1) Soru: aşağıdakilerden hangisi emredici hukuk kuralıdır?
Kanunun emredici hükümlerine ahlaka kamu düzenine kişilik haklarına aykırı veya konusu imkansız
sözleşmeler hükümsüzdür.
2) Soru: Dürüstlük kuralı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Dürüstlük kuralı, sadece medeni hukuk alanında değil, özel hukukun tüm dallarında ve hatta kamu
hukukunda bile geçerli bir ilkedir.
3) Soru: karşılaşılabilecek her hukuki sorunu öngörüp ona uygun kurallar koymaya çalışan ve bu yüzden
binlerce madenden oluşan kanunların ortaya çıkmasına yol açan kanunlaştırma yönteminin adı nedir?
Kazuistik yöntem
4) Soru: vatandaşların birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir.
Medeni hukuk
5) Soru: benzer hukuki ilişkilerde dürüst, namuslu ve orta zekalı her kişiden beklenen ortalama davranış
biçimlerine ne denir.
Dürüstlük kuralı
6) Soru: medeni hukukun yürürlük kaynakları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
Örf ve adet hukukundan söz edebilmek için süreklilik unsuru (maddi unsur) sağlanmış ise, manevi
unsur ve hukukilik unsuru aranmaz
7) Soru: aşağıdakilerden hangisi hukukun asli kaynaklarından biri değildir?
Yargı kararları
8) Soru: I) iyi niyetli olduğunu iddia eden kişi bu iddiasını ispatlamak zorundadır.
II) iyi niyet ancak kanunun iyi niyete sonuç bağladığı durumlarda korunur.
III) iyi niyet hakkı kazanmaya engel durumla ilgili hoş görülebilen bir bilgisizlik demektir.
İyiniyetle ilgili yukarıdakilerden hangisi yada hangileri doğrudur.
II ve III
9) Soru: türk medeni hukukuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
Miras hukuku kişilerin eşyalarla olan ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır.
10) Soru: hukuki işlemde bulunan kişinin mal varlığını doğrudan doğruya etkileyen onun mevcutlarını veya
alacak hakkını azaltan kısıtlayan veya başkasına devreden hukuku işlemlere nedenir?
Tasarruf işlemi
11) Soru: I) hakimden durumun gereklerine göre karar vermesi istendiği hallerde kullanılır
II) hakim takdir yetkisini kullanırken kanun koyucu gibi davranmalıdır.
III) bu yetki kullanılırken bilimsel görüş ve yargı kararları kullanılabilir.
Hakimin takdir yetkisi ile ilgili yukarıdakilerden hangisi yada hangileri doğrudur.
I ve III
12) Soru: velinin velayeti altındaki küçük adına hareket ederek onun bağlayıcı hukuki işlemler yapabilmesi,
aşağıdakilerden hangi kullanıma örnektir?
Yöntem ve temsil hakkı
13) Soru: aşağıdakilerden hangisi bir itirazdır?
Borca eses teşkil eden sözleşmenin geçersizliğinin ileri sürülmesi
14) aşağıdakilerden hangisi bir eda davası değildir?
Boşanma davası
15) bilinçli yada bilinçsiz gerçekleşmiş olsun, somut bir olaya uygulanacak hiçbir kural bulunmuyorsa hangi
boşluktan söz edilir.
Açık boşluk
16) alacak hakkı ve talep yetkisi kavramlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Talep yetkisi, alacak hakkı dışındaki haklar bakımından da söz konusu olabilir.
17) Öyle haller vardır ki sözleşmenin yeni koşullara uyarlanması gerekir. İşte bu hallerde dürüstülk kuralı özel
bir teori şeklinde rol oynar” yukarıda bahsedilen teori aşağıdakilerden hangisidir
İşlem temelinin çökmesi
18) Ahmet saatini tamir edilmek üzere saat satımı ve tamiri ile uğraşan tacettine bırakmıştır. Tamirci tacettin
de saati gören ve beğenen Mehmet bunu tacettinden satın almıştır.
Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
Taşınır malların mülkiyetinin intikali sebebe bağlı olduğu için saatin mülkiyeti geçerli bir şekilde
mehmet’e geçmez
19) aşağıdakilerden hangisinde dürüstlük kuralına aykırı bir durum vardır?
Bir kişinin sevmediği komşusunun deniz manzarasını kapatmak için kendi arsasında davur örmesi
20) aşağıdakilerden hangisi yenilik doğuran bir haktır.
Ön alım hakkı
Download

1) Soru: aşağıdakilerden hangisi emredici hukuk kuralıdır? Kanunun