Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü):
09/07/2014
6327 sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesine İlişkin
Sektör Duyurusu (2014/15)
6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2 nci
maddesinde düzenlenen iki yıllık süre 29.06.2014 tarihinde tamamlanmıştır. Bununla birlikte,
bu tarihten sonra da herhangi bir nedenle bir emeklilik sözleşmesini sonlandıran katılımcıların
bilahare yaptıkları yeni sözleşmeler Müsteşarlığımızca düzenli olarak izlenmektedir. Bu
kapsamda
katılımcılara,
hakkı
kötüye
kullanarak,
mevcut
sözleşmelerini
sonlandırabileceklerine ve daha sonra aynı veya başka bir şirkette yeni sözleşme
yapabileceklerine ilişkin yönlendirmede veya tavsiyede bulunan bireysel emeklilik
aracılarının, bu faaliyetlere göz yuman aracı kuruluşların ve bu şekilde yapılan yeni
sözleşmeleri kabul eden emeklilik şirketlerinin, sistemi suistimal ederek veya suistimaline
izin vererek sistemin işleyişini tehlikeye soktukları, katılımcılara uygun olmayan tavsiyelerde
bulundukları ve katılımcıların hak ve menfaatlerini zedeledikleri sabit olacağından, bu kişiler
hakkında, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 inci ve
14 üncü maddeleri ile Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmeliğin öngördükleri
dahil gerekli idari ve adli müeyyideler uygulanacaktır.
Download

6327 sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesine İlişkin Sektör Duyurusu