksi,
bilinç kaybı, stu
kullanılır.
por ve komaya
neden olabilir.
!
l
i
p
Pu eri…!!
likl:!
k
i
ş
i
Değ Miozis lar
t
ama
Karb rjikler
e
Kolin idin
o
l
K n ler
id
Opio sfatlar
fo
o
n
Orga otiyazin
n
Fe
r
arpin
Pilok tif Ajanla
a
d
e
os
Hipn
r!
a
r
d
İ
n
i
Rut ırmalarında !
aşt
şur.!
:!
İlaç Ar n Maddeler ş pozitiflik olu
a
nlı
Saptan A, Bir çok ya
emez.!
lik
ik
Değiş
!
ermi:
Hipot l!
r
o
Antik presanla
r
e
e
l
d
i
k
t
i
n
A
min
a
t
s
i
h
Anti tropin
A
! rmi:!
te
Hiper erjikler!
kolin
Anti
lar!
presan
Antide minikler!
ta
Antihis atlar!
li
a
S sil etikler
atomim
Semp
stala
n ha
ı ola
m
ç alı
lu ila
Antikolinesterazlar
Beta Blokerler
Kalsiyum Kanal Blokerleri
Klonidin
Digoksin
Etanol, Alkoller
Opioidler
!
rda
lgula
bu
klasik
.
ebilir
!
lmey
r görü
Taşikardi:!
Çok
Yapan
M
işikliği
addele
!
Amfetaminler
Antikolinerjikler
Kokain
Sempatomimetikler
Teofilin
Tan
!
r!
ganofo
sfatl
Mavi C
Kırmız ar, Fensiklidin
ilt: Me
ı
themog Cilt: Antikoli , Salisilatlar, S
nerjikle
lobin-d
empato
r,
ö
mimeti
boyalrı, nüştürücü aja Borik Asit
kler!
Kabarc
nlar. (N
dapson
ıklar: B
it
,
r
a
fe
a
tl
n
a
r
b
a
r,
itu
zo
nitritler,
Karbon
monok ratlar ve diğe piridin)
anilin
sit, Zeh
r
ir (Yılan hipno-sedati
f
, Örüm
cek ısır ajanlar,
ıkları)
!
Etano
!
İnsülin
r!
le
id
!
Opio
mikler
e
s
li
g
o
ip
r!
H
la
l
Ora
Ajan
edatif
S
o
n
Hip
!
Bradikardi:!
iy
Midr linerjikler
C i l t Değ
ISI! leri!
Değişiklikleri!
!azis:!
il
MDM
,!
spit ed
uratlar m sıklıkla te
it
b
r
a
B
ola
am
Alpraz
Amfet
am ve
p
r!
e
le
z
a
id
r
ino
r: Lo
Kanab abolitleri!
epinle
z
ia
d
o
t
Me
Benz
Kokain anol!
Et
CP)!
ken,
lidin (P !
ik
s
n
dilebilir kla
e
e
e
F
n
it
e
p
h
s
p
xy
in) te
) sıklı
Propo
fin, ero , methadone
r
o
m
,
e
ein
eperidin
ler (kod
Opioid xycodone, m
l
a
ğ
o
z.!
ler: D
nyl, o
dileme
Opioid ioidler (fenta
tespit e
p
o
k
senteti
ıklıkla
inler: S
Diyafo
rez: Or
Nabız!
De
ğiş
Hip
ert
siy
ikli
!
kle
A an
An mfeta siyo
tiko
min n:!
lin
on
ri!
Ka erjikl
fei
er
K
mp oka n
in
a
Tro tomim
id İ
laç etikle
Hip
ları
r
Am otan
ino
siy
fi
A
An ntid lin, T on:
ep
tihi
!
r eofi
pe
rta esanl lin
(öz
ar
Op nsif
H
elli
kle ipn
diğ
o-S ioidle Ajan
er
lar
e
r
de
pre dat
san
i
f
İ
larl
l
a k açla
om
r
b
Se
!
!
m
u
n
u
l
ri!
e
o
l
k
i
l
S işik
!tilasyon:!
Değ
ine
ed
ilin
ce)
ven r
Hipo Alkolle er
idl
lar
Opio tif Ajan
a
d
-Se
ipno
!tilasyon:!
H
r v e n in
Hipe Fensiklidtlar
la
i
er
Salis imetikl
)
m
in
o
m
t
feta
pa
Sem kain,Am
(Ko
Dr.Ö.Faruk AYDIN
!
Download

Toksikoloji Posteri