İçindekiler
I.
GİRİŞ ....................................................................................................... 1
II.
SORU VE CEVAPLARLA KAMU ALIMLARINDA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ1
SORU 1- DOĞRUDAN TEMİN NEDİR? ................................................................ 7
SORU 2- DOĞRUDAN TEMİN BİR İHALE USULÜ MÜDÜR? ................................. 7
SORU 3- DOĞRUDAN TEMİN USULÜNE HANGİ HALLERDE BAŞVURULABİLİR? . 7
SORU 4- KAMU İHALE KANUNU’NUN 22’NCİ MADDESİNİN (A) BENDİNDEKİ
“İHTİYACIN SADECE GERÇEK VEYA TÜZEL TEK KİŞİ TARAFINDAN
KARŞILANABİLECEĞİNİN TESPİT EDİLMESİ” HALİNİN UYGULAMASI NASIL
OLACAKTIR? .................................................................................................... 11
SORU 5- KAMU İHALE KANUNU’NUN 22’NCİ MADDESİNİN (B) BENDİNDEKİ
“SADECE GERÇEK VEYA TÜZEL TEK KİŞİNİN İHTİYAÇ İLE İLGİLİ ÖZEL BİR HAKKA
SAHİP OLMASI” HALİNİN TESPİTİ VE UYGULAMASI NASIL OLACAKTIR? .......... 12
SORU 6- KAMU İHALE KANUNU’NUN 22’NCİ MADDESİNİN (C) BENDİNDEKİ
“MEVCUT MAL, EKİPMAN, TEKNOLOJİ VEYA HİZMETLERLE UYUMUN VE
STANDARDİZASYONUN SAĞLANMASI İÇİN ZORUNLU OLAN MAL VE
HİZMETLERİN, ASIL SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK DÜZENLENECEK VE TOPLAM
SÜRELERİ ÜÇ YILI GEÇMEYECEK SÖZLEŞMELERLE İLK ALIM YAPILAN GERÇEK
VEYA TÜZEL KİŞİDEN ALINMASI” HALİNİN TESPİTİ VE UYGULAMASI NASIL
OLACAKTIR? .................................................................................................... 13
SORU 7- KAMU İHALE KANUNU’NUN 22’NCİ MADDESİNİN (D) BENDİNDEKİ
“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE BULUNAN İDARELERİN ON
BEŞ MİLYAR, DİĞER İDARELERİN BEŞ MİLYAR TÜRK LİRASINI AŞMAYAN
İHTİYAÇLARI İLE TEMSİL AĞIRLAMA FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK
KONAKLAMA, SEYAHAT VE İAŞEYE İLİŞKİN ALIMLAR” HALİNİN TESPİTİ VE
UYGULAMASI NASIL OLACAKTIR? ................................................................... 14
SORU 8- KAMU İHALE KANUNU’NUN 22’NCİ MADDESİNİN (E) BENDİNDEKİ
“İDARELERİN İHTİYACINA UYGUN TAŞINMAZ MAL ALIMI VEYA KİRALANMASI”
HALİNİN TESPİTİ VE UYGULAMASI NASIL OLACAKTIR? ................................... 16
SORU 9- KAMU İHALE KANUNU’NUN 22’NCİ MADDESİNİN (F) BENDİNDEKİ
“ÖZELLİĞİNDEN VE BELLİ SÜRE İÇİNDE KULLANILMA ZORUNLULUĞUNDAN
DOLAYI STOKLANMASI EKONOMİK OLMAYAN VEYA ACİL DURUMLARDA
KULLANILACAK OLAN İLAÇ, AŞI, SERUM, ANTİ-SERUM, KAN VE KAN ÜRÜNLERİ
İLE ORTEZ, PROTEZ GİBİ UYGULAMA ESNASINDA HASTAYA GÖRE
BELİRLENEBİLEN VE HASTAYA ÖZGÜ TIBBİ SARF MALZEMELERİ, TEST VE
TETKİK SARF MALZEMELERİ ALIMLARI.” HALİNİN TESPİTİ VE UYGULAMASI
NASIL OLACAKTIR?.......................................................................................... 21
SORU 10- KAMU İHALE KANUNU’NUN 22’NCİ MADDESİNİN (G) BENDİNDEKİ
“MİLLETLERARASI
TAHKİM
YOLUYLA
ÇÖZÜLMESİ
ÖNGÖRÜLEN
UYUŞMAZLIKLARLA İLGİLİ DAVALARDA, KANUN KAPSAMINDAKİ İDARELERİ
TEMSİL VE SAVUNMAK ÜZERE TÜRK VEYA YABANCI UYRUKLU
AVUKATLARDAN YA DA AVUKATLIK ORTAKLIKLARINDAN YAPILACAK HİZMET
ALIMLARI” HALİNİ AÇIKLAYINIZ. ..................................................................... 23
SORU 11- KAMU İHALE KANUNU’NUN 22’NCİ MADDESİNİN (H) BENDİNDEKİ
“8/1/1943 TARİHLİ VE 4353 SAYILI KANUNUN 22 VE 36’NCI MADDELERİ
UYARINCA TÜRK VEYA YABANCI UYRUKLU AVUKATLARDAN HİZMET ALIMLARI
İLE FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ ULUSAL VE ULUSLARARASI
KURULUŞLAR NEZDİNDE TESCİLİNİ SAĞLAMAK İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN
HİZMET ALIMLARI.” HALİNİ AÇIKLAYINIZ. ....................................................... 23
SORU 12- DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILAN ALIMLARDA KOMİSYON
KURULMASI GEREKLİ MİDİR? .......................................................................... 24
SORU 13- DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILAN ALIMLARDA İLAN
YAPILMALI MIDIR? .......................................................................................... 25
SORU 14- DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILAN ALIMLARDA TEMİNAT
ARANACAK MIDIR? ......................................................................................... 26
SORU 15- DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILAN ALIMLARDA İSTEKLİLER İÇİN
YETERLİK KURALLARI ARANACAK MIDIR? ....................................................... 28
SORU 16- DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILAN ALIMLARDA ŞARTNAME VE
SÖZLEŞME DÜZENLENMESİ ZORUNLU MUDUR? ............................................ 29
SORU 17- DOĞRUDAN TEMİN USULÜNDE YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ
ZORUNLU MUDUR? ........................................................................................ 30
SORU 18- TEMEL İHALE USULLERİ İLE TEMİNİ GEREKEN İHTİYAÇLARIN
DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE KARŞILANMASI MÜMKÜN MÜDÜR? ............. 32
SORU 19- İHTİYAÇLARIN DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
SÜRECİ NASIL OLACAKTIR? ............................................................................. 37
A)
Temin Öncesi Hazırlıklar ................................................................... 38
B)
Onay Belgesinin Hazırlanması Ve Onayı ........................................... 38
C)
Satın Alma Görevlilerinin Tespiti ...................................................... 39
D) Piyasa Araştırması, Alımın Gerçekleştirilmesi Ve Piyasa Fiyat
Araştırması Tutanağı .................................................................................. 39
E)
Satın Alımın Harcama Yetkilisince Uygun Bulunması Ve Sözleşme
Düzenlenmesi ............................................................................................ 40
F)
Damga Vergisi .................................................................................. 40
G) Denetim, Muayene Ve Kabul İşlemleri ............................................. 42
H) Ödeme Belgelerinin Muhasebe Birimine Teslimi Ve Hak Sahibine
Ödemenin Yapılması .................................................................................. 43
SORU 20- DOĞRUDAN TEMİN USULÜYLE YAPILACAK MAL VE HİZMET
ALIMLARI İLE YAPIM İŞİ BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE ÖDEME BELGESİNE
BAĞLANACAK BELGELER NELERDİR? .............................................................. 43
SORU 21- DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ İLE YAPILAN ALIMLARA İLİŞKİN
OLARAK DÜZENLENEN SÖZLEŞMELER UYARINCA FİYAT FARKI ÖDENMESİ
MÜMKÜN MÜDÜR? ....................................................................................... 46
SORU 22- DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ALIMLARDA,
TEKLİF SUNAN KİŞİ VEYA FİRMALAR İLE DİĞER KİMSELERİN, ALIM SÜRECİNDE
YAPILAN İŞLEM VE EYLEMLERE KARŞI KAMU İHALE KURUMU'NA BAŞVURU
HAKLARI VAR MIDIR? ...................................................................................... 48
SORU 23- EKAP KAPSAMINDA DOĞRUDAN TEMİN İLE İLGİLİ VERİLERİN KAMU
İHALE KURUMU’NA AKTARIMI NASIL OLMAKTADIR? ..................................... 55
SORU 24- KAMU ALIMLARININ DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE
GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE HERHANGİ BİR SINIR VAR MIDIR? ......................... 56
SORU 25- DOĞRUDAN TEMİNE İLİŞKİN KAMU İHALE KANUNU’NUN 22/D
MADDESİNDE YER ALAN TUTARLARA KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) DAHİL
MİDİR? ............................................................................................................ 59
SORU 26- DOĞRUDAN TEMİNE USULÜ İLE YAPILAN HİZMET ALIMLARINDA
SORUMLU SIFATIYLA KDV TEVKİFATI YAPILMASI GEREKLİ MİDİR? ................. 60
SORU 27- DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILAN KAMU ALIMLARI
SÜRECİNDE OLUŞACAK YASAK FİİL VE DAVRANIŞLARIN İHALEYE FESAT
KARIŞTIRMA SUÇUNA KONU EDİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?.......................... 62
A)
Genel ................................................................................................ 62
B)
5237 Sayılı Kanuna Göre İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Ve Bu Suçun
Tahlili ......................................................................................................... 62
C)
Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan Kamu Alımları Sürecinde Oluşacak
Yasak Fiil Ve Davranışların İhaleye Fesat Karıştırma Suçuna Konu Edilmesi
Mümkün Müdür? ...................................................................................... 71
SORU 28- DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILAN KAMU ALIMLARINDA
TAAHHÜT ALTINA GİRİLEN EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRILMASI MÜMKÜN
MÜDÜR? ......................................................................................................... 76
A)
Genel ................................................................................................ 76
B)
5237 Sayılı Kanuna Göre Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu Ve Bu
Suçun Tahlili ............................................................................................... 77
C)
Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan Kamu Alımlarında Taahhüt Altına
Girilen Edimin İfasına Fesat Karıştırılması Mümkün Müdür? .................... 83
SORU 29- DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILAN ALIMLARDA İSTEKLİ
HAKKINDA YASAKLIK TEYİDİ YAPILMASI ZORUNLU MUDUR? ......................... 85
SORU 30- DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILAN ALIMLARDA İSTEKLİNİN
YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLARDA BULUNMASI HALİNDE, İSTEKLİ HAKKINDA
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI VERİLMESİ MÜMKÜN
MÜDÜR? ......................................................................................................... 89
SORU 31- İDARE VEYA MAHKEME KARARIYLA KAMU İHALELERİNDEN
YASAKLANMIŞ KİŞİ VEYA ŞİRKETLERİN DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILAN
ALIMLARA İŞTİRAK ETMELERİ MÜMKÜN MÜDÜR? ........................................ 90
SORU 32- DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILAN ALIMLARA DAİR SÖZLEŞME
BEDELLERİ ÜZERİNDEN KURUM PAYI KESİNTİSİ YAPILMASI MÜMKÜN
MÜDÜR? ......................................................................................................... 91
SORU 33- DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILAN ALIMLARIN TOPLAM KAMU
ALIMLARI İÇİNDEKİ BÜYÜKLÜĞÜ NEDİR? ....................................................... 92
SORU 34- DOĞRUDAN TEMİN USULÜ KAMU İHALE KANUNU’NUN TEMEL
İLKELERİNE AYKIRILIK TEŞKİL ETMEKTE MİDİR? .............................................. 95
SORU 35- DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILAN ALIMLARDA KAMU İHALE
KURUMU'NDAN UYGULAMA İLE İLGİLİ GÖRÜŞ TALEP EDİLEBİLİR Mİ? ........... 97
III.
IV.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ ................................................................. 99
İLGİLİ MEVZUAT .................................................................................. 101
KAMU İHALE KANUNU .................................................................................. 105
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU ......................................................... 185
TÜRK CEZA KANUNU ..................................................................................... 204
(İLGİLİ MADDELER) ....................................................................................... 204
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ ......................................................................... 209
(İLGİLİ MADDELER) ....................................................................................... 209
V.
FORMLAR ............................................................................................ 229
İHALE ONAY BELGESİ .................................................................................... 231
22 NCİ MADDENİN (A) / (B) / (C) BENTLERİ KAPSAMINDA TEK KAYNAKTAN
TEMİN EDİLEN MALLARA/HİZMETLERE İLİŞKİN FORM .................................. 232
4734 SAYILI KANUNUN 62 NCİ MADDESİNİN (I) BENDİ İLE İLGİLİ KAMU İHALE
KURULUNA UYGUN GÖRÜŞ İÇİN BAŞVURU FORMU ..................................... 235
DOĞRUDAN TEMİN KAYIT VE BİLGİ FORMU ................................................. 237
MAL/HİZMET/YAPIM İŞLERİ KABUL TUTANAĞI ............................................ 238
PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TUTANAĞI ........................................................ 239
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ÖZET.................................................................. 240
Download

Kitabın içindekiler bölümü için tıklayınız